احکام طهارت
حیض
اقسام زن های حائض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اقسام زن های حائض

‏ ‏

اقسام زن‌های حائض

‏مسأله 484- زن‌های حائض بر شش قسمند:‏

‏اول:صاحب عادت وقتیه و عددیه،و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت ‏‎ ‎‏معیّن خون حیض ببیند و شمارۀ روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد، ‏‎ ‎‏مثل آن که دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند.‏

‏دوم:صاحب عادت وقتیه،و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن، ‏‎ ‎‏خون حیض ببیند ولی شمارۀ روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد،مثلاً دو ‏‎ ‎‏ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم،و ماه دوم روز هشتم ‏‎ ‎‏از خون پاک شود.‏

‏سوم:صاحب عادت عددیه،و آن زنی است که شمارۀ روزهای حیض او در دو ماهِ ‏‎ ‎‏پشت سر هم به یک اندازه باشد،ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد،مثل آن که ‏‎ ‎‏ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.‏

‏چهارم:مضطربه،و آن زنی است که چند ماه خون دیده،ولی عادت معیّنی پیدا ‏‎ ‎‏نکرده یا عادتش به‌هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است.‏

‏پنجم:مبتدئه،و آن زنی است که دفعۀ اول خون دیدن او است.‏

‏ششم:ناسیه،و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.و هر کدام اینها ‏‎ ‎‏احکامی دارند که در مسائل آینده گفته می‌شود.‏

‏1-صاحب عادت وقتیه و عددیه ‏

‏مسأله 485- زن‌هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند:‏

‏اول:زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن،خون حیض ببیند و در وقت معیّن ‏‎ ‎‏هم پاک شود،مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه،خون ببیند و روز هفتم پاک ‏‎ ‎‏شود که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 97

‏دوم:زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معیّن مثلاً از ‏‎ ‎‏اول ماه تا هشتم خونی که می‌بیند نشانه‌های حیض را دارد؛یعنی غلیظ و سیاه و گرم ‏‎ ‎‏است و با فشار و سوزش بیرون می‌آید.و بقیه خون‌های او نشانه‌های استحاضه را ‏‎ ‎‏دارد که عادت او از اول ماه تا هشتم می‌شود.‏

‏سوم:زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن،خون حیض ببیند و بعد از آن که ‏‎ ‎‏سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام ‏‎ ‎‏روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و در ‏‎ ‎‏هر دو ماه همۀ روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد ‏‎ ‎‏که عادت او به اندازۀ تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده است،و ‏‎ ‎‏لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد،مثلاً اگر در ‏‎ ‎‏ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ‏‎ ‎‏ببیند و در ماه دوم بعد از آن که سه روز خون دید،سه روز یا کمتر یا بیشتر پاک شود و ‏‎ ‎‏دوباره خون ببیند و روی هم از نه روز بیشتر نشود،همه حیض است و عادت این زن ‏‎ ‎‏نه روز می‌شود.‏

‏         مسأله 486- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد،اگر در وقت عادت یا دو سه روز ‏‎ ‎‏جلوتر یا دو سه روز عقب‌تر خون ببیند،به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب ‏‎ ‎‏انداخته اگر چه آن خون،نشانه‌های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن ‏‎ ‎‏حائض گفته شد عمل کند.و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل این که پیش از سه ‏‎ ‎‏روز پاک شود باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده قضا نماید.‏

‏         مسأله 487- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همۀ ‏‎ ‎‏روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، ‏‎ ‎‏همه حیض است.و اگر از ده روز بیشتر شود،فقط خونی را که در روزهای عادت ‏‎ ‎‏خود دیده،حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می‌باشد،و ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 98

‏باید عبادت‌هایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به‌جا نیاورده قضا ‏‎ ‎‏نماید.و اگر همۀ روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ‏‎ ‎‏ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود،فقط روزهای عادت ‏‎ ‎‏او حیض است و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می‌باشد و چنانچه در آن روزها ‏‎ ‎‏عبادت نکرده باید قضا نماید.و اگر همۀ روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت ‏‎ ‎‏خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود،همه حیض است،و اگر بیشتر شود فقط ‏‎ ‎‏روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است.‏

‏         مسأله 488- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را با ‏‎ ‎‏چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است ‏‎ ‎‏و اگر از ده روز بیشتر شود روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که ‏‎ ‎‏روی هم به مقدار عادت او شود حیض،و روزهای اول را استحاضه قرار می‌دهد.و ‏‎ ‎‏اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده ‏‎ ‎‏روز بیشتر نشود،همه حیض است و اگر بیشتر شود،باید روزهایی که در عادت خون ‏‎ ‎‏دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد.‏

