احکام طهارت
[اقسام آب مطلق]
1-آب کُر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-آب کُر

‏ ‏

1-آب کُر

‏         مسأله 16- آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر ‏‎ ‎‏یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند.و وزن آن از صد و بیست و هشت ‏‎ ‎‏من تبریز بیست مثقال کمتر است که 376/740 کیلوگرم می‌شود ‏‎[1]‎

‏         مسأله 17- اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است ‏‎[2]‎‏مانند ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 8

‏لباس نجس به آب کر برسد چنانچه آن آب بو یا رنگ یا مزۀ نجاست را بگیرد نجس ‏‎ ‎‏می‌شود،و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود.‏

‏مسأله 18- اگر بوی آب کر به واسطۀ غیر نجاست تغییر کند،نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 19- اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ ‏‎ ‎‏یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد،چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام ‏‎ ‎‏آب نجس می‌شود،و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه ‏‎ ‎‏آن تغییر کرده نجس است.‏

‏         مسأله 20- آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس را پاک می‌کند ولی اگر قطره ‏‎ ‎‏قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی‌کند،مگر آن که چیزی روی فواره بگیرند تا ‏‎ ‎‏آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنابر احتیاط واجب باید آب ‏‎ ‎‏فواره با آن آب نجس مخلوط گردد.‏

‏         مسأله 21- اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن ‏‎ ‎‏چیز می‌ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزۀ نجاست نگرفته باشد و عین ‏‎ ‎‏نجاست هم در آن نباشد ‏‎[3]‎‏پاک است.‏

‏         مسأله 22- اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد چنانچه ‏‎ ‎‏نجاست به آن برسد نجس می‌شود،و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است.‏

‏         مسأله 23- آبی که به اندازه کر بوده،اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه مثل ‏‎ ‎‏آب کر است؛یعنی نجاست را پاک می‌کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس ‏‎ ‎‏نمی‌شود.و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب ‏‎ ‎‏کر ندارد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 9

‏مسأله 24- کر بودن آب به سه راه ثابت می‌شود:‏

‏اول:آن که خود انسان یقین کند.‏

‏دوم:آن که دو مردِ عادل خبر دهند.‏

‏سوم ‏‎[4]‎‏:کسی که آب در اختیار اوست به کر بودن آن خبر دهد مثلاً حمامی بگوید ‏‎ ‎‏آب حوض حمام کر است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 10

  • -گویا در حساب اشتباهی شده است،تقریباً 377/906 کیلوگرم می‌شود.
  • -در صورتی که از اجزای نجس همراه آن باشد که تغییر آب مستند به آن اجزا باشد و الّامحل اشکال است.
  • -یعنی اگر بعد از بستن شیر در آن آب اجزای نجاست نباشد پاک است.
  • -به خبر دادن کسی که آب در اختیار او است ثابت نمی‌شود.