احکام وقف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام وقف

‏ ‏

احکام وقف

‏         مسأله 2685- اگر کسی چیزی را وقف کند،از ملک او خارج می‌شود و خود او و ‏‎ ‎‏دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند،یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد ولی ‏‎ ‎‏در بعضی از موارد که در مسأله 2102 و 2103 گفته شد،فروختن آن اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2686- لازم نیست صیغۀ وقف را به عربی بخوانند،بلکه اگر مثلاً بگوید خانۀ ‏‎ ‎‏خود را وقف کردم ‏‎[1]‎‏و خودش یا کسی که خانه را برای او وقف کرده،یا وکیل،یا ولی ‏‎ ‎‏آن کس بگوید قبول کردم وقف صحیح است.ولی اگر برای افراد مخصوصی وقف ‏‎ ‎‏نکند،بلکه مثل مسجد و مدرسه برای عموم وقف کند،یا مثلاً بر فقرا یا سادات وقف ‏‎ ‎‏نماید،قبول کردن کسی لازم نیست.‏

‏         مسأله 2687- اگر ملکی را برای وقف معیّن کند و پیش از خواندن صیغۀ وقف پشیمان ‏‎ ‎‏شود،یا بمیرد،وقف درست نیست.‏

‏         مسأله 2688- کسی که مالی را وقف می‌کند،باید قصد قربت داشته باشد ‏‎[2]‎‏و از موقع ‏‎ ‎‏خواندن صیغه،مال را برای همیشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 550

‏وقف باشد،چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحیح نیست ‏‎[3]‎‏و نیز ‏‎ ‎‏اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد،یا بگوید تا ده سال وقف باشد،بعد ‏‎ ‎‏پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد،وقف صحیح نمی‌باشد.‏

‏         مسأله 2689- وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای ‏‎ ‎‏او وقف شده یا وکیل،یا ولیّ او بدهند،ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف ‏‎ ‎‏کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود،از طرف آنان نگهداری نماید وقف ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 2690- اگر مسجدی را وقف کنند،بعد از آن که یک نفر در آن مسجد نماز ‏‎ ‎‏خواند ‏‎[4]‎‏،وقف درست می‌شود.‏

‏         مسأله 2691- وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در ‏‎ ‎‏مال خود تصرف کند بنابراین سفیهی ‏‎[5]‎‏که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف ‏‎ ‎‏می‌کند،چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2692- اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند ‏‎[6]‎‏وقف کند،درست نیست ‏‎ ‎‏ولی اگر برای زندگان و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا می‌آیند وقف نمایند مثلاً ‏‎ ‎‏چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد ‏‎ ‎‏از دستۀ دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 551

‏         مسأله 2693- اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانی را وقف کند که ‏‎ ‎‏عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست.ولی اگر مثلاً مالی را ‏‎ ‎‏بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود،می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید.‏

‏         مسأله 2694- اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او ‏‎ ‎‏رفتار نمایند.و اگر معیّن نکند،چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف ‏‎ ‎‏کرده باشد و آنها بالغ باشند،اختیار با خود آنان است ‏‎[7]‎‏و اگر بالغ نباشند،اختیار با ولیّ ‏‎ ‎‏ایشان است و برای استفادۀ از وقف اجازۀ حاکم شرع لازم نیست.‏

‏         مسأله 2695- اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که منافع آن به ‏‎ ‎‏مصرف خیرات برسد،در صورتی که برای آن ملک متولّی معیّن نکرده باشد اختیار آن ‏‎ ‎‏با حاکم شرع است.‏

‏         مسأله 2696- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر ‏‎ ‎‏طبقه‌ای بعد از طبقۀ دیگر از آن استفاده کنند،چنانچه متولی ملک آن را اجاره دهد و ‏‎ ‎‏بمیرد اجاره باطل نمی‌شود ‏‎[8]‎‏.ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ‏‎ ‎‏ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند،اجاره باطل ‏‎ ‎‏می‌شود ‏‎[9]‎‏و در صورتی که مستأجر،مال الاجارۀ تمام مدت را داده باشد مال الاجارۀ از ‏‎ ‎‏زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان می‌گیرد.‏

‏         مسأله 2697- اگر ملک وقف خراب شود،از وقف بودن بیرون نمی‌رود. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 552

‏         مسأله 2698- ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر ‏‎ ‎‏تقسیم نشده باشد،حاکم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را ‏‎ ‎‏جدا کند.‏

‏         مسأله 2699- اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معیّن شده ‏‎ ‎‏نرساند حاکم شرع می‌تواند به جای ‏‎[10]‎‏او متولی امینی معیّن نماید.‏

‏         مسأله 2700- فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند،نمی‌شود برای نماز به مسجد ‏‎ ‎‏ببرند،اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد.‏

‏         مسأله 2701- اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند،چنانچه آن مسجد ‏‎ ‎‏احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود که تا مدتی ‏‎[11]‎‏احتیاج به تعمیر پیدا کند، ‏‎ ‎‏می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند.‏

‏         مسأله 2702- اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به ‏‎ ‎‏امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند در صورتی که بدانند یا ‏‎ ‎‏گمان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار معیّن کرده،باید همان طور مصرف کنند، ‏‎ ‎‏و اگر یقین یا گمان نداشته باشند،باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد ‏‎ ‎‏بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید به طور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن ‏‎ ‎‏است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند ‏‎[12]‎‏. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 553

 • -در صحیح بودن هیچ وقفی قبول شرط نیست.
 • -قصد قربت در وقف شرط نیست.
 • -بنابر احتیاط واجب در همه اقسام.
 • -با اذن واقف و به عنوان تسلیم و تصرف دادن.
 • -اگر سفیه بالغ شود،و اگر در حال بالغ بودن سفیه شود اگر حاکم او را منع از تصرف کردوقف نمودنش باطل است.
 • -اگر هیچ‌یک به دنیا نیامده‌اند صحیح نیست ولی اگر وقف کند بر اولادش مثلاً و بعضی‌از آنها به دنیا آمده باشند و بعضی بعد به دنیا بیایند صحیح است و آنهایی که بعد به دنیا می‌آیند پس از آمدن شریک می‌شوند به آنهایی که موجودند.
 • -در چیزهایی که مربوط به نفع بردن از موقوفه است در طبقه موجود.و اما چیزهایی که‌مربوط به مصلحت وقف است که در انتفاع و مصالح طبقات بعد نیز دخالت دارد امرش راجع به حاکم شرع است.
 • -یعنی نسبت به طبقه بعد در صورتی که مراعات مصلحت وقف را یا مصلحت طبقه بعدرا کرده باشد.
 • -مگر آن که طبقه بعد اجازه کنند اجاره را.
 • -بلکه در اوقاف عامه لازم است معیّن بکند در صورت امکان.
 • -در صورتی می‌توانند صرف مسجد دیگر کنند که این مسجد به هیچ‌وجه به تعمیراحتیاج نداشته باشد و احتمال احتیاج هم ندهند به طوری که نگهداری عایدات لغو و بیهوده باشد،و یا در معرض تلف باشد بلکه ظاهراً سایر احتیاجات این مسجد اگر از قبیل تعمیر هم نباشد مقدم است بر تعمیر مساجد دیگر.
 • -در صورت گمان نیز احتیاط آن است که صلح کنند یا تقسیم به طور مساوات.