کتاب طهارت
احکام اموات
دو امر پایانی (تسلیت گفتن و نماز شب اول دفن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دو امر پایانی (تسلیت گفتن و نماز شب اول دفن)

دو امر پایانی

‏امر اول: از مستحبات مؤکد شریک شدن در عزا و تسلیت دادن صاحبان مصیبت و‏‎ ‎‏سبک کردن غم آن ها است به ذکر آنچه مناسبت با این حال داشته و تقلیل اندوه می نماید،‏‎ ‎‏مانند ذکر مصیبت دنیا و به سرعت گذرا بودن آن، و این که همۀ انسان ها فانی می شوند و‏‎ ‎‏اجل ها نزدیک است و مانند نقل روایاتی که در مورد اجری را که خداوند برای مصیبت‏‎ ‎‏دیده مهیا فرموده، مخصوصاً برای کسی که فرزند از دست داده است؛ به این که شفاعت او‏‎ ‎‏دربارۀ والدینش پذیرفته می شود، حتی این که بچۀ سقط شده با حالت غضب بر در بهشت‏‎ ‎‏می ایستد و می گوید: داخل بهشت نمی شوم مگر آن که پدر و مادرم داخل شوند و خداوند‏‎ ‎‏متعال آن دو را وارد بهشت می کند، و مانند این ها را تذکر دهد. وتعزیت (تسلی دادن) بعد‏‎ ‎‏از دفن و قبل از آن جایز است؛ گرچه افضل آن است که بعد از دفن باشد و دارای اجر‏‎ ‎‏عظیم است، خصوصاً تعزیت به مادر فرزند از دست داده و فرزند صغیر پدر از دست داده‏‎ ‎‏و اگر کسی مصیبت دیده ای را تسلی دهد، اجرش مانند اجر مصیبت دیده است، بدون آن که‏‎ ‎‏از اجر مصیبت دیده کاسته شود و «هیچ مؤمنی برادر خود را بر مصیبتی تسلی‏‎ ‎‏نمی دهد مگر آن که خداوند متعال او را از لباس های کرامت می پوشاند» و حضرت موسی‏‎ ‎‏در یکی از مناجات هایش گفت: «ای پروردگار اجر کسی که مادر فرزند از دست داده را‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 107

‏تسلی دهد چیست؟ خداوند فرمود: او را در زیر سایۀ خود قرار می دهم روزی که سایه ای‏‎ ‎‏جز سایۀ من نیست» و «به درستی کسی که یتیمی را از گریه ساکت کند بهشت برای او‏‎ ‎‏واجب می شود.» و «هیچ بنده ای دست (نوازش) روی سر یتیم نمی کشد مگر آن که‏‎ ‎‏خداوند عزّوجلّ به عدد هر مویی که از زیر دست او گذشته است، برای او حسنه‏‎ ‎‏می نویسد.» و ثواب های دیگری که در روایات وارد شده. و در تسلی دادن همین که نزد‏‎ ‎‏صاحب مصیبت حاضر شود، به طوری که صاحب عزا او را ببیند کفایت می کند، زیرا‏‎ ‎‏همین حضور، خاطر او را تسلی داده و حرارت غم او را تسکین می دهد. و نشستن‏‎ ‎‏بستگان میّت (مجلس گرفتن آنان) برای آن که دیگران به آن ها تسلیت بگویند جایز است و‏‎ ‎‏بنابر اقوی این کار مکروه نیست، ولی بهتر آن است که از سه روز بیشتر نشود، چنان که غذا‏‎ ‎‏فرستادن برای آن ها در این مدت، بلکه تا سه روز، اگرچه مجلسشان کمتر از سه روز باشد‏‎ ‎‏مستحب است.‏

‏امر دوم: مستحب است در شب اول دفن برای میّت نماز هدیه خوانده شود که در‏‎ ‎‏زبان ها به نماز وحشت معروف است که در حدیث نبوی است: «هیچ ساعتی برای میّت،‏‎ ‎‏شدیدتر از شب اول قبرش نیست پس با صدقه دادن به اموات خود رحم کنید و اگر چیزی‏‎ ‎‏برای صدقه نداشتید، یکی از شماها دو رکعت نماز بخواند ـ و کیفیت آن بنابر آنچه در‏‎ ‎‏حدیث مذکور است، آن است که ـ در رکعت اول یک مرتبه سورۀ حمد و دو مرتبه سورۀ‏‎ ‎‏توحید (قل هو الله ) و در رکعت دوم یک مرتبه سورۀ حمد و ده مرتبه سورۀ الهکم التّکاثر‏‎ ‎‏را بخواند و بعد از سلام نماز بگوید: ‏«اللهمّ صل علی محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الی قبر فلان بن‎ ‎فلان‏ (نام میّت و پدرش را ببرد) و خداوند متعال از همان ساعت هزار فرشته به قبر آن‏‎ ‎‏میّت، در حالی که با هر یک از آن ها جامه و حله ای است، می فرستد و تا روزی که در صور‏‎ ‎‏دمیده می شود (قیامت) قبر او وسعت پیدا می کند و به کسی که این نماز را می خواند، به‏‎ ‎‏عدد آنچه آفتاب بر آن می تابد، حسنه داده می شود و چهل درجه رفعت پیدا می کند.»‏

‏و بنابر روایت دیگری: «در رکعت اول یک مرتبه سورۀ حمد و آیة الکرسی و در رکعت‏‎ ‎‏دوم یک مرتبه سورۀ حمد و ده مرتبه سورۀ انا انزلناه خوانده می شود و بعد از نماز‏‎ ‎‏می گوید: ‏اللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الی قبر فلان‏ (نام میّت را ببرد)». و اگر نماز‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 108

‏وحشت را به هر دو کیفیت بخواند، بهتر است. و یک نماز برای یک نفر (میّت) کفایت‏‎ ‎‏می کند. و چهل یا چهل و یک نماز وحشت، که متعارف است در اخبار وارد نشده است.‏‎ ‎‏البته اگر به نیّت آن که دستور شرع است نباشد، اشکالی ندارد و احتیاط آن است که آیة‏‎ ‎‏الکرسی تا «هم فیها خالدون» خوانده شود، و بنابر اقوی اجیر کردن و اجرت گرفتن برای‏‎ ‎‏خواندن این نماز جایز است. واحتیاط آن است که به عنوان بخشش و احسان به نمازگزار‏‎ ‎‏بذل نمایند و او هم نمازش را به قصد تبرع بخواند. و ظاهر آن است که وقت نماز هدیه‏‎ ‎‏تمام شب است اگرچه خواندن در اول شب بهتر است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 109