‏         مسأله 489- زنی که عادت دارد،اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود ‏‎ ‎‏و دوباره خون ببیند و فاصلۀ بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همۀ روزهایی که ‏‎ ‎‏خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد.مثل آن که پنج روز ‏‎ ‎‏خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند،چند صورت دارد:‏

‏1-آن که تمام خونی که دفعۀ اول دیده یا مقداری از آن،در روزهای عادت باشد و ‏‎ ‎‏خون دوم که بعد از پاک شدن می‌بیند در روزهای عادت نباشد،که باید همۀ خون اول ‏‎ ‎‏را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.‏

‏2-آن که خون اول در روزهای عادت نباشد،و تمام خون دوم یا مقداری از آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 99

‏در روزهای عادت باشد که باید همۀ خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه ‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏3-آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در ‏‎ ‎‏روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که ‏‎ ‎‏آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد،که در این صورت همۀ آنها ‏‎ ‎‏حیض است و مقداری از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده و مقداری از خون ‏‎ ‎‏دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است،مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم ‏‎ ‎‏بوده،در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا ‏‎ ‎‏پانزدهم خون ببیند،از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم تا ‏‎ ‎‏پانزدهم استحاضه می‌باشد.‏

‏4-آن که مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی که ‏‎ ‎‏در روزهای عادت بوده،از سه روز کمتر باشد،که باید در تمام دو خون و پاکی ‏‎ ‎‏وسط کارهایی را که بر حائض حرام است و سابقاً گفته شد ترک کند و کارهای ‏‎ ‎‏استحاضه را به‌جا آورد؛یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادت‌های ‏‎ ‎‏خود را انجام دهد.‏

‏         مسأله 490- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد،اگر در وقت عادت خون نبیند و در ‏‎ ‎‏غیر آن وقت به شمارۀ روزهای حیضش خون ببیند،باید همان را حیض قرار دهد،چه ‏‎ ‎‏پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.‏

‏         مسأله 491- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد،اگر در وقت عادت خود خون ببیند ‏‎ ‎‏ولی شمارۀ روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک شدن، ‏‎ ‎‏دوباره به شمارۀ روزهای عادتی که داشته خون ببیند،باید در هر دو خون کارهایی را ‏‎ ‎‏که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 492- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد،اگر بیشتر از ده روز خون ببیند،خونی ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 100

‏که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را نداشته باشد،حیض است،و ‏‎ ‎‏خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد استحاضه ‏‎ ‎‏است.مثلاً زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است،اگر از اول تا دوازدهم ‏‎ ‎‏خون ببیند،هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می‌باشد.‏

‏2-صاحب عادت وقتیه ‏

‏         مسأله 493- زن‌هایی که عادت وقتیه دارند سه دسته‌اند:اول:زنی که دو ماه پشت سر ‏‎ ‎‏هم در وقت معیّن،خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولی شمارۀ روزهای ‏‎ ‎‏آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد،مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند ولی ‏‎ ‎‏ماه اول روز هفتم،و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود،که این زن باید روز اول ماه ‏‎ ‎‏را عادت حیض خود قرار دهد.دوم:زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت ‏‎ ‎‏سر هم در وقت معیّن خون او نشانه‌های حیض را دارد؛یعنی غلیظ و سیاه و گرم ‏‎ ‎‏است و با فشار و سوزش بیرون می‌آید،و بقیۀ خون‌های او نشانه استحاضه را دارد و ‏‎ ‎‏شمارۀ روزهایی که خون او نشانۀ حیض دارد،در هر دو ماه یک اندازه نیست مثلاً در ‏‎ ‎‏ماه اول،از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم،خون او نشانه‌های حیض ‏‎ ‎‏و بقیه نشانۀ استحاضه را داشته باشد،که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول ‏‎ ‎‏عادت حیض خود قرار دهد.سوم:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن،سه ‏‎ ‎‏روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی ‏‎ ‎‏که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم ‏‎ ‎‏کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد،مثلاً در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد که ‏‎ ‎‏این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.‏

‏         مسأله 494- زنی که عادت وقتیه دارد،اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از ‏‎ ‎‏عادت یا دو سه روز بعد از عادت،خون ببیند به طوری که بگویند حیض را جلو یا ‏‎ ‎‏عقب انداخته،اگر چه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد،باید به احکامی که ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 101

‏برای زن‌های حائض گفته شد رفتار نماید و اگر بعد بفهمد حیض نبوده،مثل آن که ‏‎ ‎‏پیش از سه روز پاک شود،باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده قضا نماید.‏

