احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

‏ ‏

7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

‏         مسأله 1628- اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند،یا اگر وظیفۀ او تیمم است عمداً ‏‎ ‎‏تیمم ننماید،روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 1629- اگر در روزۀ واجبی که مثل روزۀ ماه رمضان وقت آن معیّن است تا اذان ‏‎ ‎‏صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری نگذارد ‏‎ ‎‏غسل و تیمم کند،روزه‌اش صحیح است.‏

‏         مسأله 1630- کسی که جنب است و می‌خواهد روزۀ واجبی بگیرد که مثل روزۀ ‏‎ ‎‏رمضان وقت آن معیّن است،چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود،بنابر احتیاط ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 326

‏واجب ‏‎[1]‎‏باید تیمم کند و روزه بگیرد و قضای آن را هم به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1631- اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش ‏‎ ‎‏بیاید،باید روزۀ آن روز را قضا نماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید،باید روزۀ هر ‏‎ ‎‏چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید مثلاً اگر نمی‌داند سه روز جنب بوده ‏‎ ‎‏یا چهار روز،باید روزۀ سه روز را قضا کند.‏

‏         مسأله 1632- کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ‏‎ ‎‏ندارد،اگر خود را جنب کند،روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب ‏‎ ‎‏می‌شود،ولی اگر برای تیمم وقت دارد،چنانچه خود را جنب کند،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[2]‎‏باید تیمم نماید و روزه بگیرد و قضای آن را هم به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1633- اگر برای آن که بفهمد وقت دارد یا نه،جست‌وجو نماید و گمان کند که ‏‎ ‎‏به اندازۀ غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده چنانچه ‏‎ ‎‏تیمم کند روزه‌اش صحیح است و اگر بدون جست‌وجو گمان کند که وقت دارد و خود ‏‎ ‎‏را جنب نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تیمم روزه بگیرد،بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[3]‎‏باید روزۀ آن روز را قضا کند.‏

‏         مسأله 1634- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح ‏‎ ‎‏بیدار نمی‌شود،نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود،روزه‌اش باطل ‏‎ ‎‏است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 1635- هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود،احتیاط واجب ‏‎[4]‎


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 327

‏آن است که پیش از غسل نخوابد،اگرچه احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از ‏‎ ‎‏اذان صبح بیدار می‌شود.‏

‏         مسأله 1636- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد ‏‎ ‎‏از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند روزه‌اش ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1637- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد ‏‎ ‎‏که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از ‏‎ ‎‏بیدار شدن باید غسل کند،در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط قضا و کفاره بر او واجب می‌شود ‏‎[5]‎

‏         مسأله 1638- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد که ‏‎ ‎‏اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود،چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل ‏‎ ‎‏کند،یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه،در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 1639- اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال دهد ‏‎ ‎‏که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد ‏‎ ‎‏از بیدار شدن غسل کند،چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود،باید روزۀ آن روز ‏‎ ‎‏را قضا کند و اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبۀ سوم بخوابد و تا اذان صبح ‏‎ ‎‏بیدار نشود،قضای روزه و کفاره بر او واجب می‌شود ‏‎[6]‎

‏         مسأله 1640- بنابر احتیاط واجب خوابی را که در آن محتلم شده،باید خواب اول ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 328

‏حساب کند ‏‎[7]‎‏پس اگر بعد از بیدار شدن دوباره بخوابد و بداند یا احتمال دهد که ‏‎ ‎‏بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند،چنانچه تا اذان ‏‎ ‎‏خواب بماند بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد.اگر دوباره بیدار شود و ‏‎ ‎‏بداند یا احتمال دهد که اگر بخوابد بیدار می‌شود و تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار ‏‎ ‎‏شدن غسل کند در صورتی که باز هم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند،باید قضای ‏‎ ‎‏آن روز را بگیرد و بنابر احتیاط کفاره هم بر او واجب می‌شود.‏

‏مسأله 1641- اگر روزه‌دار در روز محتلم شود،واجب نیست فوراً غسل کند.‏

‏         مسأله 1642- هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، ‏‎ ‎‏اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده،روزۀ او صحیح است.‏

