احکام نماز
نماز جماعت
احکام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام جماعت

‏ ‏

احکام جماعت

‏         مسأله 1469- موقعی که مأموم نیت می‌کند،باید امام را معیّن نماید.ولی دانستن اسم او ‏‎ ‎‏لازم نیست،مثلاً اگر نیت کند اقتدا می‌کنم به امام حاضر،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1470- مأموم باید غیر از«حمد»و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند،ولی ‏‎ ‎‏اگر رکعت اول یا دوم او و رکعت سوم یا چهارم امام باشد،باید«حمد»و سوره ‏‎ ‎‏را بخواند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 299

‏         مسأله 1471- اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای«حمد» ‏‎ ‎‏و سورۀ امام را بشنود،اگر چه کلمات را تشخیص ندهد،باید«حمد»و سوره را نخواند ‏‎ ‎‏و اگر صدای امام را نشنود،مستحب است«حمد»و سوره بخواند ولی باید آهسته ‏‎ ‎‏بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1472- اگر مأموم بعضی از کلمات«حمد»و سورۀ امام را بشنود،احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که«حمد»و سوره را نخواند.‏

‏         مسأله 1473- اگر مأموم سهواً«حمد»و سوره بخواند،یا خیال کند صدایی را که ‏‎ ‎‏می‌شنود صدای امام نیست و«حمد»و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده، ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1474- اگر شک کند که صدای امام را می‌شنود یا نه،یا صدایی بشنود و نداند ‏‎ ‎‏صدای امام است یا صدای کس دیگر،می‌تواند«حمد»و سوره بخواند.‏

‏         مسأله 1475- احتیاط واجب ‏‎[1]‎‏آن است که مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و ‏‎ ‎‏عصر«حمد»و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.‏

‏         مسأله 1476- مأموم نباید تکبیرةالاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.‏

‏         مسأله 1477- اگر مأموم سلام امام را بشنود،یا بداند چه وقت سلام می‌گوید،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[2]‎‏آن است که پیش از امام سلام نگوید و چنانچه عمداً پیش از امام سلام دهد، ‏‎ ‎‏نمازش اشکال دارد.ولی اگر سهواً پیش از امام سلام دهد،نمازش صحیح است.و ‏‎ ‎‏لازم نیست دوباره با امام سلام دهد.‏

‏         مسأله 1478- اگر مأموم غیر از تکبیرةالاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش از ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 300

‏امام بگوید اشکال ندارد.ولی اگر آنها را بشنود،یا بداند امام چه وقت می‌گوید،احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که پیش از امام نگوید.‏

‏         مسأله 1479- مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود،کارهای دیگر آن،مانند ‏‎ ‎‏رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به‌جا آورد.و اگر عمداً پیش از امام یا مدتی ‏‎ ‎‏بعد از امام انجام دهد،معصیت کرده و احتیاط واجب آن است ‏‎[3]‎‏که نماز را تمام کند و ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1480- اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد،چنانچه امام در رکوع باشد، ‏‎ ‎‏باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن ‏‎ ‎‏است نماز را باطل نمی‌کند ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع برسد،امام ‏‎ ‎‏سر بردارد نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1481- اگر اشتباهاً سر بردارد و ببیند امام در سجده است باید به سجده برگردد و ‏‎ ‎‏چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زیاد شدن دو سجده که رکن است نماز ‏‎ ‎‏باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1482- کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده ‏‎ ‎‏برگردد،و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد،نمازش صحیح است ولی اگر در هر ‏‎ ‎‏دو سجده این اتفاق بیفتد،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1483- اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال این که به امام ‏‎ ‎‏نمی‌رسد،به رکوع یا سجده نرود،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1484- اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال این ‏‎ ‎‏که سجدۀ اول امام است،به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 301

‏سجدۀ دوم امام بوده،سجدۀ دوم او حساب می‌شود ‏‎[4]‎‏.و اگر به خیال این که سجدۀ ‏‎ ‎‏دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجدۀ اول امام بوده،باید به قصد این که با امام ‏‎ ‎‏سجده کند تمام کند و دوباره با امام به سجده رود.و در هر دو صورت احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که نماز را به جماعت تمام کند و دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1485- اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به ‏‎ ‎‏مقداری از قرائت امام می‌رسد،چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش ‏‎ ‎‏صحیح است و اگر عمداً برنگردد،احتیاط واجب ‏‎[5]‎‏آن است که نماز را به جماعت ‏‎ ‎‏تمام کند و دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1486- اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به چیزی ‏‎ ‎‏از قرائت امام نمی‌رسد،در صورتی که صبر کند تا امام به او برسد،نمازش صحیح ‏‎ ‎‏است،و اگر به قصد این که با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به رکوع رود،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[6]‎‏آن است که نماز را تمام کند و دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1487- اگر سهواً پیش از امام به سجده رود،در صورتی که صبر کند تا امام به او ‏‎ ‎‏برسد نمازش صحیح است و اگر به قصد این که با امام نماز بخواند سربردارد و با امام ‏‎ ‎‏به سجده رود،احتیاط واجب ‏‎[7]‎‏آن است که نماز راتمام کند و دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1488- اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند،یا در رکعتی که ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 302

‏تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواند ‏‎ ‎‏ولی نمی‌تواند پیش از امام به رکوع رود،یا پیش از ایستادن امام بایستد بلکه باید صبر ‏‎ ‎‏کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 303

  • -واجب است نخواند بنابر اقوا.
  • -واجب نیست،و اگر عمداً پیش از امام سلام بدهد نمازش باطل نمی‌شود.
  • -واجب نیست،مگر آن که مأموم از امام جلو یا عقب بیفتد در دو رکن پشت سر هم،نمازش صحیح است ولی آثار نماز جماعت را بر خود بار نکند احتیاطاً.
  • -در این مسأله اشکال است و باید نماز را تمام کند و از سر بخواند،لکن در فرض‌دوم احتیاط آن است که نماز را فرادا کند گرچه متابعت امام را نیز می‌تواند بکند در سجده رفتن.
  • -واجب نیست بلکه می‌تواند نماز را رها کند و دوباره بخواند.
  • -واجب نیست و نماز را با امام تمام کند و صحیح است،و احتیاط واجب آن است که سر بردارد و متابعت کند.
  • -واجب نیست و حکم آن گذشت در مسأله(1486).