‏‏نقش ارتش‏‎ ‎‏در پشتیبانی از جمهوری اسلامی ‏

ارتش، پاسدار استقلال و تمامیت ارضی

‏‏نقش ارتش‏‎ ‎‏در پشتیبانی از جمهوری اسلامی ‏

آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید‏‎ ‎‏با رژیم طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای‏‎ ‎‏متعال هم محفوظ است. کاری که شما آن روز کردید با کاریهایی که‏‎ ‎‏امروز می کنید بسیار تفاوت دارد. آن روز روزی بود که شما و هر کس‏‎ ‎‏که به ملت می خواست پیوند کند و به آغوش اسلام بیاید مواجه با مرگ‏‎ ‎‏بود؛ مواجه با گرفتاری بود؛ موجه با قدرت شیطانی بود. و شما آن روز‏‎ ‎‏امتحان دادید. کسانی که نظیر شما در صحنه آمدند و بر ضد طاغوت یا‏‎ ‎‏اعتصاب کردند و یا تظاهر کردند، آنها هم ارزش خودشان را به نمایش‏‎ ‎‏گذاشتند. لکن شما که از نظامیها بودید و از نیروی هوایی طاغوت آن‏‎ ‎‏وقت بودید، این ارزش را بیشتر از دیگران عَرضه کردید که از طاغوت‏‎ ‎‏بُریدید و به اسلام پیوند کردید. و پیروزی انقلاب رهین همۀ ملت است‏‎ ‎‏و رهین اقدامات شما و سایر قوایی که بعد از شما به اسلام پیوستند و‏‎ ‎‏نمایش ارزش خودشان را دادند. آن روز را هم باید از «یوم الله » ما حساب‏‎ ‎‏کنیم. روزی که خدای تبارک و تعالی شما برادران را و شما نیروی عظیم‏‎ ‎‏انسانی را در آن روز بسیج کرد؛ و شما اطاعت کردید از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و به صف انسانی ـ اسلامی ملت پیوستید و به آغوش اسلام آمدید.‏

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
دولت مطلوب در اندیشه امام خمینی

عناصر شناخت دولت مطلوب در اندیشه امام خمینی

دولت مطلوب در اندیشه امام خمینی

هرچند در قانون اساسی و اظهار نظرهای پیش گامان و کارگزاران جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نوعی تلاش و هم خوانی میان حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی برقرار شده است، هنوز‏‎ ‎‏زوایای ناگفته و ابهام آمیز وجود دارد که باید پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان و دلسوز‏‎ ‎‏پاسخِ روشن و قابل قبولی برای آن بیابند. خلاءِ تئوریک و فقدان پژوهش های آکادمیک و‏‎ ‎‏جدی موجب شده است که عده ای از جوانان و روشنفکران جامعۀ ما، نوعی ناهمخوانی‏‎ ‎‏میان این دو بیایند. بی تردید وارسی و طرح عالمانه و منطقی این مباحث، با نگرش‏‎ ‎‏انتقادی و رویکرد عینی، رسالتی است که باید پژوهشگران حوزه دینی بدان اهتمام‏‎ ‎‏ورزند. در این میان، گفتارها، هدایت ها و نصایح حکیمانۀ حضرت امام خمینی (ره) و‏‎ ‎‏مقام معظم رهبری گنجینۀ گران سنگی است که راه گشای ما در این مهم خواهد بود.‏

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱
حقوق متقابل دولت و مردم از دیدگاه امام خمینی‏

عناصر شناخت دولت مطلوب در اندیشه امام خمینی

حقوق متقابل دولت و مردم از دیدگاه امام خمینی‏

ریاست و حکومت از دیدگاه اسلام و‏‎ ‎‏اندیشۀ سیاسی حضرت امام هدف نبوده، بلکه ابزاری برای انجام وظایف دینی، احقاقِ‏‎ ‎‏حقوقِ مظلومان و برقراری عدالت اجتماعی است. اگر امام علی(ع) حکومتی را که در‏‎ ‎‏پرتو آن، حقوق بیچارگان از گردن کشان اعاده نشود، در پست ترین جایگاه توصیف‏‎ ‎‏می کنند، در اندیشۀ حکومتی حضرت امام نیز، دولتِ اسلامی و مطلوب آن است که‏‎ ‎‏حقوق مستمندان و مستضعفان را تأمین کرده و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند:‏ ‏‏«عهده دار شدنِ حکومت، فی حد ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلۀ انجام‏‎ ‎‏وظیفه، اجرایِ احکام و برقراری نظامِ عادلانۀ اسلام است.»‏‎ ‏‏ائمه و فقهایِ عادل موظفند که حکومت را در اجرای احکام الهی، برقراری نظام‏‎ ‎‏عادلانۀ اسلام و خدمت به مردم به کار ببرند. حکومت برای آنان چیزی جز رنج و‏‎ ‎‏زحمت ندارد... حضرت علی(ع) دربارۀ این که چرا حکومت، حاکم و عهده دارِ کار شده‏ ‏‎تصریح می کنند که برای هدف های عالی، برای این که حق را برقرار کند و باطل را از میان‏‎ ‎‏ببرد

