احکام نماز
نماز احتیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز احتیاط

‏ ‏

نماز احتیاط

‏         مسأله 1224- کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام نماز باید فوراً نیت ‏‎ ‎‏نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و«حمد»را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید ‏‎ ‎‏پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است،بعد از دو سجده تشهد بخواند و ‏‎ ‎‏سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده،یک رکعت ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 254

‏دیگر مثل رکعت اول به‌جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.‏

‏         مسأله 1225- نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد،و باید آن را آهسته بخوانند و نیت آن ‏‎ ‎‏را به زبان نیاورند و احتیاط واجب آن است که بسم‌اللّٰه آن را هم آهسته بگویند.‏

‏         مسأله 1226- اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد،نمازی که خوانده درست بوده، ‏‎ ‎‏لازم نیست نماز احتیاط را بخواند.و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد،لازم نیست آن را ‏‎ ‎‏تمام نماید.‏

‏         مسأله 1227- اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعت‌های نمازش کم بوده، ‏‎ ‎‏چنانچه کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده،باید آنچه از نماز نخوانده بخواند و ‏‎ ‎‏برای سلام بیجا دو سجدۀ سهو بنماید.و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند،انجام داده، ‏‎ ‎‏مثلاً پشت به قبله کرده،باید نماز را دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1228- اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده، ‏‎ ‎‏مثلاً در شک بین سه و چهار،یک رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ‏‎ ‎‏رکعت خوانده،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1229- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط ‏‎ ‎‏بوده،مثلاً در شک بین دو و چهار،دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ‏‎ ‎‏رکعت خوانده،باید نماز را دوباره ‏‎[1]‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 1230- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط ‏‎ ‎‏بوده مثلاً در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند،بعد بفهمد نماز را ‏‎ ‎‏دو رکعت خوانده،چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می‌کند انجام داده، ‏‎ ‎‏مثلاً پشت به قبله کرده،باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏انجام نداده باید دو رکعت کسری نمازش را به‌جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 255

‏         مسأله 1231- اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏احتیاط ایستاده،یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده لازم نیست دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏احتیاط نشسته را بخواند.‏

‏         مسأله 1232- اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته ‏‎ ‎‏یا یک رکعت ایستاده را می‌خواند،یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید نماز ‏‎ ‎‏احتیاط را تمام کند و بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏نماز را دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1233- اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ‏‎ ‎‏ایستاده را می‌خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت ‏‎ ‎‏خوانده،باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و بنابر احتیاط واجب نماز را ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1234- اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز ‏‎ ‎‏احتیاط بوده،چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند،باید آن را ‏‎ ‎‏رها کند و کسری نماز را به‌جا آورد و بنابر احتیاط واجب،نماز را دوباره بخواند،مثلاً ‏‎ ‎‏در شک بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می‌خواند، ‏‎ ‎‏یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده،چون نمی‌تواند دو رکعت نشسته را به جای ‏‎ ‎‏دو رکعت ایستاده حساب کند،باید نماز احتیاط نشسته را رها کند و دو رکعت کسری ‏‎ ‎‏نمازش را بخواند و احتیاطاً نماز را هم دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1235- اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به‌جا آورده یا نه، ‏‎ ‎‏چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند،و اگر وقت دارد،در صورتی که ‏‎ ‎‏مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مثل روگرداندن از قبله ‏‎ ‎‏که نماز را باطل می‌کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول کار ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 256

‏دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می‌کند به‌جا آورده،یا بین نماز و شک او زیاد ‏‎ ‎‏طول کشیده،احتیاط واجب آن است که نماز احتیاط را به‌جا آورد و نماز را هم دوباره ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 1236- اگر در نماز احتیاط،رکنی را زیاد کند،یا مثلاً به جای یک رکعت دو ‏‎ ‎‏رکعت بخواند،نماز احتیاط باطل می‌شود،و باید دوباره نماز احتیاط و اصل نماز ‏‎ ‎‏را بخواند.‏

‏         مسأله 1237- موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک ‏‎ ‎‏کند،چنانچه محل آن نگذشته،باید به‌جا آورد و اگر محلش گذشته،باید به شک خود ‏‎ ‎‏اعتنا نکند،مثلاً اگر شک کند که«حمد»خوانده یا نه،چنانچه به رکوع نرفته باید ‏‎ ‎‏بخواند،و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1238- اگر در شمارۀ رکعت‌های نماز احتیاط شک ‏‎[3]‎‏کند،چنانچه طرف بیشتر ‏‎ ‎‏شک نماز را باطل می‌کند باید بنا را بر کمتر بگذارد و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل ‏‎ ‎‏نمی‌کند،باید بنا را بر بیشتر بگذارد،مثلاً موقعی که مشغول خواندن دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏احتیاط است،اگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت،چون طرف بیشتر شک ‏‎ ‎‏نماز را باطل می‌کند،باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده،و اگر شک کند یک رکعت ‏‎ ‎‏خوانده یا دو رکعت،چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی‌کند،باید بنا بگذارد که ‏‎ ‎‏دو رکعت خوانده است.‏

‏         مسأله 1239- اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهواً کم یا زیاد شود،سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو ندارد.‏

‏         مسأله 1240- اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزا یا شرایط آن را ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 257

‏به‌جا آورده یا نه،به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1241- اگر در نماز احتیاط،تشهد یا یک سجده را فراموش کند،احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که بعد از سلام نماز،آن را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1242- اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو بر او واجب شود،باید اول نماز احتیاط را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1243- حکم گمان در نماز مثل حکم یقین است ‏‎[4]‎‏،مثلاً اگر انسان گمان دارد که ‏‎ ‎‏نماز را چهار رکعت خوانده نباید نماز احتیاط بخواند،و اگر گمان دارد رکوع کرده، ‏‎ ‎‏نباید آن را به‌جا آورد و اگر گمان دارد«حمد»را نخوانده،چنانچه به رکوع نرفته،باید ‏‎ ‎‏بخواند،و اگر به رکوع رفته نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1244- حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب ‏‎ ‎‏دیگر فرق ندارد،مثلاً اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، ‏‎ ‎‏چون شک او در نماز دو رکعتی است،نمازش باطل می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 258

  • -احتیاط واجب آن است که کسری نماز را متصلاً بخواند و بعد نماز را دوباره بخواند.
  • -واجب نیست.
  • -باید در شمارۀ رکعت‌ها بنا را بر اکثر بگذارد و در آن‌جا که بنابر بیشتر گذاشتن نماز راباطل می‌کند باید اصل نماز را از سر بخواند و لازم نیست نماز احتیاط را به‌جا آورد.
  • -در رکعت‌ها حکم یقین است،و اما در غیر آنها مثل رکوع و سجود و سایر اجزا معلوم‌نیست و باید احتیاط کند و احتیاط در موارد آن مختلف است.