احکام دیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام دیه

‏ ‏

احکام دیه

‏         مسأله 2807- اگر کسی عمداً و به نا حق دیگری را بکشد،ولیّ کشته می‌تواند قاتل را ‏‎ ‎‏عفو کند یا بکشد،یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد،اما اگر از ‏‎ ‎‏روی خطا بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد،ولیّ کشته حق ‏‎ ‎‏ندارد او را بکشد،اما می‌تواند دیه بگیرد.‏

‏         مسأله 2808- دیه‌ای که قاتل باید بدهد یکی از شش چیز است: اول: صد شتر که ‏‎ ‎‏داخل سال ششم شده باشند. دوم: دویست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دویست ‏‎ ‎‏حله و هر حله دو پارچه‌ای است که در یمن می‌بافند. پنجم: هزار مثقال شرعی طلا ‏‎ ‎‏که هر مثقال آن 18 نخود است. ششم: ده هزار درهم که هر درهمی 12/6 نخود نقرۀ ‏‎ ‎‏سکه‌دار است.‏

‏         مسأله 2809- دیۀ چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مسألۀ پیش گفته شد. ‏

‏اول: آن که دو چشم کسی را کور کند،یا چهار پلک چشم او را از بین برد و اگر یک ‏‎ ‎‏چشم او را کور کند،باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم: دو گوش کسی را ببرد،یا ‏‎ ‎‏کاری کند که هر دو گوش او کر شود و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند.باید نصف ‏‎ ‎‏دیۀ کشتن را بدهد و اگر نرمۀ گوش او را ببرد،باید ثلث دیۀ کشتن را بدهد. سوم: تمام ‏‎ ‎‏بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد. چهارم: زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 579

‏ببرد باید به نسبت،دیه بدهد مثلاً اگر نصف زبان را ببرد،باید نصف دیۀ کشتن را ‏‎ ‎‏بدهد. پنجم: تمام دندان‌های کسی را از بین ببرد و دیۀ هر کدام از دوازده دندان جلوی ‏‎ ‎‏دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می‌باشد،پنجاه مثقال شرعی طلا است و هر ‏‎ ‎‏مثقال شرعی 18 نخود است و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها بالا ‏‎ ‎‏و هشت عدد پایین است از بین ببرد،باید بیست و پنج مثقال شرعی طلا بدهد. ششم: ‏

‏هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر یک دست را از بند جدا کند،باید نصف دیۀ ‏‎ ‎‏کشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت کسی را ببرد و دیه هر انگشت،ده یک دیۀ کشتن ‏‎ ‎‏است. هشتم: پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود. نهم: هر دو پستان ‏‎ ‎‏زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد،باید نصف دیۀ کشتن را بدهد. دهم: هر دو پای ‏‎ ‎‏کسی را تا مفصل،یا همۀ ده انگشت پا را ببرد و دیۀ هر انگشت،ده یک دیۀ کشتن ‏‎ ‎‏است. یازدهم: تخم‌های مردی را از بین ببرد. دوازدهم: طوری به کسی آسیب برساند که ‏‎ ‎‏عقل او از بین برود. سیزدهم: به کسی صدمه‌ای بزند که دیگر بوی خوب و بد را ‏‎ ‎‏نفهمد،یا منی از او خارج نشود.‏

‏         مسأله 2810- اگر اشتباهاً کسی را بکشد باید دیه او را بدهد و یک بنده آزاد کند و اگر ‏‎ ‎‏نتواند بنده آزاد کند.دو ماه روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند و ‏‎ ‎‏اگر عمداً و به ناحق بکشد.در صورت عفو یا گرفتن دیه باید دو ماه روزه بگیرد و ‏‎ ‎‏شصت فقیر را سیر کند و یک بنده آزاد نماید.‏

‏         مسأله 2811- کسی که سوار حیوان است،اگر کاری کند که آن حیوان به کسی آسیب ‏‎ ‎‏برساند،ضامن است.و نیز اگر دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود،یا به کس ‏‎ ‎‏دیگر صدمه بزند،ضامن می‌باشد.‏