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۵
‏اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی

عناصر شناخت دولت مطلوب در اندیشه امام خمینی

‏اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی

اخلاق و سیاست از پدیده های مهمی محسوب می شوند که از دیرباز در ستیز با‏‎ ‎‏یک دیگر به سر می برند. نوع نسبت و رابطۀ بین این دو متغیر پی آمدهای مثبت و یا منفی‏‎ ‎‏بزرگی برای اجتماع به دنبال می آورد و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهم ترین‏‎ ‎‏عواملی که موجب نقطه عطف و تحوّل در سیاست و اندیشۀ سیاسی شده است به رابطۀ‏‎ ‎‏بین اخلاق و سیاست برمی گردد.‏ ‏‏چهرۀ ژانوسی سیاست که آن را از جهتی زشت و پلید و شیطانی می نمایاند و از دیگر‏‎ ‎‏سو چهره ای پاک و مقدس و الهی برای آن ترسیم می کند، ریشه در نوع تعامل بین اخلاق‏‎ ‎‏و سیاست دارد که هر کدام گفتمانی خاص در ادبیات سیاسی جهان به خود اختصاص‏‎ ‎‏داده است.‏

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۰
تجلیل امام از قیام مردم  آذربایجان و شهدای تبریز در چهلم این قیام

تجلیل امام از قیام مردم آذربایجان و شهدای تبریز در چهلم این قیام

با فرا رسیدن اربعین مقتولین مظلوم تبریز غمهای ملت غیرتمند تجدید می شود. ملت مظلوم ایران باید در هر چند صباحی پرچمهای سیاه افراشته کنند و در سوگ بنشینند برای جوانان عزیز و عزیزان اسلام که به دست عمال امریکا و به امر شاه در خاک و خون کشیده شدند. و هنوز چشمها گریان و دلها بریان است

شنبه, ۰۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۸:۰
مشی خانم در زندگی

بانوی انقلاب

مشی خانم در زندگی

خانم بعد از آمدن به تهران و سکنی گزیدن در جماران با توجه به خانواده اصیلی که داشتند به دنبال فرمایش امام مبنی بر اینکه وسایل زندگی ایشان در نجف به تهران بازگردانده شود، ـ در شرایطی که می توانستند این امر را نپذیرند و از تهران وسایل زندگی خود را تهیه کنند، اما ـ مطابق فرمایش امام دستور دادند وسایل زندگیشان از نجف برگردانده شود و تا آخر عمر با همان وسایل ساده و معمولی زندگی کردند، و در این مورد شاید ایشان به دلیل زندگی خانواده پدری این سبک زندگی ساده را قبول نداشتند، اما به خاطر امام آن را پذیرفتند. به نظر من هنر خانم این بود که با وجود این که این شیوه زندگی ایشان با زندگی قبل از ازدواجشان فرق داشت اما با درک شرایط، این سبک زندگی را تا پایان عمر شان پذیرفتند. و احترام خانم به آقا و سخنانشان در حدی بود که این احترام بعد از فوت آقا نیز همواره حفظ شد.

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴
تسلیم در برابر مشیت الهی

بانوی انقلاب

تسلیم در برابر مشیت الهی

هر دو فرزند عزیزم زود از دنیا رفتند نمیدانم شاید رفتار من سبب شده باشد زیرا من شنیده ام که در روایات هست احترام بیش از حد به فرزندان بخصوص از ناحیه مادر سبب کوتاهی عمر اولاد می شود، بگذریم من چاره ای نداشتم وقتی هر کدام از این دو عزیزم با آن قد و قواره و لباس روحانیت و عمامه مشکی وارد اطاقم می شدند بی اختیار جلوی پای آنها بر می خواستم و ادای احترام می کردم. این صحبتهای خانم، آیت الله هاشمی و بقیه را آنچنان مجذوب و شگفت زده کرده بود که بعد از آن دیگر کسی در برابر خانم از رحلت حاج سید احمد آقا سخن نگفت و مجلس با رفتن آقای هاشمی پایان پذیرفت. من در آن روز و حتی تا به امروز متحیّرم که چگونه خانم این درد جانکاه را از همان لحظات اول پذیرفت. این امکان ندارد مگر در سایه دیانت و تقوای ناب الهی.

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲
الگوی عبادی و دینی برای بانوان جامعه

