احکام ودیعه(امانت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام ودیعه(امانت)

‏ ‏

احکام ودیعه(امانت)

‏         مسأله 2336- اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم ‏‎ ‎‏قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به ‏‎ ‎‏او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به احکام ودیعه و امانتداری که ‏‎ ‎‏بعداً گفته می‌شود عمل نماید.‏

‏         مسأله 2337- امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد،باید هر دو بالغ و عاقل باشند، ‏‎ ‎‏پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد،یا دیوانه و بچه،مالی را پیش ‏‎ ‎‏کسی امانت بگذارند صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2338- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند،باید آن را ‏‎ ‎‏به صاحبش بدهد،و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است به ولیّ او برساند ‏‎ ‎‏و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی ‏‎[1]‎‏کند و تلف شود،باید عوض آن ‏‎ ‎‏را بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 475

‏         مسأله 2339- کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید،بنابر احتیاط واجب باید ‏‎ ‎‏قبول نکند ‏‎[2]‎

‏         مسأله 2340- اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر ‏‎ ‎‏نیست،چنانچه او مال را بگذارد و برود ‏‎[3]‎‏و آن مال تلف شود،کسی که امانت را ‏‎ ‎‏قبول نکرده ضامن نیست ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را ‏‎ ‎‏نگهداری نماید.‏

‏         مسأله 2341- کسی که چیزی را امانت می‌گذارد،هر وقت بخواهد می‌تواند آن را ‏‎ ‎‏پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند،هر وقت بخواهد می‌تواند آن را ‏‎ ‎‏به صاحبش برگرداند.‏

‏         مسأله 2342- اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به‌هم بزند باید هر ‏‎ ‎‏چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند،یا به آنان خبر دهد که ‏‎ ‎‏به نگهداری حاضر نیست.و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ‏‎ ‎‏چنانچه مال تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2343- کسی که امانت را قبول می‌کند،اگر برای آن،جای مناسبی ندارد،باید ‏‎ ‎‏جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت ‏‎ ‎‏کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است،و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد ‏‎ ‎‏و تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2344- کسی که امانت را قبول می‌کند،اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و ‏‎ ‎‏تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود،ضامن نیست.ولی اگر آن ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 476

‏را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد،چنانچه تلف شود باید ‏‎ ‎‏عوض آن را به صاحبش بدهد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 2345- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که ‏‎ ‎‏امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در این‌جا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی ‏‎ ‎‏که از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن‌جا ‏‎ ‎‏از بین برود و بداند چون آن‌جا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که ‏‎ ‎‏نباید از آن‌جا بیرون ببری می‌تواند آن را به جای دیگر ببرد،و اگر در آن‌جا ببرد و تلف ‏‎ ‎‏شود ضامن نیست.ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر،چنانچه ‏‎ ‎‏به‌جای دیگر ببرد و تلف شود،احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2346- اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی ‏‎ ‎‏که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر،چنانچه امانتدار احتمال دهد ‏‎ ‎‏که در آن‌جا از بین برود،می‌تواند ‏‎[5]‎‏آن را به جای دیگری که مال در آن‌جا محفوظتر ‏‎ ‎‏است ببرد،و چنانچه مال در آن‌جا تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2347- اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت ‏‎ ‎‏را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد،و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ‏‎ ‎‏ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 2348- اگر صاحب مال بمیرد،امانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث ‏‎ ‎‏او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 477

‏تلف شود ضامن است،ولی اگر برای آن که می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من ‏‎ ‎‏وارث میتم،راست می‌گوید یا نه،یا میت وارث دیگری دارد یا نه،مال را ندهد و از ‏‎ ‎‏خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 2349- اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد کسی که امانت را قبول ‏‎ ‎‏کرده باید مال را به همۀ ورثه بدهد،یا به کسی بدهد که همۀ آنان گرفتن مال را به او ‏‎ ‎‏واگذار کرده‌اند،پس اگر بدون اجازۀ دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن ‏‎ ‎‏سهم دیگران است.‏

‏         مسأله 2350- اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد،یا دیوانه شود،وارث یا ولیّ او ‏‎ ‎‏باید هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد،یا امانت را به او برساند.‏

‏         مسأله 2351- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید ‏‎ ‎‏امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع ‏‎ ‎‏بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد،در صورتی که وارث او امین است و از ‏‎ ‎‏امانت اطلاع دارد،لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به ‏‎ ‎‏وصی و شاهد،اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.‏

‏         مسأله 2352- اگر امانتدار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در مسألۀ ‏‎ ‎‏پیش گفته شد عمل نکند،چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد،اگرچه ‏‎ ‎‏در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود،یا بعد از مدتی پشیمان ‏‎ ‎‏شود و وصیت کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 478

  • -چه کوتاهی کند یا نکند باید عوض بدهد،ولی اگر از خوف آن که از بین برود از آنهابگیرد برای رساندن مال را به صاحبش یا ولی طفل یا مجنون،در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکند ضامن نیست.
  • -اگر صاحب مال عاجزتر باشد در حفظ آن و دیگری که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست.
  • -و این شخص مال را برندارد.
  • -در صورتی که این کار را از روی اختیار بکند و اما اگر جایی محفوظتر از آن ندارد و نمی‌تواند امانت را به صاحبش یا کسی که حفظ کند آن را برساند،عوض آن را در صورت تلف نباید بدهد.
  • -بلکه باید به جای محفوظتر ببرد مگر آن که صاحب مال نیز همان احتمال را می‌داده.