احکام حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام حج

‏ ‏

احکام حج

‏         مسأله 2044- حج:زیارت کردن خانۀ خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند در ‏‎ ‎‏آن‌جا به‌جا آورده شود و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد،یک مرتبه ‏‎ ‎‏واجب می‌شود:اول:آن که بالغ باشد.دوم:آن که عاقل و آزاد باشد.سوم:به واسطۀ ‏‎ ‎‏رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را انجام دهد ‏‎[1]‎‏،یا عمل واجبی را که از حج ‏‎ ‎‏مهمتر است ترک نماید،پس اگر مثلاً مجبور باشد از راه غصبی ‏‎[2]‎‏برود و راه دیگری ‏‎ ‎‏هم نباشد نباید حج برود.چهارم:آن که مستطیع باشد،و مستطیع بودن به چند چیز ‏‎ ‎‏است:اول:آن که توشۀ راه ‏‎[3]‎‏و مرکب سواری یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته ‏‎ ‎‏باشد.دوم:سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود ‏‎[4]‎‏و حج را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.سوم:در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد،یا انسان بترسد که در ‏‎ ‎‏راه جان یا عرض او از بین برود؛یا مال او را ببرند،حج بر او واجب نیست ولی اگر از ‏‎ ‎‏راه دیگری بتواند برود،اگرچه دورتر باشد ‏‎[5]‎‏،باید از آن راه برود.چهارم:به قدر به‌جا ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 406

‏آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.پنجم:مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او ‏‎ ‎‏واجب است مثل زن و بچه و مخارج کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم ‏‎ ‎‏می‌دانند داشته باشد.ششم:بعد از برگشتن،کسب،یا زراعت،یا عایدی ملک،یا راه ‏‎ ‎‏دیگری برای معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند.‏

‏         مسأله 2045- کسی که بدون خانۀ ملکی رفع احتیاجش نمی‌شود،وقتی حج بر او ‏‎ ‎‏واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.‏

‏         مسأله 2046- زنی که می‌تواند مکه برود،اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته ‏‎ ‎‏باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی ‏‎ ‎‏زندگی کند،حج بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2047- اگر کسی توشۀ راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید ‏‎ ‎‏حج برو،من خرج تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‌دهم در ‏‎ ‎‏صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‌دهد حج بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 2048- اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه ‏‎ ‎‏می‌رود و بر می‌گردد به او ببخشد و با او شرط کنند که حج کند و او قبول نماید ‏‎[6]‎‏حج ‏‎ ‎‏بر او واجب می‌شود،اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با ‏‎ ‎‏آن زندگی کند نداشته باشد.‏

‏         مسأله 2049- اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی را در مدتی که مکه ‏‎ ‎‏می‌رود و بر می‌گردد به او بدهند و بگویند حج برو ولی ملک او نکنند،در صورتی که ‏‎ ‎‏اطمینان داشته باشد که از او پس نمی‌گیرند،حج بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 2050- اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 407

‏که در راه مکه خدمت کسی که مال را داده بنماید،حج بر او واجب نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2051- اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود،چنانچه حج ‏‎ ‎‏نماید،هرچند بعداً مالی از خود پیدا کند،دیگر حج بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2052- اگر برای تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالی به دست آورد که اگر بخواهد ‏‎ ‎‏از آن‌جا به مکه رود مستطیع باشد،باید حج کند و در صورتی که حج نماید،اگرچه ‏‎ ‎‏بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود،دیگر حج بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2053- اگر انسان اجیر شود که از طرف کس دیگر حج کند،چنانچه خودش ‏‎ ‎‏نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد،باید از کسی که او را اجیر ‏‎ ‎‏کرده اجازه بگیرد.‏

‏         مسأله 2054- اگر کسی مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود،باید اگرچه به زحمت ‏‎ ‎‏باشد بعداً حج کند،و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود،چنانچه کسی او را برای حج ‏‎ ‎‏اجیر کند،باید به مکه رود و حج کسی را که برای او اجیر شده به‌جا آورد و تا سال بعد ‏‎ ‎‏در مکه بماند و برای خود حج نماید.ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت را ‏‎ ‎‏نقد بگیرد و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال بعد به‌جا آورده ‏‎ ‎‏شود،باید سال اول برای خود و سال بعد برای کسی که اجیر شده حج نماید.‏

‏         مسأله 2055- اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت معیّنی که دستور ‏‎ ‎‏داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه در سال‌های بعد مستطیع نباشد حج بر ‏‎ ‎‏او واجب نیست.ولی اگر از سال‌های پیش مستطیع بوده و نرفته اگرچه به زحمت ‏‎ ‎‏باشد باید حج کند.‏

‏         مسأله 2056- اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطۀ پیری یا ‏‎ ‎‏مرض و ناتوانی نتواند حج نماید و نا امید باشد از این که بعداً خودش حج کند،باید ‏‎ ‎‏دیگری را از طرف خود بفرستد،بلکه اگر در سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 408

‏کرده،به واسطۀ پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند،احتیاط مستحب آن است ‏‎ ‎‏کسی را از طرف خود بفرستد که حج نماید.‏

‏         مسأله 2057- کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده،باید طواف نساء را از ‏‎ ‎‏طرف او به‌جا آورد و اگر به‌جا نیاورد،زن بر آن اجیر حرام می‌شود.‏

‏         مسأله 2058- اگر طواف نساء را درست به‌جا نیاورد یا فراموش کند،چنانچه بعد از ‏‎ ‎‏چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و به‌جا آورد صحیح است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 409

  • -که آن حرام اهمیتش در شرع از حج بیشتر باشد.
  • -اگر اهمیتش بیشتر باشد.
  • -و آنچه به حسب حالش در سفر محتاج به آن است که در کتب مفصله ذکر شده.
  • -بدون مشقت و زحمت فوق‌العاده.
  • -لکن خیلی خلاف متعارف نباشد پس اگر طوری باشد که باید از راه‌های غیر عادی زیادطولانی برود واجب نیست.
  • -بلکه واجب است قبول نماید.