احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
1-خوردن و آشامیدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-خوردن و آشامیدن

‏ ‏

1-خوردن و آشامیدن

‏         مسأله 1582- اگر روزه‌دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد،روزۀ او باطل می‌شود،چه ‏‎ ‎‏خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب،چه معمول نباشد مثل خاک و ‏‎ ‎‏شیرۀ درخت،و چه کم باشد یا زیاد،حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره ‏‎ ‎‏به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزۀ او باطل می‌شود مگر آن که رطوبت مسواک ‏‎ ‎‏در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.‏

‏         مسأله 1583- اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده،باید لقمه را ‏‎ ‎‏از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد روزه‌اش باطل است و به دستوری که بعداً ‏‎ ‎‏گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می‌شود.‏

‏مسأله 1584- اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد،روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1585- احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به جای ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 319

‏دوا ‏‎[1]‎‏و غذا به کار می‌رود خودداری کند،ولی تزریق آمپولی که عضو را بی‌حس ‏‎ ‎‏می‌کند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1586- اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد،روزه‌اش ‏‎ ‎‏باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1587- کسی که می‌خواهد روزه بگیرد،لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را ‏‎ ‎‏خلال کند،ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود چنانچه خلال ‏‎ ‎‏نکند و چیزی از آن فرو رود ‏‎[2]‎‏،روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1588- فرو بردن آب دهان،اگرچه به واسطۀ خیال کردن ترشی و مانند آن در ‏‎ ‎‏دهان جمع شده باشد،روزه را باطل نمی‌کند.‏

‏         مسأله 1589- فرو بردن اخلاط سر و سینه،تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد،ولی ‏‎ ‎‏اگر داخل فضای دهان شود،احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.‏

‏         مسأله 1590- اگر روزه‌دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد می‌تواند به ‏‎ ‎‏اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزۀ او باطل می‌شود،و اگر ‏‎ ‎‏ماه رمضان باشد،باید در بقیۀ روز از به‌جا آوردن کاری که روزه را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏خودداری نماید.‏

‏         مسأله 1591- جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولاً به ‏‎ ‎‏حلق نمی‌رسد،اگرچه اتفاقاً به حلق برسد،روزه را باطل نمی‌کند،ولی اگر انسان از اول ‏‎ ‎‏بداند که به حلق می‌رسد،روزه‌اش باطل می‌شود ‏‎[3]‎‏و باید قضای آن را بگیرد و کفاره ‏‎ ‎‏هم بر او واجب است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 320

‏         مسأله 1592- انسان نمی‌تواند برای ضعف،روزه را بخورد،ولی اگر ضعف او به ‏‎ ‎‏قدری است که معمولاً نمی‌شود آن را تحمل کرد،خوردن روزه اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 321

  • -این احتیاط در آمپولی که به جای دوا به کار می‌رود لازم نیست.
  • -بلکه اگر فرو نرود هم روزه‌اش باطل است بنابر احتیاط واجب.
  • -اگر فرو رود.