احکام نماز
نماز قضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز قضا

‏ ‏

نماز قضا

‏         مسأله 1379- کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد،اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطۀ مستی یا بیهوشی نماز نخوانده ‏‎ ‎‏باشد،ولی نمازهای یومیه‌ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخواند،قضا ندارد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 283

‏         مسأله 1380- اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده،باید قضای ‏‎ ‎‏آن را بخواند.‏

‏         مسأله 1381- کسی که نماز قضا دارد،باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب ‏‎ ‎‏نیست فوراً آن را به‌جا آورد.‏

‏مسأله 1382- کسی که نماز قضا دارد می‌تواند نماز مستحبی بخواند.‏

‏         مسأله 1383- اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که خوانده ‏‎ ‎‏صحیح نبوده،مستحب است احتیاطاً قضای آنها را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1384- قضای نمازهای یومیه باید به ترتیب خوانده شود ‏‎[1]‎‏مثلاً کسی که یک ‏‎ ‎‏روز نماز عصر و روز بعد نمازظهر را نخوانده،باید اول نماز عصر و بعد از آن نماز ‏‎ ‎‏ظهر را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1385- اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند یا مثلاً ‏‎ ‎‏بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند،لازم نیست آنها را به ‏‎ ‎‏ترتیب به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1386- اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده فراموش کند بنابر احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏، ‏‎ ‎‏باید طوری آنها را بخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا شده به‌جا آورده است مثلاً اگر ‏‎ ‎‏قضای یک نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی‌داند کدام اول قضا ‏‎ ‎‏شده،احتیاطاً باید اول یک نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب ‏‎ ‎‏را بخواند،یا اول یک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 284

‏بخواند،تا یقین کند هر کدام را که اول قضا شده اول خوانده است،ولی اگر نمازهایی ‏‎ ‎‏که ترتیب آنها را فراموش کرده به قدری زیاد باشد که اگر بخواهد به ترتیب بخواند ‏‎ ‎‏خیلی مشقت دارد،لازم نیست آنها را به ترتیب به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1387- اگر نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر یا دو نماز ظهر یا دو نماز ‏‎ ‎‏عصر از او قضا شده و نمی‌داند کدام اول قضا شده است،چنانچه دو نماز چهار رکعتی ‏‎ ‎‏بخواند به نیت این که اولی قضای نماز روز اول و دومی قضای نماز روز دوم باشد ‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏         مسأله 1388- اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا یا یک نماز عصر و یک نماز عشا از او ‏‎ ‎‏قضا شود و نداند کدام اول قضا شده است،بنابر احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏باید طوری آنها را ‏‎ ‎‏بخواند که یقین کند به ترتیب به‌جا آورده است،مثلاً اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشا ‏‎ ‎‏از او قضا شده و اولی آنها را نمی‌داند،باید اول یک نماز ظهر،بعد یک نماز عشا دوباره ‏‎ ‎‏یک نماز ظهر،یا اول یک نماز عشا بعد یک نماز ظهر،دوباره یک نماز عشا بخواند.‏

‏         مسأله 1389- کسی که می‌داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده ولی نمی‌داند نماز ظهر ‏‎ ‎‏است یا نماز عصر،اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت قضای نمازی که نخوانده به‌جا ‏‎ ‎‏آورد کافی است.‏

‏         مسأله 1390- کسی که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمی‌داند اولی آنها کدام ‏‎ ‎‏است باید نه نماز به ترتیب بخواند ‏‎[4]‎‏مثلاً از نماز صبح شروع کند و بعد از آن که ظهر و ‏‎ ‎‏عصر و مغرب و عشا را خواند دومرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند و ‏‎ ‎‏اگر شش نماز پشت سر هم از او قضا شده و اولی آنها را نمی‌داند،باید ده نماز به ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 285

‏ترتیب قضا کند و همین‌طور برای هر یک نمازی که به نمازهای قضای او اضافه ‏‎ ‎‏می‌شود در صورتی که پشت سر هم قضا شده باشد،باید یک نماز بر مقداری که گفته ‏‎ ‎‏شد اضافه نماید مثلاً اگرهفت نماز او قضا شده و اولی آنها را نمی‌داند باید یازده نماز ‏‎ ‎‏به ترتیب به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1391- کسی که می‌داند نمازهای پنج‌گانۀ او هر کدام از یک روز قضا شده و ‏‎ ‎‏ترتیب آنها را نمی‌داند،باید پنج شبانه روز نماز بخواند ‏‎[5]‎‏و اگر شش نماز از شش روز ‏‎ ‎‏از او قضا شده باید شش شبانه روز نماز بخواند و همچنین برای هر نمازی که به ‏‎ ‎‏نمازهای قضای او اضافه شود،باید یک شبانه روز بیشتر بخواند تا یقین کند به ترتیبی ‏‎ ‎‏که قضا شده به‌جا آورده است،مثلاً اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد،باید ‏‎ ‎‏هفت شبانه روز قضا نماید.‏

