احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند

‏ ‏

احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند

‏         مسأله 2573- مالی که انسان پیدا می‌کند اگر نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطۀ آن، ‏‎ ‎‏صاحبش معلوم شود،می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود آن را بردارد.ولی ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب ‏‎[1]‎‏آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 2574- اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 12/6 نخود نقرۀ سکه‌دار ‏‎ ‎‏کمتر است،چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه،نمی‌تواند ‏‎ ‎‏بدون اجازۀ او بردارد،و اگر صاحب آن معلوم نباشد،می‌تواند به قصد این که ملک ‏‎ ‎‏خودش شود بردارد و احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد،عوض ‏‎ ‎‏آن را به او بدهد.‏

‏         مسأله 2575- هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطۀ آن می‌تواند ‏‎ ‎‏صاحبش را پیدا کند،اگرچه بداند صاحب آن سنّی یا کافری است که در امان مسلمانان ‏‎ ‎‏است،در صورتی که قیمت آن چیز به 12/6 نخود نقرۀ سکه‌دار برسد باید از روزی که ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 521

‏آن را پیدا کرده تا یک هفته ‏‎[3]‎‏روزی دو مرتبه و بعد تا یک ماه هفته‌ای یک مرتبه و بعد ‏‎ ‎‏تا یک سال ماهی یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند.‏

‏         مسأله 2576- اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می‌تواند به کسی که اطمینان دارد ‏‎ ‎‏بگوید که از طرف او اعلان نماید.‏

‏         مسأله 2577- اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود می‌تواند آن را برای ‏‎ ‎‏خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد،یا برای ‏‎ ‎‏او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد،ولی احتیاط مستحب آن است که از ‏‎ ‎‏طرف صاحبش صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 2578- اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای ‏‎ ‎‏صاحبش نگهداری کند و از بین برود،چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی ‏‎ ‎‏یعنی زیاده‌روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، ‏‎ ‎‏یا برای خود برداشته باشد،در هر صورت ضامن است.‏

‏         مسأله 2579- کسی که مالی را پیدا کرده،اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکند، ‏‎ ‎‏گذشته از این که معصیت کرده،باز هم واجب است اعلان کند.‏

‏مسأله 2580- اگر بچۀ نابالغ چیزی پیدا کند،ولیّ او باید اعلان نماید.‏

‏         مسأله 2581- اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن صاحب مال نا امید ‏‎ ‎‏شود و بخواهد آن را صدقه بدهد اشکال دارد ‏‎[4]‎

‏         مسأله 2582- اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود،چنانچه در نگهداری ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 522

‏آن کوتاهی کرده،یا تعدی یعنی زیاده‌روی کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش ‏‎ ‎‏بدهد،و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2583- اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 12/6 نخود نقرۀ سکه‌دار ‏‎ ‎‏می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطۀ اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود ‏‎ ‎‏می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پیدا شود ‏‎ ‎‏و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مالِ ‏‎ ‎‏خود او است.‏

‏         مسأله 2584- اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مالِ خود او است بردارد بعد ‏‎ ‎‏بفهمد مال خودش نبوده،باید تا یک سال اعلان نماید و همچنین است اگر مثلاً پای ‏‎ ‎‏خود را به گمشده‌ای بزند و آن را از جای خودش حرکت دهد.‏

‏         مسأله 2585- لازم نیست موقع اعلان،جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین ‏‎ ‎‏قدر که بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی است.‏

‏         مسأله 2586- اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مالِ من است،در صورتی ‏‎ ‎‏باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید ولی لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر ‏‎ ‎‏اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.‏

‏         مسأله 2587- اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 12/6 نخود نقرۀ سکه‌دار برسد چنانچه ‏‎ ‎‏اعلان نکند و در مسجد،یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز ‏‎ ‎‏از بین برود،یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.‏

‏         مسأله 2588- هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود باید با اجازۀ ‏‎[5]‎‏حاکم ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 523

‏شرع یا وکیل او قیمت آن را معیّن کند و بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن ‏‎ ‎‏پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 2589- اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او ‏‎ ‎‏باشد،در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2590- اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند ‏‎ ‎‏کفشی که مانده مالِ کسی است که کفش او را برده می‌تواند به جای کفش خودش ‏‎[6]‎‎ ‎‏بردارد،ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا ‏‎ ‎‏شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود باید با اجازۀ حاکم ‏‎ ‎‏شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد.و اگر احتمال دهد کفشی که ‏‎ ‎‏مانده مالِ کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن از 12/6 نخود نقرۀ ‏‎ ‎‏سکه‌دار کمتر باشد،می‌تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد،باید تا یک سال ‏‎ ‎‏اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.‏

‏         مسأله 2591- اگر مالی را که کمتر از 12/6 نخود نقرۀ سکه‌دار ارزش دارد پیدا کند و از ‏‎ ‎‏آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد چنانچه کسی آن را بردارد،برای ‏‎ ‎‏او حلال است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 524

  • -احتیاط واجب آن است.
  • -اگر ملک خودش کرده باشد و تلف شده باشد واجب نیست عوض بدهد و اگر ملک‌خودش نکرده و بدون تقصیر او تلف شده نیز عوض نباید بدهد.
  • -باید در تمام سال به قدری تعریف کند که نگویند مسامحه کرده و اگر در هفته اول هرروز و بعد تا آخر سال هفته یک مرتبه تعریف کند کافی است و اما ماهی یک مرتبه مشکل است.
  • -اشکال ندارد و باید صدقه بدهد و ملک خود نکند به احتیاط واجب.
  • -اجازه حاکم لازم نیست خودش می‌تواند قیمت کند و بردارد یا بفروشد و پولش رانگهدارد و احتیاط واجب آن است که آن چیز را تا هر مقدار می‌شود نگه‌داشت نگهدارد بلکه خالی از قوّت نیست.
  • -اگر مأیوس باشد از پیدا شدن صاحبش یا زحمت و مشقّت زیاد داشته باشد.