‏         مسأله 495- زنی که عادت وقتیه دارد،اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض ‏‎ ‎‏را به واسطۀ نشانه‌های آن تشخیص دهد،باید شمارۀ عادت خویشان خود را حیض ‏‎ ‎‏قرار دهد،چه پدری باشند چه مادری،زنده باشند یا مرده.ولی در صورتی می‌تواند ‏‎ ‎‏عادت آنان را حیض خود قرار دهد که شمارۀ روزهای حیض همۀ آنان یک اندازه ‏‎ ‎‏باشد و اگر شمارۀ روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد،مثلاً عادت بعضی پنج روز و ‏‎ ‎‏عادت بعض دیگر هفت روز باشد نمی‌تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد.مگر ‏‎ ‎‏کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان هیچ ‏‎ ‎‏حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.‏

‏         مسأله 496- زنی که عادت وقتیه دارد و شمارۀ عادت خویشان خود را حیض قرار ‏‎ ‎‏می‌دهد،باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده،اول حیض خود قرار دهد،مثلاً ‏‎ ‎‏زنی که هر ماه،روز اول ماه خون می‌دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک ‏‎ ‎‏می‌شده،چنانچه یک ماه،دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد، ‏‎ ‎‏باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد.‏

‏         مسأله 497- زنی که باید شمارۀ عادت خویشان خود را حیض قرار دهد،چنانچه ‏‎ ‎‏خویش نداشته باشد،یا شمارۀ عادت آنان مثل هم نباشد باید در هر ماه از روزی که ‏‎ ‎‏خون می‌بیند تا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد ولی اگر در خون ‏‎ ‎‏روزهای وسط یا آخر نشانه‌های حیض بیشتر باشد،باید هفت روز وسط ‏‎[1]‎‏یا آخر را ‏‎ ‎‏حیض قرار دهد. ‏

‏ ‏

‏3-صاحب عادت عددیه ‏

‏مسأله 498- زن‌هایی که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند:‏

‏اول:زنی که شمارۀ روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد،ولی ‏‎ ‎‏وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت ‏‎ ‎‏او می‌شود.مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ‏‎ ‎‏ببیند،عادت او پنج روز می‌شود.‏

‏دوم:زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که ‏‎ ‎‏می‌بیند نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را دارد و شمارۀ روزهایی که خون نشانۀ ‏‎ ‎‏حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است،اما وقت آن یکی نیست،که در این صورت ‏‎ ‎‏هر چند روزی که خون او نشانۀ حیض را دارد،عادت او می‌شود.مثلاً اگر یک ماه از ‏‎ ‎‏اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم،خون او نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ ‏‎ ‎‏استحاضه را داشته باشد،شماره روزهای عادت او پنج روز می‌شود.‏

‏سوم:زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر ‏‎ ‎‏پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته ‏‎ ‎‏باشد،که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز ‏‎ ‎‏بیشتر نشود و شمارۀ روزهای آن هم به یک اندازه باشد،تمام روزهایی که خون دیده ‏‎ ‎‏با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می‌شود و لازم نیست روزهایی که در ‏‎ ‎‏وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد.مثلاً اگر ماه اول،از روز اول ماه تا سوم ‏‎ ‎‏خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم،از یازدهم تا ‏‎ ‎‏سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم ‏‎ ‎‏از هشت روز بیشتر نشود،عادت او هشت روز می‌شود.‏

‏         مسأله 499- زنی که عادت عددیه دارد،اگر بیشتر از شمارۀ عادت خود خون ببیند و ‏‎ ‎‏از ده روز بیشتر شود،چنانچه همۀ خون‌هایی که دیده یک جور باشد باید از موقع ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 102

‏دیدن خون به شمارۀ روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد،و اگر همۀ ‏‎ ‎‏خون‌هایی که دیده یک جور نباشد،بلکه چند روز از آن،نشانۀ حیض و چند روز ‏‎ ‎‏دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد اگر روزهایی که خون،نشانۀ حیض را دارد با ‏‎ ‎‏شماره روزهای عادت او یک اندازه است،باید همان روزها را حیض و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد،و اگر روزهایی که خون نشانۀ حیض دارد،از روزهای عادت او ‏‎ ‎‏بیشتر است،فقط به اندازۀ روزهای عادت او حیض،و بقیه استحاضه است،و اگر ‏‎ ‎‏روزهایی که خون نشانۀ حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است باید آن روزها را ‏‎ ‎‏با چند روز دیگر که روی‌هم به اندازۀ روزهای عادتش شود،حیض و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد.‏

