مجله نوجوان 29 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 29 صفحه 22

سوژه طلایی خواب در قرآن محسن وطنی در روایات اسلامی خواب ، شبیه ترین چیز به مرگ عنوان شده است و در یکی از این روایات که از معصوم نقل شده ، آمده است که آدمیان در این دنیا در خوابند و چون بمیرند ، از خواب بیدار می شوند. خواب پرواز روح آدمی است و روح آزاد انسان در خواب حتی ممکن است که به آینده نیز سفر کند. مثلا ممکن است شما حادثه ای را در خواب ببینید و پس از چندی آن حادثه به همان شکل و ترتیب برای شما اتفاق بیافتد. فرهنگ اسلامی نیز به این نوع خواب معتقد است و آن را رویای صادقه می نامد. در روایات ، مَثَل این دنیا نیز ، شبیه خواب دیدن دانسته شده است. آنکه خواب شیرین می بیند چون از خواب برمی خیزد ناراحت است و آنکه خواب تلخ می بیند ، چون از خواب برمی خیزد ، شادمان است. دنیای ما نیز همین گونه است. آنانکه در رفاه و خوشی به سر می برند ، پس از مرگ ناراحت و آنانکه در سختی و تلخ کامی به سر می برند ، پس از مرگ خشنود خواهند شد. *** تصور کنید که انسانی ، در خواب ببیند که ساعتهای طولانی را با زحمت فراوان در پی جمع آوری طلا و جواهرات بوده است و چون از خواب بر می خیزد ، هیچ کدام از آن طلاها دیگر در دست او نیست. مثل دنیای ما نیر همین گونه است. آدمی سالها برای جمع آوری مال و ثروت تلاش می کند ولی چون مرگ او را در می یابد هیچ مالی را در دست خود نمی بیند. دنیای ما به اندازه یک رویای کوتاه ، بی اعتبار است. *** خداوند هیچ وقت به خواب نمی رود. این موضوع در آیه 255 سوره بقره و در آغاز آیه الکرسی آمده است. "لا تاخُذُهُ سنهُ و لانُوم" *** خداوند در آیات 47 سوره فرقان و آیه 9 سوره نباء خواب را آرامبخش و مایه آرامش و راحتی، معرفی کرده است. "هوالّذی جَعَلَ الیلَ لباساً و النُوم سباتاً و جَعَلَ النّهارنُشورا" و او کسی است که شب را برای شما لباس و خواب را مایه آرامش و روز را مایه جنب و جوش قرار داد. "و جعلنا نومَکم سُباتاً" 9 نبا *** قرآن به تعبیر خواب نیز معتقد است. این را می شود از آیه های آغازین سوره یوسف فهمید. خداوند در آیه 4 این سوره می فرماید : "یوسف به پدرش گفت : ای پدرجان : من در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که آنها به من سجده می کنند." سپس یعقوب تعبیر این خواب زیبا را برای فرزندش بیان می کند. خداوند تعبیر خواب را نیز خود به یوسف می آموزد و یوسف در زندان خواب دو تن از دیگر زندانیان را تعبیر می کند. این داستان در آیات 36 و 37 سوره یوسف آمده است که در آنها یوسف به زندانیان می گوید : خوراکی برایتان نمی آید که بخوریدش مگر اینکه قبل از آن من شما را از تعبیر این خواب آگاه می کنم. فراموش نکنید که عزیز مصر هم به واسطه تعبیر خوابش بود که یوسف را از زندان به نزد خود فراخواند. *** یکی از عجیب ترین داستانهای مربوط به خواب در قرآن داستان اصحاب کهف است. خداوند در آیات 11 و 12 سوره کهف می فرماید : چنین بود که جوانمردان به غار پناه بردند و گفتند : "پروردگارا! رحمتی از سوی خویش به ما ارزانی دار و برای ما در کار ما رشدی قرار بده و ما در غار چندین سال بر گوشهایشان زدیم." خداوند در آیه 13 همین سوره می فرماید : "اینها جوانمردانی بودند که ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم." اصحاب کهف 309 سال در غار می خوابند و پس از آن بیدار می شوند تا نشانه محکمی برای وجود روز قیامت باشند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 29صفحه 22