احکام خمس
1-منفعت کسب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-منفعت کسب

‏ ‏

1-منفعت کسب

‏         مسأله 1761- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت،یا کسب‌های دیگر مالی به دست ‏‎ ‎‏آورد،اگرچه مثلاً نماز و روزۀ میتی را به‌جا آورد و از اجرت آن،مالی تهیه کند،چنانچه ‏‎ ‎‏از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید،باید خمس؛یعنی پنج یک آن را به ‏‎ ‎‏دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.‏

‏         مسأله 1762- اگر از غیر کسب مالی به دست آورد،مثلاً چیزی به او ببخشند واجب ‏‎ ‎‏نیست خمس آن را بدهد،اگرچه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش ‏‎ ‎‏زیاد بیاید،خمس آن را هم بدهد.‏

‏         مسأله 1763- مَهری را که زن می‌گیرد خمس ندارد.و همچنین است ارثی که به انسان ‏‎ ‎‏می‌رسد.ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 353

‏دارد،احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد،اگر از مخارج سالش ‏‎ ‎‏زیاد بیاید بدهد.‏

‏         مسأله 1764- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده ‏‎ ‎‏خمس آن را نداده،باید خمس آن را بدهد،و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی ‏‎ ‎‏انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده،خمس بدهکار است،باید خمس را ‏‎ ‎‏از مال او بدهد.‏

‏         مسأله 1765- اگر به واسطۀ قناعت کردن،چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید،باید ‏‎ ‎‏خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1766- کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد،باید خمس تمام مالی را که به ‏‎ ‎‏دست می‌آورد بدهد ‏‎[1]‎

‏         مسأله 1767- اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید،چنانچه در آن ‏‎ ‎‏ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان ‏‎ ‎‏زیاد بیاید،باید خمس آن را بدهند.بلکه اگر طور دیگری ‏‎[2]‎‏هم از ملک نفع ببرند مثلاً ‏‎ ‎‏اجارۀ آن را بگیرند،بنابر احتیاط واجب باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان ‏‎ ‎‏زیاد می‌آید بدهند.‏

‏         مسأله 1768- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقۀ مستحبی گرفته از ‏‎ ‎‏مخارج سالش زیاد بیاید،واجب نیست خمس آن را بدهد.ولی اگر از مالی که به او ‏‎ ‎‏داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست ‏‎ ‎‏آورد ‏‎[3]‎‏و از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 354

‏         مسأله 1769- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛یعنی به فروشنده بگوید ‏‎ ‎‏این جنس را به این پول می‌خرم،چنانچه حاکم شرع معاملۀ پنج یک آن را اجازه بدهد، ‏‎ ‎‏معاملۀ آن مقدار صحیح است.و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع ‏‎ ‎‏بدهد و اگر اجازه ندهد،معاملۀ آن مقدار باطل است.پس اگر پولی را که فروشنده ‏‎ ‎‏گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض ‏‎ ‎‏خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.‏

‏         مسأله 1770- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده ‏‎ ‎‏بدهد،معامله‌ای که کرده صحیح است ‏‎[4]‎‏.ولی چون از پولی که خمس در آن است به ‏‎ ‎‏فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد.و پولی را که به فروشنده ‏‎ ‎‏داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد،و اگر از بین رفته عوض آن ‏‎ ‎‏را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.‏

‏         مسأله 1771- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معاملۀ پنج ‏‎ ‎‏یک آن را اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن ‏‎ ‎‏مال را بگیرد.و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول ‏‎ ‎‏آن را به حاکم شرع بدهد،و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.‏

‏         مسأله 1772- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند پنج یک آن چیز ‏‎ ‎‏مال او نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1773- اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد،مالی به دست انسان ‏‎ ‎‏آید،واجب نیست خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1774- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 355

‏می‌کنند یک سال که بگذرد،باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند، ‏‎ ‎‏و کسی که شغلش کاسبی نیست،اگر اتفاقاً منفعتی ببرد ‏‎[5]‎‏،بعد از آن که یک سال از ‏‎ ‎‏موقعی که فایده برده بگذرد،باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.‏

‏         مسأله 1775- انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را ‏‎ ‎‏بدهد،و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس، ‏‎ ‎‏سال شمسی قرار دهد،مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 1776- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس،سال قرار دهد،اگر ‏‎ ‎‏منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد،باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت ‏‎ ‎‏کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.‏

