مجله کودک 37 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 37 صفحه 32

بچههای ایتالی این کشور چکمهای شکل کمتر از استان خراسان در کشور ما وسعت دارد. بچههای ایتالیا به ارتفاعات آلپ و زمینهای کوهستانی این کشور عادت دارند. کوهستانی بودن باعث شده است که زمینهای این کشور اکثراٌ غیر قابل کشت باشد. مدتها ایتالیا زیر نفوذ خارجیان بود تا اینکه میهنپرستان ایتالیایی به رهبری «گاریبالدی» توانستند در صد و چهل سال پیش نفوذ خارجیان را از کشور خود ریشهکن کنند. امروزه ایتالیا به روش جمهوری اداره میشود. رئیس جمهور به مدت 7 سال به وسیلهی رای مجلس سنا و مجلس نمایندگان انتخاب میشود. کودکـان ایتالیایی خود جزو کودکان قارهای هستند که سعی میکنند بـا برداشتن مـرزها و یکی کردن واحد پول قاره­ای قدرتمند در جهان بسازند. آیا این قدرت در نهایت به سود جهان خواهد بود یا خیر؟ باید منتظر بود تا دید که اروپا در آینده چگونه از این قدرت استفاده میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 37صفحه 32