احکام طهارت
غسل مسّ میّت
احکام غسل میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام غسل میت

‏ ‏

احکام غسل میت

‏         مسأله 556- واجب است میت را سه غسل بدهند اول:به آبی که با سدر مخلوط ‏‎ ‎‏باشد.دوم:به آبی که با کافور مخلوط باشد.سوم:با آب خالص.‏

‏         مسأله 557- سدر و کافور باید به اندازه‌ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به ‏‎ ‎‏اندازه‌ای هم کم نباشد،که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.‏

‏         مسأله 558- اگر سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 116

‏         مسأله 559- کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است،اگر پیش از تمام کردن ‏‎ ‎‏طواف حج یا عمره بمیرد ‏‎[1]‎‏،نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب ‏‎ ‎‏خالص غسلش بدهند.‏

‏         مسأله 560- اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد ‏‎ ‎‏مثل آن که غصبی باشد،باید به جای هر کدام که ممکن نیست میت را با آب خالص ‏‎ ‎‏غسل بدهند.‏

‏         مسأله 561- کسی که میت را غسل می‌دهد،باید مسلمان دوازده امامی و بالغ و عاقل ‏‎ ‎‏باشد و مسائل غسل را هم بداند.‏

‏         مسأله 562- کسی که میت را غسل می‌دهد،باید قصد قربت داشته باشد؛یعنی غسل ‏‎ ‎‏را برای انجام فرمان خداوند عالم به‌جا آورد،و در اول غسل دوم و سوم هم،نیت ‏‎ ‎‏غسل را تجدید نماید ‏‎[2]‎

‏         مسأله 563- غسل بچۀ مسلمان اگرچه از زنا باشد،واجب است.و غسل و کفن و ‏‎ ‎‏دفن کافر و اولاد او جایز نیست.و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی ‏‎ ‎‏بالغ شده،چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشند،باید او را غسل داد و اگر ‏‎ ‎‏هیچ کدام آنان مسلمان نباشند،غسل دادن او جایز نیست.‏

‏         مسأله 564- بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد،باید غسل بدهند،و اگر ‏‎ ‎‏چهار ماه ندارد،باید در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.‏

‏         مسأله 565- حرام است ‏‎[3]‎‏مرد،زن را و زن،مرد را غسل بدهد ولی زن می‌تواند ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 117

‏شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می‌تواند زن خود را غسل دهد،اگرچه احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که زن،شوهر خود و شوهر،زن خود را غسل ندهد.‏

‏         مسأله 566- مرد می‌تواند دختر بچه‌ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست،غسل ‏‎ ‎‏دهد،زن هم می‌تواند پسر بچه‌ای را که سه سال بیشتر ندارد،غسل دهد.‏

‏         مسأله 567- اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مرد پیدا نشود زنانی که با او ‏‎ ‎‏نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و عمه و خاله،یا به واسطۀ شیر خوردن با او ‏‎ ‎‏محرم شده‌اند،می‌توانند از زیر لباس یا چیزی که بدن او را بپوشاند غسلش بدهند.و ‏‎ ‎‏نیز اگر برای غسل میت زن،زن دیگری نباشد مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند، ‏‎ ‎‏یا به واسطۀ شیر خوردن با او محرم شده‌اند،می‌توانند از زیر لباس،او را غسل دهند.‏

‏         مسأله 568- اگر میت و کسی که او را غسل می‌دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند بهتر ‏‎ ‎‏آن است ‏‎[4]‎‏که غیر از عورت،جاهای دیگر میت برهنه باشد.‏

‏         مسأله 569- نگاه کردن به عورت میت،حرام است،و کسی که او را غسل می‌دهد اگر ‏‎ ‎‏نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 570- اگر جایی از بدن میت نجس باشد،باید پیش از آن که آن‌جا را غسل ‏‎ ‎‏بدهند،آب بکشند.و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت،پیش از شروع به ‏‎ ‎‏غسل پاک باشد.‏

‏         مسأله 571- غسل میت مثل غسل جنابت است،و احتیاط واجب آن است که تا غسل ‏‎ ‎‏ترتیبی ممکن است،میت را غسل ارتماسی ندهند،و در غسل ترتیبی هم اگر ممکن ‏‎ ‎‏است هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند ‏‎[5]‎‏بلکه آب را روی آن بریزند.‏

‏         مسأله 572- کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده،لازم نیست غسل ‏

‏         ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 118

‏حیض یا غسل جنابت بدهند،بلکه همان غسل میت برای او کافی است.‏

‏         مسأله 573- مزد گرفتن برای غسل دادن میت حرام است ‏‎[6]‎‏و اگر کسی برای گرفتن ‏‎ ‎‏مزد،میت را غسل دهد،آن غسل باطل است.ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی ‏‎ ‎‏غسل حرام نیست.‏

‏         مسأله 574- اگر آب پیدا نشود،یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض هر ‏‎ ‎‏غسل،میت را یک تیمم بدهند و احتیاط واجب ‏‎[7]‎‏آن است که یک تیمم دیگر هم، ‏‎ ‎‏عوض هر سه غسل بدهند و اگر کسی که تیمم می‌دهد،در تیمم سوم،قصد ما فی الذمّه ‏‎ ‎‏نماید؛یعنی نیت کند که این تیمم را برای آن که به تکلیف عمل شده باشد انجام ‏‎ ‎‏می‌دهم،تیمم چهارم لازم نیست.‏

‏         مسأله 575- کسی که میت را تیمم می‌دهد،باید دست خود را به زمین بزند و به ‏‎ ‎‏صورت و پشت دست‌های میت بکشد و اگر ممکن باشد احتیاط مستحب ‏‎[8]‎‏آن است ‏‎ ‎‏که با دست میت هم او را تیمم بدهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 119

  • -اگر در احرام به حج پیش از تمام شدن سعی بین صفا و مروه بمیرد و در احرام عمره‌پیش از کوتاه کردن مو بمیرد،نباید با آب کافور غسلش دهند.
  • -از اول که بنا دارد غسل بدهد میت را و نیت کرده کفایت می‌کند.
  • -یعنی غسل باطل است.
  • -معلوم نیست.
  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -بنابر احتیاط واجب.
  • -واجب نیست.
  • -ترک نشود گرچه به دست میت اگر تیمم دهند کافی است و لازم نیست به دست زنده‌بدهند و اکتفا به دست زنده مشکل است.