‏         مسأله 2812- اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند چنانچه چیزی که سقط شده ‏‎ ‎‏نطفه باشد دیه‌اش بیست مثقال شرعی طلا است که هر مثقال آن 18 نخود می‌باشد.و ‏‎ ‎‏اگر علقه؛یعنی خون بسته باشد،چهل مثقال و اگر مضغه؛یعنی پارۀ گوشت باشد، ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 580

‏شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولی هنوز ‏‎ ‎‏روح در او دمیده نشده،صد مثقال.و اگر روح در او دمیده شده،چنانچه پسر باشد،دیۀ ‏‎ ‎‏او هزار مثقال و اگر دختر باشد،دیۀ او پانصد مثقال شرعی طلا است.‏

‏         مسأله 2813- اگر زن حامله کاری کند که بچه‌اش سقط شود،باید دیۀ آن را به تفصیلی ‏‎ ‎‏که در مسأله پیش گفته شد،به وارث بچه بدهد و به خود زن چیزی از آن نمی‌رسد.‏

‏مسأله 2814- اگر کسی زن حامله را بکشد،باید دیۀ زن و بچه را بدهد.‏

‏         مسأله 2815- اگر پوست سر،یا صورت مردی را پاره کند،باید یک شتر به او بدهد.و ‏‎ ‎‏اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد،باید دو شتر بدهد.و اگر خیلی از گوشت ‏‎ ‎‏را پاره کند،باید سه شتر بدهد.و اگر به پردۀ نازک استخوان برسد،چهار شتر و اگر ‏‎ ‎‏استخوان نمایان شود،پنج شتر.و اگر استخوان بشکند،ده شتر و اگر بعضی از ریزه‌های ‏‎ ‎‏استخوان از جای خود بیرون آید،پانزده شتر.و اگر به پردۀ مغز سر برسد،باید سی و ‏‎ ‎‏سه شتر بدهد.‏

‏         مسأله 2816- اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند به طوری که صورت او ‏‎ ‎‏سرخ شود باید یک مثقال و نیم شرعی طلا که هر مثقالی 18 نخود است بدهد.و اگر ‏‎ ‎‏کبود شود،سه مثقال،و اگر سیاه شود،باید شش مثقال شرعی طلا بدهد ولی اگر جای ‏‎ ‎‏دیگر بدن کسی را به واسطۀ زدن،سرخ یا کبود یا سیاه کند،باید نصف آنچه را که گفته ‏‎ ‎‏شد بدهد.‏

‏         مسأله 2817- اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بزند،یا چیزی از بدن آن را ببرد ‏‎ ‎‏باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد.‏

‏         مسأله 2818- اگر انسان سگ شکاری کسی را بکشد،باید بیست و یک مثقال معمولی ‏‎ ‎‏نقرۀ سکه‌دار به او بدهد.و اگر سگی که نگهداری خانه را می‌کند،یا سگ گلۀ کسی را ‏‎ ‎‏تلف نماید،باید ده مثقال و نیم نقرۀ سکه‌دار بدهد.و اگر سگی که پاسبانی زراعت را ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 581

‏می‌کند بکشد باید نه من و نیم و سه سیر و چهارده مثقال و نیم گندم که تقریباً 29 کیلو و ‏‎ ‎‏75 گرم می‌شود بدهد.‏

‏         مسأله 2819- اگر حیوان،زراعت یا مال کسی را از بین ببرد،چنانچه صاحب حیوان در ‏‎ ‎‏نگهداری آن کوتاهی کرده باشد،باید مقداری را که ضرر زده به صاحب مال،یا ‏‎ ‎‏زراعت بدهد.‏

‏         مسأله 2820- اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام بدهد،ولی یا معلم او می‌تواند به ‏‎ ‎‏قدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را بزند.‏

‏         مسأله 2821- اگر کسی بچه‌ای را طوری بزند که دیه واجب شود،دیه مال طفل است و ‏‎ ‎‏اگر مرده باید به ورثۀ او بدهد و چنانچه مثلاً پدر بچه به قدری او را بزند که بمیرد،دیۀ ‏‎ ‎‏او را ورثۀ دیگرش می‌برند و به خود پدر از دیه چیزی نمی‌رسد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 582