بانوی انقلاب

الگوی عبادی و دینی برای بانوان جامعه

در انظار عبادت نمی کردند. همان طور که اگر چیزی می خواستند به کسی ببخشند، هیچ کس مطلع نمی شد مگربه صورت اتفاقی. بسیار مناعت طبع داشتند و حاضر نبودند با یک بخشش کوچک آبروی طرف را ببرند. البته اگر پیش ایشان زیاد می ماندیم می دیدیم مثلاً در ماه رمضان دعای افتتاح و ایام محرم زیارت عاشورای ایشان ترک نمی شود. تا ده سال پیش که توان داشتند نماز جعفر طیار و عبادات مختلف و طولانی از ایشان دیده می شد ولی خودشان ظاهر نمی کردند. به طور کلی مادر، انسانی خوب و با ایمانی کامل بودند. شاید مقداری از آن تأثیر زندگی با امام بوده است چون در جواب سؤالی که از ایشان کردم که با یک دید کلی، شما چه تأثیری در زندگی امام داشتید و امام چه تأثیری در شما؟ کمی فکر کردند و جواب دادند: فکر می کنم من به زندگی امام آرامش دادم و آقا ایمان مرا تقویت و حفظ کرد. خودشان گفتند بعد از ازدواج، آقا به من گفتند: دو چیز از تو می خواهم یکی به واجباتت عمل کنی، دوم از محرمات بپرهیزی، و بعد هم گفتند: اگر می خواهی با خانواده ای رفت و آمدی را شروع کنی با من مشورت کن والا به کارهای دیگر شما کاری ندارم. (به نقل از خانم دکتر زهرا مصطفوی (دختر خانم))

سه شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
مواضع یادگار امام در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب

رنج همراهی پدر

مواضع یادگار امام در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب

مشاور و همراه و فرزند امام و محبوب مردم بودن و‏‎ ‎‏صاحب رأی و نظر در مسائل سیاسی بودن، و داشتن نقشی‏‎ ‎‏مؤثر در پیروزی انقلاب، موقعیتی ویژه در افکار عمومی برای‏‎ ‎‏یادگار امام پدید آورده بود و به همین میزان انتظار و توقع‏‎ ‎‏جریانات سیاسی از وی فراوان بود و از سوی دیگر فرزند امام‏‎ ‎‏با درک دقیق موقعیت خطیر خویش در کنار امام و با توجه به‏‎ ‎‏سفارشات آن حضرت، از ورود به احزاب و گروههای سیاسی‏‎ ‎‏ابا می ورزید و در عین حال با استقلال رأی و صراحت‏‎ ‎‏لهجه ای که داشت موضع انتقادی خویش را در رابطه با‏‎ ‎‏مواضع احزاب و دستجات سیاسی ابراز می نمود. و بدین‏‎ ‎‏ترتیب گروههایی که او را در حزب خویش نمی دیدند و از‏‎ ‎‏انتقادات او رنجیده خاطر می شدند وی را مدافع گروه‏‎ ‎‏مخالف خویش قلمداد کرده و چه اتهامات ناروایی که‏‎ ‎‏بعضیها در همین رابطه نثار آن دریادل نکردند! البته در این‏‎ ‎‏میان، عناصر ضد انقلاب و مخالفین امام که جرأت‏‎ ‎‏رویارویی و برخورد با امام را نداشتند، فرزند ایشان را آماج‏‎ ‎‏اتهامات عقده گشای خویش می ساختند. اتهاماتی از‏‎ ‎‏مخالف روحانیت گرفته تا طرفداری از بنی صدر و کانالیزه‏‎ ‎‏کردن امام و دیگر مسائلی که قلم از بیان آن شرم دارد.‏‎ ‎‏متأسفانه برخی از دوستان ناآگاه نیز تحت تأثیر همین‏‎ ‎‏تبلیغات قرار گرفته و در نامه های خود به امام و یا محافل‏‎ ‎‏خصوصی و عمومی خویش بر زخم دلش نمک م

یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵
همراه با امام در هجرت به پاریس

رنج همراهی پدر

همراه با امام در هجرت به پاریس

هجرت سرنوشت ساز امام خمینی از نجف به پاریس،‏‎ ‎‏آغاز فصل فروپاشی ارکان رژیم سلطنتی در ایران و بصدا‏‎ ‎‏آورنده زنگهای شکست آمریکا در حساسترین و امن ترین‏‎ ‎‏پایگاهش بود. در این هجرت و ماجرای شگفت نیز، «احمد»‏‎ ‎‏مشاور و همراه پدر بود. و این نقش تا بدان حد آشکار و مؤثر‏‎ ‎‏ بوده است که حضرت امام خمینی – سلام الله علیه – حتی در‏‎ ‎‏وصیتنامه جاودانۀ خویش نیز از آن یاد کرده و تصریح‏‎ ‎‏می فرماید که تنها مشاورِ آن حرکت تاریخی و تاریخ‏‎ ‎‏ساز، «احمد» بوده است. در اینجا فرازهایی از چگونگی‏‎ ‎‏هجرت امام به پاریس را از زبان همراهِ همیشگیِ امام، نقل‏‎ ‎‏می کنیم که در قسمتی از خاطرات شنیدنی اش از آن هجرت‏‎ ‎‏بزرگ می گوید:‏ ‏‏‏«علت هجرت امام به پاریس، به جریاناتی که چند ماهی‏‎ ‎‏قبل از این تصمیم روی داد، برمی گردد. با اوج گیری مبارزات‏‎ ‎‏مردم ایران، دو دولت ایران و عراق در جلساتی متعدد که در‏‎ ‎‏بغداد تشکیل گردید، به این نتیجه رسیدند که فعالیت امام نه‏‎ ‎‏تنها برای ایران که برای عراق هم خطرناک شده است. توجه‏‎ ‎‏مردم عراق به امام، و شور و احساسات زائرین ایرانی چیزی‏‎ ‎‏نبود که عراق بتواند به آسانی از کنار آن بگذرد. و بدین جهت‏‎ ‎‏برادر عزیزمان آقای دعائی را خواستند تا خیلی روشن نظرات‏‎ ‎‏شورای انقلاب کشور عراق را به عرض امام برساند. آقای‏‎ ‎‏دعائی نظرات عراق را برای حضرت امام بیان داشت که‏‎ ‎‏

یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱
‏ احمد در دیگر سنگرهای مبارزه (سالهای قبل از پیروزی)

رنج همراهی پدر

‏ احمد در دیگر سنگرهای مبارزه (سالهای قبل از پیروزی)

از ویژگیهای یادگار امین امام آن بود که تلاش برای تحقق‏‎ ‎‏هدفهایش را از نزدیک و در میدان عمل می آزمود. او معتقد‏‎ ‎‏بود که صرفاً حضور در تصمیم گیریهای کلان و اشراف کلی‏‎ ‎‏بر مسائل داشتن به تنهایی کافی نیستند بلکه باید شخصاً‏‎ ‎‏مسائل مربوط به هدفها را تجربه کرد. و لذاست که می بینیم با‏‎ ‎‏آنکه وی در دوران رهبری امام پس از پیروزی و دورۀ بعد از‏‎ ‎‏رحلت آن حضرت در مراکز مهم تصمیم گیری ها و شوراهای‏‎ ‎‏عالی امور کشور حضور داشت، اما همیشه از طریق سفرهای‏‎ ‎‏مکرر و بصورت ناشناس، بخصوص در مناطق محروم و‏‎ ‎‏دورافتاده از نزدیک با مشکلات و گرفتاریهای مردم در تماس‏‎ ‎‏بود و از هر طریق و پیشنهادی که می توانست این ارتباط را‏‎ ‎‏مستقیم تر و ملموستر نماید استقبال می کرد و چنانکه‏‎ ‎‏مسئولین کمیته امداد امام و بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد شهید در‏‎ ‎‏خاطرات خود نوشته اند‏ ایشان برای آنکه درد و رنج‏‎ ‎‏محرومین را بیشتر لمس کند و خود در رفع مشکلات آنان‏‎ ‎‏مستقیماً مشارکت داشته باشد، مصرانه خواستار عضویت در‏‎ ‎‏این نهادها شده و می خواست که به عنوان یکی از کارکنان‏‎ ‎‏این دو نهاد در اجر معنویِ رسیدگی به امور مستضعفین‏‎ ‎‏سهیم گردد.‏ ‏‏در میدان مبارزه نیز او همان مبنا را برگزیده بود و با آنکه‏‎ ‎ ‏نقشی انکارناپذیر در تنظیم ارتباطهای مبارزین با رهبری‏‎ ‎‏انقلاب داشت، خود نیز در موارد متعددی در امر تکثیر

یکشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱
جایگاه خانواده شهدا از منظر امام خمینی

شهدا عند ربهم عند یرزقون اند

جایگاه خانواده شهدا از منظر امام خمینی

امام بزرگوار برای خانواده شهدا حرمت و ارزش بسیاری قائل بودند، با ‎‏همه مشکلات جسمانی که داشتند هرگز دستور لغو ملاقات خانواده ‎‏شهدا را با خود صادر نفرمودند. در هفته یک روز ملاقات امام، متعلق به ‎‏این عزیزان بود. بنیاد شهید این ملاقاتی ها را بر مبنای استانی تنظیم ‎‏می کرد و خانواده های چند شهر به صورت یک گروه واحد به ملاقات ‎‏می آمدند. آنها به تهران می آمدند و در هتل کوثر استراحت می کردند و ‎‏صبح روز بعد به زیارت امام می آمدند، روال بر این بود که پس از معرفی ‎‏خانواده ها از طرف رئیس و نماینده امام در بنیاد شهید جناب ‎‏حجت الاسلام والمسلمین کروبی خدمت امام، معظمٌ له به ابراز احساسات ‎‏آنها پاسخ می دادند و چند دقیقه هم در خدمت آنها می نشستند. در پایان ‎‏ملاقات مردم با شعار: «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، خمینی را نگه دار» ‎‏حسینیه را ترک می کردند.

چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۲
پاسداران حقیقی ارزشهای شهدا

شهدا عند ربهم عند یرزقون اند

پاسداران حقیقی ارزشهای شهدا

‏‏من از همۀ خانواده های شهدا، خانواده های معلولین، مفقودین، اسرا، آنهایی که رنج‏‎ ‎‏دیدند در این کشور، و در این جنگ رنج دیدند و بحمدالله برای خدا دیدند و خدا اجر‏‎ ‎‏می دهد، لکن ما هم وظیفه داریم که برای آنها دعا کنیم و به آنها هم تبریک بگوییم که‏‎ ‎‏یک همچو جوانهایی دارند، یک همچو دامنهای پاکی دارند که این جوانها را تربیت‏‎ ‎‏کردند، یک همچو قلوب قوی ای دارند که جوانهایشان را می فرستند به جنگ و به جایی‏‎ ‎‏که احتمال این معنا هست که خدای نخواسته، یکوقتی شهید بشوند ما از آنها تشکر‏‎ ‎‏می کنیم. به آنها دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که اینها را صبر عنایت کند و اجر عنایت‏‎ ‎‏کند .... و ما از خدا می خواهیم که قلوب ما را‏‎ ‎‏تغییر دهد. ما بفهمیم که برای چی در این دنیا آمدیم و باید چه بکنیم و چه جور برویم از‏‎ ‎‏این دنیا. یک مرگ حیوانی نباشد. یک نحوی نباشد که ما انبار کنیم معاصی را، در آنجا‏‎ ‎‏روسیاه باشیم.‏