‏         مسأله 1777- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در ‏‎ ‎‏بین سال قیمتش پایین آید،خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1778- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت ‏‎ ‎‏آن بالاتر رود،تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید،چنانچه به ‏‎ ‎‏اندازه‌ای نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند،خمس ‏‎ ‎‏مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ‏‎[6]‎

‏         مسأله 1779- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ‏‎ ‎‏ندارد مثلاً به او بخشیده‌اند،چنانچه قیمتش بالا رود،اگر چه آن را بفروشد مقداری که ‏‎ ‎‏بر قیمتش اضافه شده،خمس ندارد.ولی اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد،یا ‏‎ ‎‏گوسفند چاق شود،در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آن ‏‎ ‎‏ببرد،باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.بلکه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 356

‏بنابر احتیاط واجب ‏‎[7]‎‏باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1780- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد،باید ‏‎ ‎‏خمس میوه و نمو درخت‌ها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که ‏‎ ‎‏از میوۀ آن استفاده کند،فقط باید خمس میوه و نموّ درخت‌ها را بدهد ‏‎[8]‎

‏         مسأله 1781- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد،سالی که موقع فروش آنها ‏‎ ‎‏است اگرچه آنها را نفروشد،باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که ‏‎ ‎‏معمولاً هر سال می‌بُرند،استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسبش از ‏‎ ‎‏مخارج سال او زیاد بیاید،در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1782- کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجارۀ ملک می‌گیرد و خرید و ‏‎ ‎‏فروش و زراعت هم می‌کند،باید خمس آن چه را در آخر سال از مخارج او زیاد ‏‎ ‎‏می‌آید بدهد.و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشتۀ دیگر ضرر کند،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب ‏‎[9]‎‏باید خمس نفعی را که برده بدهد.‏

‏         مسأله 1783- خرج‌هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند،مانند دلالی و ‏‎ ‎‏حمالی می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.‏

‏         مسأله 1784- آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و ‏‎ ‎‏خرید منزل و عروسی و جهیزیۀ دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند،در صورتی که ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 357

‏از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد،خمس ندارد.‏

‏         مسأله 1785- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند،جزء مخارج سالیانه ‏‎ ‎‏است،و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد در صورتی که از شأن او زیاد ‏‎ ‎‏نباشد،از مخارج سالیانه حساب می‌شود.‏

‏         مسأله 1786- اگر انسان در شهری ‏‎[10]‎‏باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیۀ دختر ‏‎ ‎‏را تهیه می‌کنند،چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد،خمس آن را نباید ‏‎ ‎‏بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید،باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1787- مالی را که خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند از مخارج سالی ‏‎ ‎‏حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده،اگرچه سفر او تا مقداری از ‏‎ ‎‏سال بعد طول بکشد ‏‎[11]‎

‏         مسأله 1788- کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده،اگر مال دیگری هم دارد که ‏‎ ‎‏خمس آن واجب نیست،می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.‏

‏         مسأله 1789- اگر آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده ‏‎[12]‎‏،در آخر سال زیاد بیاید، ‏‎ ‎‏باید خمس آن را بدهد.و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 358

‏وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.‏

‏         مسأله 1790- اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس،اثاثیه‌ای برای منزل بخرد،هر ‏‎ ‎‏وقت احتیاجش از آن برطرف شد،احتیاط واجب ‏‎[13]‎‏آن است که خمس آن را بدهد.و ‏‎ ‎‏همچنین است زیورآلات زنانه،اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد.‏

‏         مسأله 1791- اگر در یک سال منفعتی نبرد،نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که ‏‎ ‎‏در سال بعد می‌برد کسر نماید.‏

‏         مسأله 1792- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند،و پیش از تمام شدن ‏‎ ‎‏سال منفعتی به دستش آید،می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.‏

‏         مسأله 1793- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقیماندۀ آن منافعی ببرد که از ‏‎ ‎‏خرج سالش زیاد بیاید،نمی‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد.ولی ‏‎ ‎‏اگر با سرمایه‌ای که برای او مانده،نتواند کسبی کند که سزاوار شأن او باشد،یا منافعی ‏‎ ‎‏که از آن پیدا می‌شود،برای مخارج سال او کافی نباشد،می‌تواند مقداری را که از ‏‎ ‎‏سرمایه کم شده از منافع کسر نماید.‏

‏         مسأله 1794- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های او از بین برود،نمی‌تواند از ‏‎ ‎‏منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج ‏‎ ‎‏داشته باشد،می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.‏

‏         مسأله 1795- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال ‏‎ ‎‏منفعتی ببرد،می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.‏

