کتاب نماز
افعال نماز
قیام (ایستادن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قیام (ایستادن)

قیام (ایستادن)

مسأله 1 ـ ‏قیام در تکبیرة الاحرام ـ که مقارن نیّت است ـ و در رکوع رکن است و قیامی‏‎ ‎‏که در رکوع رکن است عبارت است از همان قیامی که (قبل از رکوع است و) از آن به‏‎ ‎‏رکوع می رود و به آن «قیام متصل به رکوع» می گویند، بنا بر این کسی که عمداً یا سهواً، در‏‎ ‎‏این دو صورت، اخلال به قیام کند ـ به این که تکبیرة الاحرام را نشسته بگوید، یا یک رکعت‏‎ ‎‏کامل را نشسته بخواند، یا در حالی که خم شده تا به سجده رود یادش بیاید که رکوع نکرده‏‎ ‎‏و به همان حالت خمیدگی (بدون آن که راست بایستد) به رکوع برخیزد، یا قبل از رسیدن‏‎ ‎‏به رکوع یادش بیاید که رکوع نکرده و بدون راست قرار گرفتن قامت و با حالت خمیده،‏‎ ‎‏هر چند از روی سهو بایستد ـ نمازش باطل است. و قیام در غیر این دو مورد واجب است‏‎ ‎‏اما رکن نیست و نماز فقط با ترک عمدی آن باطل می شود، مثل قیام در حال خواندن حمد‏‎ ‎‏و سوره، بنا بر این کسی که سهواً حمد و سوره را نشسته بخواند، سپس یادش بیاید و‏‎ ‎‏بایستد، نمازش صحیح است و همچنین است با زیاد شدن قیام (که اگر سهواً زیاد شود‏‎ ‎‏نماز باطل نمی شود) مثل کسی که در جایی که باید بنشیند، سهواً بایستد.‏

مسأله 2 ـ ‏نمازگزار در صورت امکان باید طبق حال و وضع خودش به طور معتدل و‏‎ ‎‏راست بایستد، بنا بر این اگر با خمیدگی یا متمایل به یکی از دو طرف بایستد، به طوری که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 182

‏نگویند راست ایستاده، نماز باطل می شود، بلکه احوط اولی آن است که گردن را هم‏‎ ‎‏راست نگه دارد، هرچند پایین انداختن سر، بنابر اقوی جایز است. و در حال اختیار، تکیه‏‎ ‎‏دادن به چیزی هنگام ایستادن جایز نیست، اما در وقت ناچاری اشکالی ندارد، پس‏‎ ‎‏می تواند به انسانی یا غیر آن تکیه نماید. و کسی که می تواند با تکیه بر چیزی بایستد، نباید‏‎ ‎‏به طور نشسته و بدون تکیه نماز بخواند.‏

مسأله 3 ـ ‏نباید در قیام، فاصلۀ بین دو پا به اندازه ای زیاد باشد که از صدق عنوان قیام‏‎ ‎‏خارج گردد، بلکه بنابر اقوی نباید به صورت غیر متعارف پاها باز باشند، هرچند که بر آن‏‎ ‎‏قیام صدق کند.‏

مسأله 4 ـ ‏قرار دادن سنگینی بدن روی هر دو پا (در حال قیام) به طور مساوی واجب‏‎ ‎‏نیست، اما بنابر اقوی واجب است بر روی هر دو قدم بایستد نه بر یک قدم و نه بر انگشتان‏‎ ‎‏و نه بر پاشنه ها.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر به هیچ گونه ـ ولو با تکیه دادن یا خم شدن یا باز کردن پاها و خلاصه به‏‎ ‎‏هیچ وجه، حتی به صورت قیام اضطراری به انحای مختلف ـ نتواند بایستد باید نشسته‏‎ ‎‏نماز بخواند. و در نشستن شرط است که راست و بدون تکیه بر چیزی باشد، بنا بر این در‏‎ ‎‏صورتی که توانایی راست نشستن و تکیه ندادن را دارد نباید تکیه داده و متمایل به یک‏‎ ‎‏طرف شود و در صورت ناچاری جایز است. و اگر به طور کلّی نتواند بنشیند، باید مثل ‏‎ ‎‏میّتی که دفن می شود، بر طرف راست خوابیده، نماز بخواند و اگر آن را هم نتوانست، ‏‎ ‎‏برعکس اول، بر روی طرف چپ (خوابیده نماز بخواند) و اگر آن را هم نتواند انجام دهد، ‏‎ ‎‏باید مانند محتضر بر پشت خوابیده نماز بخواند.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر بتواند بایستد ولی نتواند ایستاده رکوع کند، باید ایستاده نماز بخواند،‏‎ ‎‏سپس بنشیند و به طور نشسته رکوع نماید و اگر اصلاً نه توانایی انجام رکوع و سجود و نه‏‎ ‎‏توانایی بعضی از مراتب میسور و ممکن آن ها، حتی رکوع و سجود نشسته را نداشته باشد،‏‎ ‎‏باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع و سجود، اشاره نماید و احتیاط (واجب) آن است‏‎ ‎‏که کسی که توانایی نشستن را دارد، اشاره اش برای سجده در حال نشستن باشد، بلکه‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 183

‏احتیاطاً در صورت امکان، چیزی را که سجده بر آن صحیح است، بر پیشانی بگذارد.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر در بعضی از رکعات نماز ـ نه همۀ آن ها ـ بتواند ایستاده نماز بخواند،‏‎ ‎‏باید ایستاده نماز بخواند تا آن که از ایستادن عاجز شود و پس از آن بنشیند، سپس وقتی‏‎ ‎‏(دوباره) توانست بایستد، باید بایستد و به همین منوال.‏

مسأله 8 ـ ‏در قیام و کارهای دیگر نماز واجب، مثل رکوع و سجده و نشستن، داشتن‏‎ ‎‏استقرار واجب است و کسی که نمی تواند استقرار داشته باشد ولی می تواند بدون استقرار‏‎ ‎‏بایستد، باید ایستادن بدون استقرار را بر نشستن در حال استقرار مقدم کند و همچنین‏‎ ‎‏است رکوع و ذکر و بلند کردن سر، پس باید همۀ این ها را بدون استقرار انجام دهد و به‏‎ ‎‏نشستن منتقل نشود؛ اگرچه در نشستن بتواند استقرار داشته باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 184