احکام غصب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام غصب

‏ ‏

احکام غصب

‏غصب آن است که انسان از روی ظلم،بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی ‏‎ ‎‏از گناهان بزرگ است،که اگر کسی انجام دهد،در قیامت به عذاب سخت گرفتار ‏‎ ‎‏می‌شود.از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس یک وجب زمین ‏‎ ‎‏از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقۀ آن مثل طوق به گردن او ‏‎ ‎‏می‌اندازند.‏

‏         مسأله 2554- اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که ‏‎ ‎‏برای عموم ساخته شده استفاده کنند،حق آنان را غصب نموده،و همچنین است اگر ‏‎ ‎‏کسی در مسجد جایی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از آن‌جا استفاده نماید.‏

‏         مسأله 2555- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد،باید پیش او بماند که اگر ‏‎ ‎‏طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد،پس اگر پیش از آن که طلب او را ‏‎ ‎‏بدهد آن چیز را از او بگیرد،حق او را غصب کرده است.‏

‏         مسأله 2556- مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند،اگر دیگری غصب کند صاحب مال ‏‎ ‎‏و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از ‏‎ ‎‏او بگیرند،باز هم در گرو است،و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند،آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 516

‏عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.‏

‏         مسأله 2557- اگر انسان چیزی را غصب کند،باید به صاحبش برگرداند،و اگر آن چیز ‏‎ ‎‏از بین برود باید عوض آن را به او بدهد.‏

‏         مسأله 2558- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلاً از گوسفندی که ‏‎ ‎‏غصب کرده،بره‌ای پیدا شود،مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را ‏‎ ‎‏غصب کرده،اگرچه در آن ننشیند باید اجارۀ آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2559- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند،باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر ‏‎ ‎‏از بین رفته،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2560- هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند،اگرچه هر یک به تنهایی ‏‎ ‎‏می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند،هر کدام آنان ضامن نصف آن است.‏

‏         مسأله 2561- اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلاً گندمی را که ‏‎ ‎‏غصب کرده با جو مخلوط نماید،چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگرچه زحمت ‏‎ ‎‏داشته باشد،باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.‏

‏         مسأله 2562- اگر ظرف طلا و نقره ‏‎[1]‎‏یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است غصب ‏‎ ‎‏کند و خراب نماید،لازم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولی اگر مثلاً ‏‎ ‎‏گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید،باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن ‏‎ ‎‏بدهد و چنانچه برای این که مزد ندهد،بگوید آن را مثل اولش می‌سازم مالک مجبور ‏‎ ‎‏نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.‏

‏         مسأله 2563- اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود ‏‎ ‎‏مثلاً طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد،چنانچه صاحب مال بگوید مال را ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 517

‏به همین صورت بده،باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد ‏‎ ‎‏بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد.و اگر بدون اجازۀ ‏‎ ‎‏او آن چیز را مثل اولش کند،باید مزد ساختن آن را هم ‏‎[2]‎‏به صاحبش بدهد.‏

‏         مسأله 2564- اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود،و ‏‎ ‎‏صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت ‏‎ ‎‏اولش درآورد،و چنانچه قیمت آن به واسطۀ تغییر دادن از اولش کمتر شود،باید ‏‎ ‎‏تفاوت آن را به صاحبش بدهد،پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و ‏‎ ‎‏صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری،در صورتی که بعد از آب کردن ‏‎ ‎‏قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود،باید تفاوت آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2565- اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند،یا درخت بنشاند،زراعت و ‏‎ ‎‏درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و ‏‎ ‎‏درخت در زمین بماند،کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگر ‏‎ ‎‏چه ضرر نماید از زمین بکند،و نیز باید اجارۀ زمین را در مدتی که زراعت و درخت ‏‎ ‎‏در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده،درست کند ‏‎ ‎‏مثلاً جای درخت‌ها را پُر نماید.و اگر به واسطۀ اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، ‏‎ ‎‏باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او ‏‎ ‎‏بفروشد،یا اجاره دهد.و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا ‏‎ ‎‏زراعت را به او بفروشد.‏

‏         مسأله 2566- اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، ‏‎ ‎‏کسی که آن را غصب کرده،لازم نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجارۀ آن ‏‎ ‎‏زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 518

‏         مسأله 2567- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود،در صورتی که مثل گاو و ‏‎ ‎‏گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد مثلاً گوشت آن یک قیمت و پوست ‏‎ ‎‏آن قیمت دیگر دارد،باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، ‏‎ ‎‏باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد ‏‎[3]‎‏و احتیاط مستحب آن است که بالاترین ‏‎ ‎‏قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.‏

‏         مسأله 2568- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو باشد که ‏‎ ‎‏قیمت اجزایش با هم فرق ندارد،باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد،ولی ‏‎ ‎‏چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین ‏‎ ‎‏رفته است.‏

‏         مسأله 2569- اگر چیزی را که مثل گوسفند قیمت اجزای آن با هم فرق دارد غصب ‏‎ ‎‏نماید و از بین برود،چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولی در مدتی که پیش او ‏‎ ‎‏بوده مثلاً چاق شده باشد،باید قیمت وقتی را که چاق بوده ‏‎[4]‎‏بدهد.‏

‏         مسأله 2570- اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، ‏‎ ‎‏صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیرد،یا از هر کدام آنان مقداری ‏‎ ‎‏از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد،اولی می‌تواند آنچه ‏‎ ‎‏را داده از دومی بگیرد ‏‎[5]‎‏،ولی اگر از دومی بگیرد،او نمی‌تواند آنچه را داده از اولی ‏‎ ‎‏مطالبه نماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 519

‏         مسأله 2571- اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً ‏‎ ‎‏چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند،بدون وزن معامله نمایند،معامله باطل ‏‎ ‎‏است،و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله،راضی باشند که در مال ‏‎ ‎‏یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال ‏‎ ‎‏غصبی است و باید آن را به‌هم برگردانند.و در صورتی که مال هر یک در دست ‏‎ ‎‏دیگری تلف شود،چه بداند معامله باطل است چه نداند،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2572- هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود ‏‎ ‎‏نگهدارد تا اگر پسندید بخرد،در صورتی که آن مال تلف شود،باید عوض آن را به ‏‎ ‎‏صاحبش بدهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 520

  • -در این مثال باید مزد ساختن را بدهد و این در صورتی است که مزد ساختن و تفاوت‌مابین نساخته و ساخته یکی باشد و الّا باید تفاوت قیمت را هم بدهد.
  • -بلکه باید تفاوت را به طوری که در مسأله پیش گفته شد بدهد.
  • -بعید نیست که لازم باشد قیمت روزی را که ادا می‌کند بدهد لکن ترک نکند احتیاط را به‌این که بالاترین قیمت روز تلف شدن و روز ادا کردن را بدهد.
  • -یعنی قیمت چاقی که از بین رفته باید بدهد.
  • -اگر پیش دومی از بین برود و اگر برگرداند به اولی و پیش او از بین برود نمی‌تواند ازدومی بگیرد.