احکام زکات
نصاب گوسفند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب گوسفند

‏ ‏

نصاب گوسفند

‏مسأله 1921- گوسفند پنج نصاب دارد:‏

‏اول:چهل،و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.‏

‏دوم:صد و بیست و یک،و زکات آن دو گوسفند است.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 385

‏سوم:دویست و یک،و زکات آن سه گوسفند است.‏

‏چهارم:سیصد و یک،و زکات آن چهار گوسفند است.‏

‏پنجم:چهار صد و بالاتر از آن است،که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و ‏‎ ‎‏برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد.و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها ‏‎ ‎‏بدهد،بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد،یا مطابق قیمت گوسفند،پول یا جنس دیگر ‏‎ ‎‏بدهد کافی است ‏‎[1]‎

‏         مسأله 1922- زکات مابین دو نصاب واجب نیست،پس اگر شمارۀ گوسفندهای کسی ‏‎ ‎‏از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است ‏‎ ‎‏نرسیده،فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین ‏‎ ‎‏است در نصاب‌های بعد.‏

‏         مسأله 1923- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است،چه ‏‎ ‎‏همۀ آنها نر باشند یا ماده،یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.‏

‏         مسأله 1924- در زکات،گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر ‏‎ ‎‏عربی یک جنس است،و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.‏

‏         مسأله 1925- اگر گوسفند برای زکات بدهد،بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏باید اقلاً داخل ‏‎ ‎‏سال دوم شده باشد،و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوم شده باشد.‏

‏         مسأله 1926- گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد،اگر قیمتش مختصری از ‏‎ ‎‏گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد.ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت ‏‎ ‎‏آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد،و همچنین است در گاو و شتر.‏

‏         مسأله 1927- اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 386

‏اول رسیده،باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1928- اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به ‏‎ ‎‏اندازۀ نصاب باشند،باید زکات آنها را بدهد.‏

‏         مسأله 1929- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند،باید ‏‎ ‎‏زکات آنها را بدهد.‏

‏         مسأله 1930- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر ‏‎ ‎‏باشند،می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد.ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان ‏‎ ‎‏باشند نمی‌تواند زکات آنها را مریض،یا معیوب،یا پیر بدهد.بلکه اگر بعضی از آنها ‏‎ ‎‏سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دستۀ دیگر بی‌عیب،و مقداری پیر و ‏‎ ‎‏مقداری جوان باشند،احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و ‏‎ ‎‏جوان بدهد.‏

‏         مسأله 1931- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد ‏‎ ‎‏با چیز دیگر عوض کند،یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس ‏‎ ‎‏عوض نماید،مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد،زکات بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1932- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد،اگر زکات آنها را از ‏‎ ‎‏مال دیگرش بدهد،تا وقتی شمارۀ آنها از نصاب کم نشده،همه ساله باید زکات را ‏‎ ‎‏بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند،زکات بر او واجب نیست ‏‎ ‎‏مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد،اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که ‏‎ ‎‏گوسفندهای او از چهل کم نشده،همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها ‏‎ ‎‏بدهد تا وقتی به چهل نرسیده،زکات بر او واجب نیست.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 387

  • -جنس دیگر اگر برای فقرا بهتر است بی‌اشکال است و الّا خالی از اشکال نیست گرچه بی‌وجه نیست.
  • -بلکه بنابر اقوا.