احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
شکار کردن با سگ شکاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شکار کردن با سگ شکاری

‏ ‏

شکار کردن با سگ شکاری

‏         مسأله 2618- اگر سگ شکاری حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند پاک بودن و ‏‎ ‎‏حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:‏

‏         اول: سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند ‏‎ ‎‏برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد ‏‎[1]‎‏و نیز باید عادتش‏‎[2]‎‏ این باشد که تا ‏‎ ‎‏صاحبش نرسد از شکار نخورد،ولی اگر اتفاقاً شکار را بخورد اشکال ندارد. ‏

‏         دوم: صاحبش آن را بفرستد و اگر پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 532

‏کند خوردن آن حیوان حرام است.بلکه اگر پیش خود دنبال شکار رود و بعداً ‏‎ ‎‏صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگر چه به واسطۀ صدای صاحبش ‏‎ ‎‏شتاب کند،بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند.‏

‏         سوم: کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان باشد یا بچۀ مسلمان باشد که خوب ‏‎ ‎‏و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌کند سگ ‏‎ ‎‏را بفرستد،شکار آن سگ حرام است.‏

‏         چهارم: وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد ‏‎[3]‎‏و اگر عمداً نام خدا را نبرد،آن شکار ‏‎ ‎‏حرام است،ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.‏

‏         پنجم: شکار به واسطۀ زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگ، ‏‎ ‎‏شکار را خفه کند،یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست.‏

‏         ششم: کسی که سگ را فرستاده،وقتی برسد که حیوان مرده باشد،یا اگر زنده است ‏‎ ‎‏به اندازۀ سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازۀ سر بریدن وقت ‏‎ ‎‏باشد مثلاً حیوان چشم یا دم خود را حرکت دهد،یا پای خود را به زمین بزند،چنانچه ‏‎ ‎‏سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست.‏

‏         مسأله 2619- کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، ‏‎ ‎‏چنانچه مثلاً به واسطۀ بیرون آوردن ‏‎[4]‎‏کارد و مانند آن وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد ‏‎ ‎‏حلال است،ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که از خوردن آن خودداری کنند.‏

‏         مسأله 2620- اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند،چنانچه همۀ آنها ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 533

‏دارای شرطهایی که در بالا گفته شد بوده‌اند،شکار حلال است و اگر یکی از آنها ‏‎ ‎‏دارای آن شرطها نبوده،شکار حرام است.‏

‏         مسأله 2621- اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را ‏‎ ‎‏شکار کند،آن شکار حلال و پاک است و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار ‏‎ ‎‏کند،هر دوی آنها حلال و پاک می‌باشند.‏

‏         مسأله 2622- اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها کافر باشد،یا عمداً نام ‏‎ ‎‏خدا را نبرد،آن شکار حرام است.و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به ‏‎ ‎‏طوری که در صفحۀ گذشته گفته شد تربیت شده نباشد،آن شکار حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2623- اگر باز یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری حیوانی را شکار کند،آن ‏‎ ‎‏شکار حلال نیست ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع ‏‎ ‎‏معیّن شده سر آن را ببرند حلال است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 534

  • -لازم نیست همیشه این‌طور باشد بلکه اگر در وقت دیدن شکار و نزدیک شدن به آن باجلوگیری نایستد،مانع ندارد.
  • بنابراین احتیاط واجب.
  • -بلکه اگر بعد از فرستادن سگ و قبل از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد آن‌شکار حرام است بنابر احتیاط واجب.
  • -اگر به طور عادی و با شتاب باشد،و اما اگر به واسطه زیاد تنگ بودن غلاف کارد،یاچسبیدگی آن به غلاف یا مسامحه کردن وقت بگذرد حلال نمی‌شود.