کتاب نماز
مقدمات نماز
مقدمۀ پنجم: اذان و اقامه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمۀ پنجم: اذان و اقامه

مقدمۀ پنجم در اذان و اقامه است

مسأله 1 ـ ‏بدون اشکال، اذان و اقامه برای نمازهای پنجگانه ـ ادا باشد یا قضا، در‏‎ ‎‏حضر باشد یا در سفر، در سلامتی باشد یا در بیماری، برای کسی که نماز جماعت‏‎ ‎‏می خواند یا فرادا، برای مردان و زنان ـ مستحب مؤکد است، حتی بعضی (از فقها) آن دو را‏‎ ‎‏واجب دانسته اند و اقوی آن است که آن دو در هر حال؛ مستحب می باشند هرچند ترک‏‎ ‎‏اذان و اقامه موجب محرومیّت از ثواب فراوانی است.‏

مسأله 2 ـ ‏اذان نماز عصر و نماز عشا اگر با نماز ظهر و مغرب به صورت جمع (با هم)‏‎ ‎‏خوانده شوند ساقط می شود. و فرقی بین مواردی که جمع کردن آن ها مستحب است مثل‏‎ ‎‏نماز عصر روز جمعه و نماز عصر روز عرفه و نماز عشای شب عید قربان در مشعر الحرام‏‎ ‎‏ـ چون در این سه جا مستحب است بین دو نماز مذکور جمع شود ـ و بین غیر این موارد‏‎ ‎‏نیست. و جدا خواندن دو نماز ـ که مقابل جمع نمودن آن ها است ـ با فاصلۀ زمانی بین‏‎ ‎‏آن ها و بنابر اقوی با خواندن نافلۀ یومیه بین آن ها تحقق پیدا می کند، بنا بر این با خواندن‏‎ ‎‏نافلۀ نماز عصر بین ظهر و عصر و نافلۀ مغرب بین نماز مغرب و عشا، جدا شدنی که‏‎ ‎‏موجب ساقط نشدن اذان است تحقق پیدا می کند. و بنابر اقوی سقوط اذان درحال جمع‏‎ ‎‏در نماز عصر روز عرفه و نماز عشای شب عید در مشعر الحرام «عزیمت» است؛ یعنی‏‎ ‎‏گفتن اذان مشروع نیست پس گفتن آن به قصد مشروعیت، حرام می باشد و بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) در هر موردی که نمازها جمع خوانده می شوند باید اذان ترک شود.‏

مسأله 3 ـ ‏اذان و اقامه در مواردی ساقط می شوند: از آن جمله: کسی که به نماز‏‎ ‎‏جماعتی برسد که برای آن، اذان و اقامه گفته اند، گرچه این شخص اذان و اقامه شان را‏‎ ‎‏نشنیده و وقت گفتن آن ها حاضر نبوده است.‏

‏واز آن جمله: کسی که در مسجدی نماز بخواند که در آن مسجد نماز جماعت، خوانده‏‎ ‎‏شده و هنوز جماعت، متفرّق نشده است؛ خواه به قصد نماز جماعت آمده باشد یا نه و‏‎ ‎‏خواه امام جماعت شود یا مأموم و یا فرادا بخواند. بنا بر این اگر جماعت، متفرّق شده یا از‏‎ ‎‏نماز و تعقیبات آن اعراض کرده (فارغ شده) باشند ـ هرچند که هنوز در آن جا باشند ـ اذان‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 172

‏و اقامه از او ساقط نمی شود. چنان که اگر جماعت قبلی بدون اذان و اقامه برگزار شده باشد‏‎ ‎‏ـ ولو به این جهت که اذان و اقامۀ دیگری را شنیده و به آن اکتفا کرده باشند ـ اذان و اقامه‏‎ ‎‏(از این شخص تازه وارد) ساقط نمی شود. و همچنین اذان و اقامه از این شخص در‏‎ ‎‏صورتی که نماز جماعت از جهت آن که امام جماعت عادل نبوده و مأمومین هم آن را‏‎ ‎‏می دانسته اند و یا به جهت دیگری باطل باشد، ساقط نمی شود. و همچنین در صورتی که‏‎ ‎‏جای نماز جماعت با جای خواندن نماز این شخص، عرفاً یکی نباشد اذان و اقامه ساقط‏‎ ‎‏نمی شود، مثل این که یکی داخل مسجد باشد و دیگری پشت بام آن، یا یکی خیلی از جای‏‎ ‎‏دیگری دور باشد. و آیا این حکم، اختصاص به مسجد دارد یا در غیر مسجد هم جریان‏‎ ‎‏دارد؟ مورد اشکال است، بنا بر این احتیاط (واجب) این است که در هر حال، چه در مسجد و چه در ‏‎ ‎‏غیر آن (با شرایط مذکور)، اذان و اقامه گفته نشود، بلکه بعید نیست که ‏‎ ‎‏حکم سقوط، اختصاص به مسجد نداشته باشد و همچنین باید در جایی که نماز این ‏‎ ‎‏شخص و جماعت، هر دوشان ادایی نباشد به این که یکی یا هر دوی آن ها نماز قضا باشد ‏‎ ‎‏ـ چه از خود یا از دیگری، تبرعاً یا استیجاری ـ احتیاط ترک نشود (اذان و اقامه گفته ‏‎ ‎‏نشود). و همچنین است (که باید احتیاط ترک نشود) در جایی که دو نماز وقتشان یکی ‏‎ ‎‏نباشد، مثل این که نماز جماعتی که قبلاً خوانده شده نماز عصر بوده و این شخص ‏‎ ‎‏می خواهد نماز مغرب بخواند. و در این گونه موارد مشکل، اگر اذان و اقامه را به قصد ‏‎ ‎‏رجاء بگوید اشکالی ندارد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 173