‏         مسأله 1643- کسی که می‌خواهد قضای روزۀ رمضان را بگیرد،هرگاه تا اذان صبح ‏‎ ‎‏جنب بماند،اگرچه از روی عمد نباشد روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 1644- کسی که می‌خواهد قضای روزۀ رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان ‏‎ ‎‏صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است،چنانچه ‏‎ ‎‏وقت قضای روزه تنگ است مثلاً پنج روز روزۀ قضای رمضان دارد و پنج روز هم ‏‎ ‎‏به رمضان مانده است،بنابر احتیاط واجب ‏‎[8]‎‏باید آن روز را روزه بگیرد و بعد از ‏‎ ‎‏رمضان هم عوض آن را به‌جا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست،روزۀ او ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 1645- اگر در روزۀ واجبی غیر روزۀ رمضان و قضای آن،تا اذان صبح جنب ‏‎ ‎‏بماند،ولی از روی عمد نباشد چنانچه وقت آن روزه معیّن است مثلاً نذر کرده که آن ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 329

‏روز را روزه بگیرد،روزه‌اش صحیح است و اگر مثل روزۀ کفاره وقت آن معیّن نیست، ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[9]‎‏آن است که غیر از آن روز روز دیگری را روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1646- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، ‏‎ ‎‏یا اگر وظیفۀ او تیمم است عمداً تیمم نکند روزه‌اش باطل است.‏

‏         مسأله 1647- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت ‏‎ ‎‏نداشته باشد،چنانچه بخواهد روزۀ واجبی بگیرد که مثل روزۀ رمضان وقت آن معیّن ‏‎ ‎‏است باید تیمم نماید و بنابر احتیاط واجب ‏‎[10]‎‏تا اذان صبح بیدار بماند.و اگر بخواهد ‏‎ ‎‏روزۀ مستحب یا روزۀ واجبی بگیرد که مثل روزۀ کفاره وقت آن معیّن نیست، ‏‎ ‎‏نمی‌تواند با تیمم روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 1648- اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از ‏‎ ‎‏غسل و تیمم وقت نداشته باشد،یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده،چنانچه ‏‎ ‎‏روزه‌ای را که می‌گیرد مثل روزۀ رمضان واجب معیّن باشد صحیح است.و اگر روزۀ ‏‎ ‎‏مستحب یا روزه‌ای باشد که مثل روزۀ کفاره وقت آن معیّن نیست،صحیح بودن آن ‏‎ ‎‏اشکال دارد ‏‎[11]‎

‏         مسأله 1649- اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود،یا در بین روز ‏‎ ‎‏خون حیض یا نفاس ببیند اگرچه نزدیک مغرب باشد،روزۀ او باطل است.‏

‏         مسأله 1650- اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند ‏‎ ‎‏روز یادش بیاید،روزه‌هایی که گرفته صحیح است.‏

‏         مسأله 1651- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 330

‏کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند ‏‎[12]‎‏روزه‌اش باطل است.ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلاً ‏‎ ‎‏منتظر باشد که حمام زنانه شود،اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند،روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1652- اگر زنی که در حال استحاضه است،غسل‌های خود را به تفصیلی ‏‎ ‎‏که در احکام استحاضه در مسأله 401-405 گفته شد به‌جا آورد،روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 1653- کسی که مس میت کرده؛یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، ‏‎ ‎‏می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد،و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، ‏‎ ‎‏روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 331

 • -واجب نیست و با تیمم روزه‌اش صحیح است.
 • -واجب نیست و با تیمم روزه‌اش صحیح است.
 • -واجب نیست.
 • -واجب نیست.
 • -واجب نیست و روزه‌اش صحیح است.
 • -کفاره واجب نمی‌شود.
 • -خواب اول حساب نمی‌شود و خواب اول آن است که بعد از بیدار شدن از خواب‌احتلام بخوابد بنابراین احتیاطی که ذکر شده واجب نیست.
 • -واجب نیست،همان بعد از ماه رمضان عوض آن را به‌جا آورد.
 • -این احتیاط واجب نیست و روزه‌اش صحیح است.
 • -واجب نیست.
 • -اشکال ندارد مگر در قضای ماه رمضان اگر وقت وسعت داشته باشد.
 • -و در وقت تنگ تیمم هم نکند و در فرض بعد اگر از تیمم هم کوتاهی نکند روزه‌اش‌صحیح است.