‏         مسأله 1796- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می‌تواند ‏‎ ‎‏از منافع سال‌های بعد قرض خود را ادا نماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 359

‏         مسأله 1797- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض ‏‎ ‎‏کند نمی‌تواند از منافع کسب،آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و ‏‎ ‎‏چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد،می‌تواند ‏‎ ‎‏از منافع کسب،قرض را ادا نماید.‏

‏         مسأله 1798- انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت ‏‎ ‎‏خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد ‏‎[14]‎

‏         مسأله 1799- کسی که قصد دادن خمس را دارد تا پنج یک مال باقی است می‌تواند ‏‎[15]‎‎ ‎‏در بقیۀ آن تصرف کند.‏

‏         مسأله 1800- کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد؛یعنی خود را ‏‎ ‎‏بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال ‏‎ ‎‏تلف شود،باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1801- کسی که خمس بدهکار است،اگر با حاکم شرع مصالحه کند،می‌تواند ‏‎ ‎‏در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود ‏‎ ‎‏او است.‏

‏         مسأله 1802- کسی که با دیگری شریک است،اگر خمس منافع خود را بدهد و ‏‎ ‎‏شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایۀ شرکت بگذارد ‏‎ ‎‏هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند.‏

‏         مسأله 1803- اگر بچۀ صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید بنابر ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 360

‏احتیاط واجب بعد از آن که بالغ شد،باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1804- انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند، ‏‎ ‎‏ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرف نماید.‏

‏         مسأله 1805- کسی که از اول تکلیف خمس نداده،اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا ‏‎ ‎‏رود،چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را ‏‎ ‎‏برای زراعت خریده است،در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن ‏‎ ‎‏را داده،باید خمس قیمتی را که خریده بدهد.ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به ‏‎ ‎‏فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم ‏‎[16]‎‏،در صورتی که حاکم ‏‎ ‎‏شرع معاملۀ پنج یک آن را اجازه بدهد،خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش ‏‎ ‎‏دارد بدهد.‏

‏         مسأله 1806- کسی که از اول تکلیف،خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی که به آن ‏‎ ‎‏احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث ‏‎ ‎‏خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند ‏‎ ‎‏در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد،و ‏‎ ‎‏اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال،بنابر احتیاط واجب باید با ‏‎ ‎‏حاکم شرع مصالحه کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 361

 • -اگر تمامش باقی مانده باشد و در مثل زیارت و نحو آن خرج نکرده باشد.
 • -اگر به طور کسب نباشد این احتیاط واجب نیست.
 • -در صورتی خمس دارد که درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه دارد.
 • -اگر در وقت خریدن قصدش باشد که پول خمس نداده را عوض بدهد بنابر احتیاطواجب حکم(مسأله 1769)را دارد بلکه خالی از قوّت نیست.
 • -اگر اتفاقاً معامله کند و نفع ببرد خمس دارد نه هر نفعی.
 • -واجب است بنابر احتیاط بلکه خالی از قوّت نیست.
 • -واجب نیست.
 • -در این صورت نمو درخت‌ها نیز خمس ندارد.
 • -اگر در هر رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب و صندوق جداگانه دارد،باید منافع همان رشته را حساب کرد و خمس آن را داد،و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران نمی‌شود و اگر رشته‌های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند باید همه را آخر سال یک‌جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
 • -بلکه اگر در چنین شهر هم نباشد لکن نمی‌تواند یک‌جا جهیزیه تهیه کند و باید درهر سال مقداری از آن را تهیه کند و چنانچه در بین سال از منافع آن سال تهیه کند خمس ندارد.
 • -آنچه از مصارف سفر که در سال بعد واقع می‌شود اگر از چیزهایی است که مصرف شده و از بین رفته مثل خوراکی‌ها باید خمس آن را بدهد،و اگر از چیزهایی است که عین آن باقی مانده مثل مرکب سواری که خودش باقی است و استفاده از منفعت آن شده خمس ندارد.
 • -در صورتی که از منفعت کسبش خریده باشد.
 • -اگر احتیاجش بعد از سال منفعت برطرف شد این احتیاط واجب نیست و همچنین درزیور آلات.
 • -احتیاط واجب در مال مخلوط آن است که خمس آن را از عین مال بدهد و در غیر آن پول می‌تواند بدهد لکن جنس دیگر دادن بی‌اشکال نیست مگر آن که حاکم شرع صلاح بداند.
 • -نمی‌تواند مگر آنکه خمس را بدهد.
 • -و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر در وقت خریدن قصد داشته از پول خمس‌نداده بدهد.