مجله نوجوان 32 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 32 صفحه 3

به جای سرمقاله تقدیم به قدوم مبارک مولا علی علیه السلام در سایه سار نخل ولایت خجست باد نام خداوند ، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید. از تو در شگفت هم نمی توانم بود که دیدن بزرگی ات را ، چشم کوچک من بسنده نیست؛ مور ، چه می داند که بر دیواره اهرام می گذرد یا بر خشتی خام. تو ، آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل می تواند ساخت و من ، آن کوچکترین مور ، که بلندای تو را در چشم نمی تواند داشت *** چگونه این چنین که بلند بر زِبَرِ ماسوا ایستاده ای در کنار تنور پیرزنی جای می گیری ، و زیر مهمیز کودکانه بچگکان یتیم ، در بازارِ تنگِ کوفه...؟ *** پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد... پیش از تو ، هیچ خدایی را ندیده بودم که پای افزاری وصله دار به پا کند ، آه ای خدای نیمه شبهای کوفه تنگ. ای روشنِ خدا در شبهای پیوسته تاریخ ای روح لیله القدر حتّی اذا مطلع الفجر اگر تو نه از خدایی چرا نسل خدایی حجاز «فیصله» یافته است...؟ نه ، بذرِ تو ، از تبار مغیلان نیست ... *** شب از چشم تو ، آرامش را به وام دارد و توفان ، از خشم تو ، خروش را. کلام تو گیاه را بارور می کند و از نَفَسَت گل می روید چاه ، از آن زمان که تو در آن گریستی ، جوشان است. سحر از سپیده چشمان تو ، می شکوفد و شب در سیاهی ِ آن ، به نماز می ایستد. هیچ ستاره نیست که وامدار نگاه تو نیست لبخندِ تو ، اجازه زندگی است هیچ شکوفه نیست کز تبار گلخند تو نیست *** چگونه شمشیری زهرآگین پیشانی بلند تو ، این کاب خداوند را ، از هم می گشاید چگونه می توان به شمشیری ، دریایی را شکافت! *** به پای تو می گریم با اندوهی ، والاتر از غمگزایی عشق و دیرینگی غم برای تو با چشم همه محرومان می گریم با چشمانی ، یتیم ندیدنت گریه ام ، شعر شبانه غم توست... *** هنگام که به همراه آفتاب به خانه یتیمکان بیوه زنی تابیدی و صولت حیدری را دستمایه شادی کودکانه شان کردی و بر آن شانه ، که پیامبر پای ننهاد کودکان را نشاندی *** دری که بر باغِ بینش ما گشوده ای هزار بار خیبری تر است مرحبا به بازوان اندیشه کردار تو *** شعر سپید من ، رو سیاه ماند که درفضای تو ، به بی وزنی افتاد هرچند ، کلام از تو وزن می گیرد وسعت تو را ، چگونه در سخنِ تنگمایه ، گنجایم؟ تو را در کدام نقطه باید به پایان برد؟ تو را که چون معنی نقطه مطلقی الله اکبر آیا خدا نیز در تو به شگفتی درنمی گرد؟ فتبارکَ الله ، تبارکَ الله تبارکَ الله احسن الخالقین خجسته باد نام خداوند که نیکوترین آفریدگاران است و نام تو که نیکوترین آفریدگانی. علی موسوی گرمارودی نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 32صفحه 3