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶
اقامتگاه های امام خمینی در مدت 11 ماه حضور در قم

اوج عزت قم

اقامتگاه های امام خمینی در مدت 11 ماه حضور در قم

چند روز پس از آنکه برای حضرت امام خانه ای مناسب و خوب تهیه کردیم (همین منزل حاج قاسم دخیلی)، یک روز حاج احمد آقا اطلاع دادند که حضرت امام فرموده اند: «من در خانه خیابان ساحلی نمی مانم؛ چون خیلی اعیانی است و تزئیناتش زیاد است و برای من طلبه مناسب نیست. یا جای دیگری برای من تهیه کنید؛ یا به منزل خودم در یخچال قاضی می روم.» گفتم: «یعنی چه؟ ما این همه برای آماده کردن این خانه تلاش کرده ایم.» من این موضوع را با آقایان اشراقی و منتظری در میان نهادم و مجدداً به یاد کوچه های تنگ یخچال قاضی افتادیم و به حاج احمد آقا هم گفتیم که: «آیا فکر اجتماع مردم را کرده اید و می دانید مردم چقدر به مشکل برخواهند خورد؟» احمد آقا گفت: «می دانید که وقتی امام حرفی را بزنند دیگر بالای حرف ایشان نمی شود حرفی زد. خلاصه ظرف همین دو سه روز باید در این خصوص فکری کرد.» به ناچار موافقت کردم و از احمد آقا خواستم که کسی را با ما همراه کند؛ تا به اتفاق دنبال خانه مناسب تری بگردیم. قرار شد احمد آقا خودش با ما همراه شود. شروع کردیم به دیدن خانه. در مسیر خیابان بهار، منزلی پیدا کردیم که از نظر ما بسیار مناسب بود و صاحبش هم از صمیم قلب ابراز کرد که «منزل من در اختیار شما. تا هر وقت که خواستید، می توانید از اینجا استفاده کنید.» حاج احمد آقا گفت: «اینجا برای امام مناسب نیست. ولی برای مادرم خوب است. اگر آنها از امام جدا

چهارشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
ورود حضرت امام خمینی به قم

اوج عزت قم

ورود حضرت امام خمینی به قم

جریانهای انقلاب به سرعت پیش می رفت تا اینکه تشریف فرمایی امام به ایران و قم مطرح شد. در ارتباط با استقبال، برنامه ریزی های هماهنگی با تهران انجام شد و کارها به خوبی پیش می رفت. اولین روزی که حضرت امام آمدند فیضیه و در جایگاه قرار گرفتند، صحن فیضیه مملو از جمعیتی بود که از سراسر کشور آمده بودند. با تراکم زائد الوصف صحن های مسجد اعظم، کوچک و بزرگ حرم؛ میدان آستانه و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت بود. همه آماده شنیدن سخنان حضرت امام بودند. من در کنار ایشان ایستاده بودم. نور و نشاطی را که آن روز در چهره ایشان دیدم، هرگز ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم. نگاه عمیق و پرمعنایی به این جمعیت متلاطم و سر و صدا و ابراز محبتها داشتند. یکی ـ دو بار عرض کردم: «حضرت عالی شروع بفرمایید، مردم ساکت می شوند.» یک وقت ایشان به من فرمودند: «کمی صحبت کن.» من که هیچ آمادگی نداشتم و خود را در حد صحبت در چنین شرایطی نمی دیدم، تعجب کردم و ساکت شدم. مجدداً فرمودند: «کمی صحبت کن.» ناچار مقداری صحبت کردم. یادم است وقتی در راه پله های کتابخانه به طرف جایگاه می رفتم، مرحوم شهید عراقی ایستاده بودند. به من گفت: «فلانی! این جوری می خواهید از آقای خمینی حفاظت کنید؟ این چه وضعی است؟ چطور می شود از ایشان حفاظت کرد؟» گفتم: «آقای عراقی! اینجا قم است، با تهران فرق می کند و همه ما هر کدام یک محافظیم، مهم نیست، شما نگران این

چهارشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۸
آماده سازی قم جهت ورود امام خمینی (س)

اوج عزت قم

آماده سازی قم جهت ورود امام خمینی (س)

