احکام نماز
کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز

‏ ‏

کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز

‏         مسأله 1272- هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند،اگرچه یک حرف ‏‎ ‎‏آن باشد،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1273- اگر به واسطۀ ندانستن مسأله،چیزی از واجبات نماز را کم یا زیاد کند ‏‎ ‎‏نماز باطل ‏‎[1]‎‏است.ولی چنانچه به واسطۀ ندانستن مسأله«حمد»و سورۀ نماز صبح و ‏‎ ‎‏مغرب و عشا را آهسته بخواند،یا«حمد»و سورۀ نماز ظهر و عصر را بلند بخواند،یا ‏‎ ‎‏در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتی بخواند،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1274- اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل ‏‎ ‎‏مشغول نماز شده،باید نماز را به‌هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند،و اگر بعد از ‏‎ ‎‏نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به‌جا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 263

‏         مسأله 1275- اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش ‏‎ ‎‏فراموش کرده،نمازش باطل است.و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید،باید ‏‎ ‎‏برگردد و دو سجده را به‌جا آورد و برخیزد و«حمد»و سوره یا تسبیحات را بخواند و ‏‎ ‎‏نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏،برای ایستادن بیجا دو سجدۀ سهو ‏‎ ‎‏بنماید.‏

‏مسأله 1276- اگر پیش از گفتن‏

‏«السَّلاٰمُ عَلَیْنٰا» و‏

‏«السَّلاٰمُ عَلَیْکُمْ» یادش بیاید که دو ‏‎ ‎‏سجدۀ رکعت آخر را به‌جا نیاورده،باید دو سجده را به‌جا آورد و دوباره تشهد بخواند ‏‎ ‎‏و نماز را سلام دهد.‏

‏         مسأله 1277- اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر،از آخر نماز ‏‎ ‎‏نخوانده،باید مقداری را که فراموش کرده به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1278- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را ‏‎ ‎‏نخوانده،چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل ‏‎ ‎‏می‌کند،مثلاً پشت به قبله کرده نمازش باطل است،و اگر کاری که عمدی و سهوی آن، ‏‎ ‎‏نماز را باطل می‌کند انجام نداده باید فوراً مقداری را که فراموش کرده به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1279- هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمداً یا سهواً ‏‎ ‎‏اتفاق بیفتد نماز را باطل می‌کند،مثلاً پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجدۀ ‏‎ ‎‏آخر را به‌جا نیاورده نمازش باطل است،اگر پیش ‏‎[3]‎‏از انجام کاری که نماز را باطل ‏‎ ‎‏می‌کند،یادش بیاید باید دو سجده‌ای را که فراموش کرده به‌جا آورد و دوباره تشهد ‏‎ ‎‏بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجدۀ سهو برای سلامی که اول گفته است بنماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 264

‏         مسأله 1280- اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده،یا پشت به قبله یا به طرف راست ‏‎ ‎‏یا به طرف چپ قبله به‌جا آورده،باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 265

  • -در رکن‌های نماز بنابر اقوا و در غیر آنها بنابر احتیاط واجب اگرچه صحت در غیر رکن‌هابعید نیست.
  • -واجب نیست.
  • -در این صورت نیز نمازش باطل است و بهتر آن است که آنچه را که ذکر شده در متن‌به‌جا آورد و نماز را دوباره بخواند.