‏         مسأله 1392- کسی که مثلاً چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شمارۀ ‏‎ ‎‏آنها را نمی‌داند مثلاً نمی‌داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده،چنانچه مقدار کمتر را ‏‎ ‎‏بخواند کافی است،ولی اگر شمارۀ آنها را می‌دانسته و فراموش کرده بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[6]‎‏باید به قدری نماز بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانده است.مثلاً اگر ‏‎ ‎‏فراموش کرده که چند نماز صبح از او قضا شده است و یقین دارد که بیشتر از ده تا ‏‎ ‎‏نبوده،احتیاطاً باید ده نماز صبح بخواند.‏

‏         مسأله 1393- کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد،بنابر احتیاط واجب ‏‎[7]‎‎ ‎‏اگر ممکن است باید اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود.و نیز اگر از ‏‎ ‎‏روزهای پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده است، ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 286

‏در صورتی که ممکن باشد بنابر احتیاط واجب باید نماز قضای آن روز را پیش از نماز ‏‎ ‎‏ادا بخواند.‏

‏         مسأله 1394- اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا ‏‎ ‎‏شده یا فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد،چنانچه وقت وسعت دارد و ممکن ‏‎ ‎‏است نیت را به نماز قضا برگرداند،بنابر احتیاط واجب ‏‎[8]‎‏باید نیت نماز قضا کند مثلاً ‏‎ ‎‏اگر در نماز ظهر پیش از تمام شدن رکعت دوم یادش بیاید که نماز صبح آن روز قضا ‏‎ ‎‏شده در صورتی که وقت نماز ظهر تنگ نباشد احتیاطاً باید نیت را به نماز صبح ‏‎ ‎‏برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند بعد نماز ظهر را بخواند ولی اگر وقت تنگ است یا ‏‎ ‎‏نمی‌تواند نیت را به نماز قضا برگرداند مثلاً در رکوع رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید ‏‎ ‎‏که نماز صبح را نخوانده،چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند یک رکوع که رکن است ‏‎ ‎‏زیاد می‌شود،نباید نیت را به قضای صبح برگرداند.‏

‏         مسأله 1395- اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم از ‏‎ ‎‏همان روز از او قضا شده،چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد،یا نمی‌خواهد ‏‎ ‎‏همه را در آن روز بخواند،مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند ‏‎ ‎‏ولی باید ‏‎[9]‎‏بعد از خواندن قضای نمازهای سابق دوباره نماز قضایی را که در آن روز ‏‎ ‎‏پیش از نماز ادا خوانده به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1396- تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد، ‏‎ ‎‏دیگری نمی‌تواند نمازهای او را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1397- نماز قضا را با جماعت می‌شود خواند،چه نماز امام جماعت ادا باشد یا ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 287

‏قضا و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند مثلاً اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا ‏‎ ‎‏عصر امام بخواند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1398- مستحب است بچۀ ممیز؛یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد،به نماز ‏‎ ‎‏خواندن و عبادت‌های دیگر عادت دهند،بلکه مستحب است او را به قضای نمازها ‏‎ ‎‏هم وادار نمایند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 288

  • -در غیر آن نمازهایی که در ادای آنها ترتیب لازم است؛مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب وعشا از یک روز و یک شب ترتیب در قضای آنها شرط نیست،و از این‌جا حکم مسائل آینده معلوم می‌شود.
  • -این احتیاط واجب نیست،ولی اگر ترتیب را فراموش نکرده باید به ترتیب قضا کند.
  • -واجب نیست.
  • -لازم نیست و همان مقدار که از او فوت شده بخواند کافی،و همچنین در صورت‌های‌دیگر.
  • -هیچ‌یک از این تکرارها لازم نیست و همان مقدار که فوت شده بخواند کافی است.
  • -واجب نیست و به قدری که می‌داند از او فوت شده بخواند.
  • -این احتیاط و احتیاط بعد واجب نیستند.
  • -واجب نیست.
  • -در صورتی که نمازهای گذشته را بداند به چه ترتیب فوت شده و الّا محل اشکال است‌و احتیاط واجب آن است که ذکر شده.