در یکی از جلسات بهترین جا برای سخنرانی­های عمومی امام، مدرسه فیضیه اعلام شد. به خصوص که سخنرانی­های آتشین امام که مبدأ نهضت بود، در همین مدرسه انجام شده بود و بهتر بود که در این مقطع هم از این مکان علمی ـ سیاسی برای این منظور استفاده شود. در خصوص راه ورودی به مدرسه صحبت شد و برخی بر این عقیده بودند که راه ورود و خروج به مدرسه مناسب با اجتماعاتی از این دست نیست و مردم، به خصوص خانم­ها به مشکل برخواهند خورد. قرار شد که این اشکال اصلاح شود. اما در خصوص محل زندگی امام، به اتفاق به این نتیجه رسیدیم که منزل سابق امام به هیچ وجه برای این منظور مناسب نیست و احتمال این که مردم بازدید کننده به خصوص خانم­ها زیر دست و پا بمانند، زیاد است. قرار شد جایی تهیه شود که هم نزدیک به مدرسه فیضیه باشد و هم مردم در آسایش باشند. قرار شد دنبال منزل مناسبی که امتیازات یاد شده را داشته باشد، بگردیم. چند روز بعد عنوان شد که منزلی در خیابان ساحلی نزد حسینیه آیت اللّه مرعشی قرار دارد که در کنار خیابان است و متعلق به یکی از فرش فروشان قم است. قرار شد که ما برویم و آنجا را ببینیم. اگر پسند کردیم، اقدامات بعدی را انجام دهیم. وقتی به محل مراجعه کردیم، دیدیم که منزل مزبور، اعیانی و دارای اتاق­های متعددی است و محّوطه باز مقابل آن هم برای اجتماعات مناسب است. قرار شد که همان منزل برای اسکان امام در نظر گرفته شود. بر

چهارشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۲
پیام شاه به مسئولان استان و ورود ارتش به شهر تبریز

اوج عزت تبریز

پیام شاه به مسئولان استان و ورود ارتش به شهر تبریز

محمدرضا پهلوی وقتی از چند و چون قیام تبریز آگاه شد در ساعت یازده صبح به وسیله سپهبد جعفری دستوراتی داد که مفاد آن چنین بود: «۱. در انجام امور وظایف محوله به هیچ وجه سستی به کار برده نشود. ۲. دستگیر شدگان و زخمی ها بازجویی و شناسایی شوند. ۳. کسانی که مغازه ها را بسته اند نهایت شدت عمل با آنها عمل شود. ۴. به بانکهایی که خسارت وارد شده مأمورین گزارش تهیه و مشخصات متهمین به دادگاه داده شود تا خسارات وارده جبران گردد. » بنابر همین دستور بود که مراقبتهای شدیدی از بیمارستانها توسط ساواک به عمل آمد که به آن اشاره خواهد شد. همچنین جمشید آموزگار (نخست وزیر) نیز در تماس تلفنی خود با استاندار آذربایجان شرقی از قول شاه اضافه کرد که همه پمپ بنزینها ، مخازن نفت بنزین و کارخانجات تحت حفاظت و مراقبت شدید قرار گیرد. ساعت ۳۰ / ۱۲ ارتش وارد شهر تبریز شد. چنین اقدامی قطعاً با نظر شخص شاه صورت گرفت و به نیروهای تابع یگانهای تیپ مرند و گردان مراغه دستور داده شد در خیابانهای اصلی شهر مستقر شوند. همچنین برای نمایش قدرت و به وحشت انداختن مردم بنا شد دو دستگاه تانک چیفتن، دو دستگاه نفربر و یک دستگاه تانک اسکورپین در مقابل استانداری و بانک ملی مرکزی بایستند. پس از ورود ارتش، شهربانی تحت امر نظامیان قرار گرفت. در تبریز حکومت نظامی اعلام نشد، اما آرایش نیروهای نظامی به نحوی بود که عملاً چنین تصوری در اذهان مرد

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۳
درایت های مردم تبریز

اوج عزت تبریز

درایت های مردم تبریز

با دقت در صورت خسارات وارده در حوادث روز ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ روشن می شود که اماکن شخصی و مردمی مورد حمله تظاهرکنندگان قرار نگرفت و هدف مردم صرفاً انهدام مظاهر دولتی بود. دانشجویان دانشگاه تبریز که در برخی از نقاط رهبری تظاهرات و ترغیب و تشویق مردم را برای تهاجم به اماکنی چون سینماها، مشروب فروشی ها، ساختمان حزب رستاخیز و بانکها به عهده داشتند، همانا مراقب امان عمومی و اموال مردم بودند تا از خشم سرازیر شده تظاهرکنندگان در اماکن بماند و این اتفاق در روز بیست و نهم بهمن افتاد. «مردم رغبتی به پول بانکها نداشتند. یک مقدار پول روی میز بود. برداشتند ریختند وسط خیابان، یک برگ از اسکناسها را کسی برنداشت. » (ورقایی) «ما ترسیدیم در این حادثه رژیم بریزد و مغازه های مردم را به هم بزند و حرکت را بدنام نماید. یعنی بانک را مردم آتش بزنند و مغازه بزازی را رژیم. برای این که جلوی این حرکت را بگیریم آمدیم و برای مغازه ها محافظ گذاشتیم... آن روز تمام مغازه ها بسته بودند ولی بانکها و سینماها و هرجای دیگری که باز بود به منزله این بود که از رژیم حمایت کرده اند و هدف مردم نیز این بود که از مظاهر دولتی و حمایت کنندگان آن انتقام بگیرند. با این حال ما می ترسیدیم ساواک بیاید و مغازه های مردم را به هم بریزد. » (الهی) «من پیشنهاد کردم برویم داخل بازار کفاشها و بانک سپه آنجا را مراقبت کنیم، چون داخل بازار چنین کاری باعث

