فصل دوم: انسان در نظام هستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: انسان در نظام هستی

فصل دوم:

 

 

 انسان در نظام هستی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

      خلاصه و عصارۀ عالم وجود

      همانندی انسان و عالم کبیر

      دو بُعد وجودی انسان

      تکامل و وابستگی نفس و بدن

      کیفیت تحول نفس مادی به مجرد

      نفس و بدن در عوالم پیشین

      وحدت جسم و جان

      تأثیر و تأثر نفس و بدن


کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 69

‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 70