احکام روزه
احکام روزۀ قضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام روزۀ قضا

‏ ‏

احکام روزۀ قضا

‏         مسأله 1703- اگر دیوانه عاقل شود،واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 1704- اگر کافر مسلمان شود،واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا ‏‎ ‎‏نماید.ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد روزه‌های وقتی را که کافر ‏‎ ‎‏بوده باید قضا نماید.‏

‏         مسأله 1705- روزه‌ای که از انسان به واسطۀ مستی فوت شده،باید قضا نماید ‏‎[1]‎‏، ‏‎ ‎‏اگرچه چیزی را که به واسطۀ آن مست شده،برای معالجه خورده باشد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 341

‏         مسأله 1706- اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر ‏‎ ‎‏او برطرف شده،بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏روزه نگرفته قضا نماید،مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند ‏‎ ‎‏پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم،باید احتیاطاً شش روز روزه بگیرد ولی کسی ‏‎ ‎‏که نمی‌داند چه وقت عذر برایش پیدا شده،می‌تواند مقدار کمتر را قضا نماید،مثلاً ‏‎ ‎‏اگر در آخرهای ماه رمضان مسافرت کند و بعد از رمضان برگردد و نداند که بیست ‏‎ ‎‏و پنجم رمضان مسافرت کرده،یا بیست و ششم،می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز ‏‎ ‎‏را قضا کند،اگرچه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 1707- اگر از چند ماه رمضان روزۀ قضا داشته باشد،قضای هر کدام را که اول ‏‎ ‎‏بگیرد مانعی ندارد.ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد،مثلاً پنج روز از ‏‎ ‎‏رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان مانده باشد احتیاط ‏‎[3]‎‏آن است که ‏‎ ‎‏اول،قضای رمضان آخر را بگیرد.‏

‏         مسأله 1708- اگر قضای روزۀ چند رمضان بر او واجب باشد و در نیت معیّن نکند ‏‎ ‎‏روزه‌ای را که می‌گیرد قضای کدام رمضان است،قضای سال اول حساب می‌شود.‏

‏         مسأله 1709- کسی که قضای روزۀ رمضان را گرفته،اگر وقت قضای روزه او تنگ ‏‎ ‎‏نباشد می‌تواند پیش از ظهر روزۀ خود را باطل نماید.‏

‏         مسأله 1710- اگر قضای روزۀ میتی را گرفته باشد،احتیاط واجب آن است که بعد از ‏‎ ‎‏ظهر روزه را باطل نکند.‏

‏         مسأله 1711- اگر به واسطۀ مرض،یا حیض،یا نفاس،روزۀ رمضان را نگیرد و پیش از ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 342

‏تمام شدن رمضان بمیرد،لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او قضا کنند.‏

‏         مسأله 1712- اگر به واسطۀ مرضی روزۀ رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال ‏‎ ‎‏بعد طول بکشد قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست،و باید برای هر روز ‏‎ ‎‏یک مد که تقریباً ده سیر است طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند اینها،به فقیر بدهد،ولی ‏‎ ‎‏اگر به واسطۀ عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان ‏‎ ‎‏بعد باقی بماند،روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند و احتیاط مستحب آن است که ‏‎ ‎‏برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1713- اگر به واسطۀ مرضی روزۀ رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض او ‏‎ ‎‏برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد ‏‎ ‎‏باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید و نیز اگر در ماه رمضان،غیر مرض عذر دیگری ‏‎ ‎‏داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطۀ ‏‎ ‎‏مرض نتواند روزه بگیرد روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند.‏

‏         مسأله 1714- اگر در ماه رمضان به واسطۀ عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او ‏‎ ‎‏برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد باید روزه را قضا کند و برای ‏‎ ‎‏هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1715- اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت ‏‎ ‎‏عذری پیدا کند،باید قضا را بگیرد و برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به ‏‎ ‎‏فقیر بدهد ولی اگر موقعی که عذر دارد تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف شدن ‏‎ ‎‏عذر روزه‌های خود را قضا کند و پیش از آن که قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند، ‏‎ ‎‏قضا کافی است ‏‎[4]‎

‏         مسأله 1716- اگر مرض انسان چند سال طول بکشد،بعد از آن که خوب شد باید ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 343

‏قضای رمضان آخر را بگیرد ‏‎[5]‎‏و برای هر روز از سال‌های پیش یک مد که تقریباً ده ‏‎ ‎‏سیر است،طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1717- کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد می‌تواند کفارۀ چند ‏‎ ‎‏روز را به یک فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1718- اگر قضای روزۀ رمضان را چند سال تأخیر بیندازد باید قضا را بگیرد و ‏‎ ‎‏برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.‏

‏         مسأله 1719- اگر روزۀ رمضان را عمداً نگیرد،باید قضای آن را به‌جا آورد و برای هر ‏‎ ‎‏روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد،یا یک بنده آزاد کند،و چنانچه تا ‏‎ ‎‏رمضان آینده قضای آن روزه را به‌جا نیاورد برای هر روز دادن یک مد طعام لازم ‏‎ ‎‏نیست ‏‎[6]‎

‏         مسأله 1720- اگر روزۀ رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرر،جماع کند،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب کفاره هم مکرر می‌شود ‏‎[7]‎‏ولی اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل ‏‎ ‎‏می‌کند انجام دهد.مثلاً چند مرتبه غذا بخورد،یک کفاره کافی است.‏

‏         مسأله 1721- بعد از مرگ پدر و مادر ‏‎[8]‎‏پسر بزرگ‌تر باید قضای نماز و روزۀ آنان را به ‏‎ ‎‏تفصیلی که در مسأله 1399 گفته شد به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1722- اگر پدر و مادر غیر از روزۀ رمضان،روزۀ واجب دیگری را مانند روزۀ ‏‎ ‎‏نذر نگرفته باشند،احتیاط واجب آن است ‏‎[9]‎‏که پسر بزرگ‌تر قضا نماید. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 344

  • -به احتیاط واجب در جایی که نیت روزه کرده باشد و مست شده باشد و در حال مستی‌روزه را تمام کرده باشد و بنابر اقوا در صورت‌های دیگر.
  • -واجب نیست و می‌تواند به مقدار کمتر اکتفا کند.
  • -بلکه واجب بودنش خالی از قوّت نیست.
  • -در این صورت بنابر احتیاط واجب برای هر روز یک مد طعام هم به فقرا بدهد.
  • -در صورتی که بعد از ماه رمضان خوب شود به قدری که بتواند قضا کند.
  • -لازم است.
  • -مکرر نمی‌شود.
  • -قضای نماز و روزه مادر بر پسر نیست.
  • -در مادر واجب نیست و در پدر خالی از قوّت نیست.