‏4-مُضْطَرِبه ‏

‏         مسأله 500- مضطربه؛یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا نکرده، ‏‎ ‎‏یا عادتش به‌هم خورده و عادت دیگری پیدا نکرده است،اگر بیشتر از ده روز خون ‏‎ ‎‏ببیند و همۀ خون‌هایی که دیده یک جور باشد چنانچه عادت خویشان او هفت روز ‏‎ ‎‏است باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد،و اگر کمتر است مثلاً پنج ‏‎ ‎‏روز است باید همان را حیض قرار دهد.و بنابر احتیاط واجب،در تفاوت بین شمارۀ ‏‎ ‎‏عادت آنان و هفت روز،که دو روز است،کارهایی را که بر حائض حرام است ترک ‏‎ ‎‏نماید و کارهای استحاضه را به‌جا آورد؛یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته ‏‎ ‎‏شد عبادت‌های خود را انجام دهد،و اگر عادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلاً نه ‏‎ ‎‏روز است،باید هفت روز را حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در تفاوت بین ‏‎ ‎‏هفت روز و عادت آنان،که دو روز است،کارهای استحاضه را به‌جا آورد و کارهایی ‏‎ ‎‏را که بر حائض حرام است ترک نماید.‏

‏         مسأله 501- مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و ‏‎ ‎‏چند روز دیگر نشانۀ استحاضه دارد،چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 103

‏روز ‏‎[2]‎‏یا بیشتر از ده روز باشد،باید به دستوری که در مسألۀ قبل گفته شد رفتار نماید، ‏‎ ‎‏و اگر خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد،همۀ آن ‏‎ ‎‏حیض است.ولی اگر پیش از گذشتن ‏‎[3]‎‏ده روز از خونی که نشانۀ حیض دارد دوباره ‏‎ ‎‏خونی ببیند که آن هم نشانۀ حیض را داشته باشد،مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه ‏‎ ‎‏روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند،باید به دستوری که در مسألۀ قبل ‏‎ ‎‏گفته شد رفتار نماید.‏

‏5-مُبتَدِئه ‏

‏         مسأله 502- مبتدئه؛یعنی زنی که دفعۀ اولِ خون دیدن اوست،اگر بیشتر از ده روز ‏‎ ‎‏خون ببیند و همۀ خون‌هایی که دیده یک جور باشد،باید عادت خویشان خود را به ‏‎ ‎‏طوری که در وقتیه گفته شد حیض،و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

‏         مسأله 503- مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و ‏‎ ‎‏چند روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد،چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد ‏‎ ‎‏کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد،همۀ آن حیض است ولی اگر پیش از گذشتن ‏‎ ‎‏ده روز از خونی که نشانۀ حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانۀ خون حیض ‏‎ ‎‏داشته باشد،مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره ‏‎[4]‎‏پنج روز ‏‎ ‎‏خون سیاه ببیند باید عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 104

‏         مسأله 504- مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و ‏‎ ‎‏چند روز دیگر آن نشانۀ استحاضه داشته باشد،چنانچه خونی که نشانۀ حیض دارد از ‏‎ ‎‏سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد،باید عادت خویشان خود را ‏‎[5]‎‏حیض و بقیه را ‏‎ ‎‏استحاضه قرار دهد.‏

‏6-ناسِیه ‏

‏         مسأله 505- ناسیه؛یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است،اگر بیشتر از ده ‏‎ ‎‏روز خون ببیند باید روزهایی که خون او نشانۀ حیض را دارد حیض قرار دهد و اگر ‏‎ ‎‏نتواند حیض را به واسطۀ نشانه‌های آن تشخیص دهد،باید هفت روز اول را حیض ‏‎[6]‎‎ ‎‏و بقیه را استحاضه قرار دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 105

  • -مفروض مسأله در زنی است که عادت وقتیه دارد و این زن باید هفت روز را از اول‌عادت خود قرار دهد.
  • -لازم است همان خون اول را که دارای صفات خون حیض است و کمتر از سه روز است‌حیض قرار داده و تا هفت روز بقیه به دستور مسأله پیش عمل کند.
  • -در این مسأله نیز باید خون اول را حیض قرار دهد و بقیۀ آن را تا هفت روز به دستوری‌که ذکر شد در مسأله قبل رفتار کند.
  • -باید از اول خون اول که نشانه حیض دارد حیض قرار دهد و در عدد رجوع به‌خویشاوندان کند.
  • -در این مسأله نیز باید از اولی که خون نشانه حیض دارد حیض قرار دهد و در عدد به‌خویشاوندان رجوع کند.
  • -به احتیاط واجب.