کتاب طهارت
احکام غسل
غسل مسّ میّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل مسّ میّت

غسل مسّ میّت

‏مسّ بدن انسان مرده، بعد از سرد شدن تمام جسد و قبل از تمام شدن غسلش، سبب‏‎ ‎‏وجوب غسل مسّ میّت می شود، و مسّ بدن میّت بعد از تمام شدن غسلش اگرچه غسل‏‎ ‎‏اضطراری باشد، مانند آن که در اثر نبود سدر و کافور غسل های سه گانه با آب خالص باشد،‏‎ ‎‏بلکه اگرچه غسل دهنده در اثر نبود مسلمان هم جنس ـ مرد یا زن ـ شخص کافری باشد،‏‎ ‎‏سبب وجوب غسل مسّ میّت نمی شود، ولی بنابر احتیاط (مستحب) به غسل کافر، اکتفا‏‎ ‎‏نشود. و در صورتی که غسل دادن میّت ممکن نباشد، تیمّم به جای غسل و ملحق به آن‏‎ ‎‏است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که ملحق به آن نباشد. و در میّت فرقی بین‏‎ ‎‏مسلمان و کافر و بزرگ و کوچک، حتی سقطی که چهار ماهش تمام باشد نیست،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 73

‏همان طور که بین اعضای روح دار و غیر آن، مسّ کننده باشند یا مسّ شونده بعد از آن که‏‎ ‎‏عرفاً صدق مسّ کند، فرقی نیست، بنا بر این اگر ناخن او به ناخن میّت برسد باید غسل‏‎ ‎‏کند، البته اگر موی میّت مسّ شود و یا موی انسان به میّت برسد، غسل ندارد.‏

مسأله 1 ـ ‏قطعه ای که از بدن انسان زنده جدا شده، مسّ آن مانند مسّ میّت، موجب‏‎ ‎‏غسل است در صورتی که دارای استخوان باشد نه خالی از آن و احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که استخوان تنها، به گوشت دارای استخوان ملحق باشد، اگرچه بنابر اقوی ملحق‏‎ ‎‏نیست. اما قطعه ای که از بدن میّت جدا شده باشد مسّ هر چیزی که در وقت اتصال به‏‎ ‎‏میّت غسل داشته باشد، در وقت جدا بودن از آن هم غسل دارد.‏

مسأله 2 ـ ‏شهید، مانند مرده ای است که غسل داده شده ولذا مسّ شهید غسل ندارد. و‏‎ ‎‏همچنین است مسّ کسی که قتل او به عنوان قصاص یا حد واجب شده است و امر می شود‏‎ ‎‏غسلش را مقدم داشته تا کشته شود. (بنا بر این پس از کشته شدن چنین کسی مسّ بدن او‏‎ ‎‏موجب غسل نمی شود.)‏

مسأله 3 ـ ‏اگر بعد از مسّ بدن میّت، شک کند که قبل از سرد شدن، مسّ کرده یا بعد از‏‎ ‎‏آن، غسل بر او واجب نیست. و همچنین است اگر شک کند میّتی را که مسّ کرده، شهید‏‎ ‎‏بوده یا نه، بر خلاف آن که شک کند که مسّ او قبل از غسل دادن بوده است و یا بعد از آن،‏‎ ‎‏که در این صورت غسل بر او واجب است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر عضوی از بدن انسان زنده خشک شده و به طور کلی بی روح شود‏‎ ‎‏مادامی که به بدن متّصل است، مسّ آن غسل ندارد و بعد از جدا شدن از بدن در صورتی‏‎ ‎‏مسّ آن غسل دارد که دارای استخوان باشد وگرنه محل اشکال است. و همچنین اگر‏‎ ‎‏عضوی بریده شده و به بدن ولو با پوست متصل باشد مسّ آن غسل ندارد و پس از جدا‏‎ ‎‏شدن در صورتی مسّ آن غسل دارد که دارای استخوان باشد.‏

مسأله 5 ـ ‏مسّ میّت بنابر احتیاط (واجب) بلکه خالی از قوت نیست، وضو را باطل‏‎ ‎‏می کند، پس علاوه بر غسل مسّ میّت، وضو گرفتن هم، برای آنچه مشروط به وضو است،‏‎ ‎‏واجب است. ‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 74

مسأله 6 ـ ‏بنابر احتیاط (واجب) بلکه خالی از قوت نیست، باید برای هر چیزی که‏‎ ‎‏مشروط به طهارت از حدث اصغر است غسل مسّ میّت نماید. و بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏بلکه خالی از قوت نیست، غسل مسّ میّت در هر چیزی که طهارت (از حدث اصغر) در‏‎ ‎‏آن شرط است، مانند نماز، طواف واجب، و مسّ نوشتۀ قرآن، شرط می باشد.‏

مسأله 7 ـ ‏کسی که مسّ میّت کرده قبل از غسل کردن، دخول به مساجد و زیارتگاه ها ‏‎ ‎‏وتوقف در آن ها و خواندن سوره های عزائم، برایش جایز است و اگر زن، مسّ میّت کرده‏‎ ‎‏قبل از غسل نزدیکی شوهر با او جایز است، پس مسّ میّت مانند حدث اصغر است با این‏‎ ‎‏فرق که در مسّ میّت، برای نماز و مانند آن غسل هم واجب است. ‏

مسأله 8 ـ ‏تکرار کردن مسّ ـ حتی اگر مرده های متعدد را مسّ کند ـ همانند سایر‏‎ ‎‏حدث ها موجب تکرار غسل نمی شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 75