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۳
قیام مردم تبریز

اوج عزت تبریز

قیام مردم تبریز

قبل از باز نمودن دربهای مسجد مأمورین شهربانی به سرپرستی سرگرد حق شناس رئیس کلانتری مربوطه در جلو مسجد مستقر و کفشدار به نام مشهدی محمد قصد باز کردن مسجد را داشته. در همین موقع سرگرد حق شناس از باز نمودن مسجد خودداری که در این مورد یک نفر از حاضرین اعتراض نموده بود که مورد ضرب گلوله افسر مزبور قرار گرفته و در نتیجه اهالی به این رفتار وی اعتراض و او را «هو» نموده اند. » جملۀ رئیس کلانتری بازار در پاسخ به خواست مردم برای گشودن درهای مسجد این بود: «نمی شود. در این طویله باید بسته بماند. »محمد تجلا در اعتراض به این توهین سرگرد حق شناس سیلی محکمی به گوش او نواخت و حق شناس با شلیک گلوله ای به سینه محمد تجلا آتش خروش مردم را که زیر خاکستر اختناق دفن شده بود شعله ور کرد.

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
زندگی امام صدر به روایت دکتر صادق طباطبایی

آقای سخنگو

زندگی امام صدر به روایت دکتر صادق طباطبایی

در زمان حضور امام در نوفل لوشاتو؛ دو، سه هفته قبل از بازگشت ما به ایران، یک تحلیل گزارش گونه از(کاگ ب) به دست امام رسید. سازمان(کاگ ب) تحلیل کرده بود که چرا در این یک سال و اندی که قیام مردم ایران وارد این فاز شده، با وجود اقدامات سازمان های وابسته به قدرت های جهانی و نیز تشکیلات ساواک ایران، همچنان سنگر به سنگر موانع را فتح می کند؟ تحلیلگران این سازمان اطلاعاتی به این نتیجه رسیده بودند که این پیروزی معلول تفکر کلیدی آیت الله خمینی در سال ۴۲ بر مبنای «وحدت حوزه و دانشگاه» است. به این معنا که مجموعه نیروهای روشنفکر تکنوکرات مسلمان غیرروحانی در امام خمینی این پتانسیل را دیدند که امیال آزادی خواهانه و استقلال طلبانه سیاسی شان می تواند توسط ایشان برآورده شود. به اضافه اینکه ایشان به عنوان یک مرجع بلندمرتبه مذهبی، قدرت بسیج توده ها را دارد، از آن طرف نیروهای روحانی دینی نیز برای اولین بار در فضای تکنوکرات ها با نیروهایی مواجه شدند که علاوه بر دغدغه های روشنفکری دارای انگیزه های دینی نیز هستند؛ بنابراین خیلی راحت این دو جریان دست به دست هم دادند. روحانیتی که در آن شرایط، پس از یک دوران نسبتا طولانی غیبت از صحنه پویای اجتماع با ورود توفنده امام پا به میدان مبارزه سیاسی نهاد؛ در این طرف نیز این صداقت را در مبارزه با استبداد داخلی و استیلای خارجی دید و علاوه بر آن به سوابق طولانی و تاریخی م

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶
دیدار در نجف

آقای سخنگو

دیدار در نجف

قبل از وصلت خانواده ما با خانواده امام، من سید احمد آقا را یکی دوبار بیشتر ندیده ‎‏بودم. ‏از موضوع ازدواج خواهرم با سید احمد آقا از طریق نامه مطلع شدم. خواهرم نامه ‏‎ ‎‏نوشت و مطلب را به من گفت. من از این وصلت خوشحال شدم و آن را به فال نیک ‏‎ ‎‏گرفتم. در پاسخ نامه خواهرم نوشتم کسی که باید تصمیم بگیرد خود تو هستی و ‏‎ ‎‏امیدوارم که فقط این نکته در ذهن تو نبوده باشد، چون پسر آقای خمینی است، این ‏‎ ‎‏کافی باشد، حتماً جنبه های مختلف را در نظر گرفتی و اطلاعات لازم را کسب کردی و ‏‎ ‎شناخت کافی هم داری. به هر حال ان شاءا... مبارک باشد.‏

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴
توصیه امام به بانوان در اقتدا نمودن به حضرت زهرا (س)

به مناسبت شهادت بانوی دو عالم؛

توصیه امام به بانوان در اقتدا نمودن به حضرت زهرا (س)

کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق. کوشش کنید ... در حفظ همه حیثیاتی که حیثیت بزرگ زن است، آن طوری که زن فرید، حضرت زهرا سلام اللَّه علیها- بود. همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم، و همان طوری که او بوده است، باشید

شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵
تبریک امام خمینی در پی فرار شاه از ایران

تبریک امام خمینی در پی فرار شاه از ایران

فرار محمد رضا پهلوی را که طلیعه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار تبریک عرض می‏ کنم. شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملت های مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و استقامت می توان بر مشکلات هر چه باشد غلبه کرد، و به مقصد- هر چه دشوار باشد- رسید.

جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰
معنای بلندقدر تفسیری عرفانی از  امام در شأن حضرت فاطمه (س)

به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا -سلام الله علیها- ؛

معنای بلندقدر تفسیری عرفانی از امام در شأن حضرت فاطمه (س)

«فاطمه زهرا ـ سلام اللّه علیها ـ در منظر عارفان باللّه، انسان کامل و کون جامع است.» حضرت امام(س) به جهت این اتحاد در تجلی الهی در حضرت غیب ـ قرآن و عترت ـ فاطمه زهرا را مظهر عترت کبرا و فیض مقدس و انسان کامل و عدیل قرآن را آیت مکتوب الهی می دانند و قائل به این هستند که شناخت مراحل قرآن کریم، با شناخت مراحل مقام انسانیت میسر است؛ و مقام انسانیت به شناخت مراحل کتاب عظمای حق ـ قرآن ـ است.

دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۰
پاسخ های امام به سوالات خبرنگاران درباره زندگی شخصی ایشان

پاسخ های امام به سوالات خبرنگاران درباره زندگی شخصی ایشان

زندگی خصوصی من مثل زندگی خصوصی همه مردم عادی است. من طلبه ای هستم مثل سایر طلبه ها... مدتی در ترکیه تبعید بودم- حدود یک سال- و بعد به نجف تبعید شدم و چهارده سال در عراق بودم و فعلًا هم آمده ام اینجا. در این مدت علاوه بر تدریس مسائل مذهبی، هر چند گاهی مردم را از جنایات شاه به وسیله پیام و با سخنرانی آگاه می کردم. من در این مدت یک لحظه ساکت نبوده ام.

یکشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
مذهب مسیح را دریابید

خطاب حضرت امام به روحانیون مسیحی:

مذهب مسیح را دریابید

دردها زیاد است و نه وقت شما و نه وقت من مجال این دارد که دردهای یک ملت ضعیف را به شما برسانند. من به شما که روحانیین مسیح هستید، به وسیله شما به ملت امریکا، به روحانیین امریکا، به روحانیت مسیح در تمام دنیا پیام می فرستم که هم مظلومین را دریابید و هم حضرت عیسی را و هم مذهب مسیح را. مذهب مسیح و حضرت عیسی در معرض اتهام واقع شده است، این مذهب را دریابید.

جمعه, ۰۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۷
پیام امام خمینی به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح (ع)

پیام امام خمینی به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح (ع)

صلوات و سلام خدای بزرگ بر حضرت عیسی بن مریم روح الله و پیغمبر عظیم الشأن که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار فرمود! صلوات و سلام خدای بزرگ بر مادر عظیم الشأنش مریم عذرا و صدیقه حَوْرا، که با نفخه الهی چنین فرزند بزرگی را به تشنگان رحمت الهی تسلیم نمود! درود بر روحانیون و احبار و رهبانان که با تعالیم عیسی مسیح، نَفْس سرکشان را به آرامی دعوت می‏ کنند! درود بر ملت آزاده مسیح، آنان که از تعالیم آسمانی عیسی روح الله برخوردارند!

پنجشنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۰
ورود امام خمینی به شهر نجف و استقبال پر شور از ایشان

ورود امام خمینی به شهر نجف و استقبال پر شور از ایشان

در روز 23 مهر 1344 حضرت امام در میان استقبال بسیار گرم مردم و علما وارد شهر نجف شدند.

چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۸
دعوت به صبر

پیام امام به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور

دعوت به صبر

خواهران و برادران عزیز! صبور باشید و سستی و ضعف از خود نشان ندهید؛ راه شما راه خدا و اولیای خدا است. خون شما در راهی می‏ ریزد که خون پیغمبران و امامان و اصحاب صلاحیت دار آنان ریخته شد.

یکشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰
اربعین، بلوغ حرکت حسینی/ فرازی از کلام احیاگر فرهنگ عاشورا در عصر حاضر

اربعین، بلوغ حرکت حسینی/ فرازی از کلام احیاگر فرهنگ عاشورا در عصر حاضر

فرهنگ عاشورا اقتباسی است از زیارت شریف اربعین، که درطی آن امام صادق (ع)، آنرا آموزش می دهد. سیدالشهدا (ع) با بنیانگذاری فرهنگ عاشورا، این هدف را مد نظر دارد، که آدمی از نادانی وحیرت گمراهی نجات یابد. ایشان برای نجات مردم، هرگونه سازشکاری را که ازطرف مصلحت اندیشان ارایه می شد، به شدت رد می کرد. ‏‏‏پیام عاشورا، ایستادن در برابر جاهلیت همۀ اعصار و قرون می باشد، جاهلیتی که پلیدی گستر است و جانها را افسرده می کند و جسمها را به ذلت می کشاند. ‏

پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۰
صفحه 1 از 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10