احکام طهارت
در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
اول:آن که تهیۀ آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اول:آن که تهیۀ آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد

تیمم

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اول:آن که تهیۀ آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد

‏ ‏

اول:آن که تهیۀ آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد

‏.‏

‏         مسأله 655- اگر انسان در آبادی باشد،باید برای تهیۀ آب وضو و غسل،به قدری ‏‎ ‎‏جست‌وجو کند که از پیدا شدن آن نا امید شود،و اگر در بیابان باشد،چنانچه زمین آن ‏‎ ‎‏پست و بلند است ‏‎[1]‎‏باید در هر یک از چهارطرف به اندازۀ پرتاب یک تیر قدیمی که با ‏‎ ‎‏کمان پرتاب می‌کردند در جست‌وجوی آب برود و اگر زمین آن پست و بلند نیست، ‏‎ ‎‏باید در هر طرف به اندازۀ پرتاب دو تیر جست‌وجو نماید.‏

‏         مسأله 656- اگر بعضی از چهار طرف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد،باید در ‏‎ ‎‏طرفی که هموار است به اندازۀ پرتاب دو تیر و در طرفی که هموار نیست،به اندازۀ ‏‎ ‎‏پرتاب یک تیر جست‌وجو کند.‏

‏         مسأله 657- در هر طرفی که یقین دارد آب نیست،در آن طرف جست‌وجو لازم ‏‎ ‎‏نیست. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 138

‏         مسأله 658- کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیۀ آب وقت دارد،اگر یقین ‏‎ ‎‏دارد،در محلی دورتر از مقداری که باید جست‌وجو کند آب هست،باید برای تهیۀ ‏‎ ‎‏آب برود ‏‎[2]‎‏،و اگر گمان دارد آب هست رفتن به آن محل لازم نیست ولی اگر گمان او ‏‎ ‎‏قوی باشد ‏‎[3]‎‏،بنابر احتیاط واجب باید برای تهیۀ آب به آن محل برود.‏

‏         مسأله 659- لازم نیست خود انسان در جست‌وجوی آب برود،بلکه می‌تواند کسی ‏‎ ‎‏را که به گفتۀ او اطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر از طرف چند نفر ‏‎ ‎‏برود کافی است.‏

‏         مسأله 660- اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود،یا در منزل یا در قافله آب ‏‎ ‎‏هست باید به قدری جست‌وجو نماید که به نبودن آب یقین کند یا از پیدا کردن آن ‏‎ ‎‏نا امید شود.‏

‏         مسأله 661- اگر پیش از وقت نماز جست‌وجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز ‏‎ ‎‏همان جا بماند،چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‌کند ‏‎[4]‎‏،احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏دوباره در جست‌وجوی آب برود.‏

‏         مسأله 662- اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جست‌وجو کند و آب پیدا نکند و تا ‏‎ ‎‏وقت نماز دیگر در همان جا بماند،چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‌شود احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که دوباره در جست‌وجوی آب برود ‏‎[5]‎‏. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 139

‏         مسأله 663- اگر وقت نماز تنگ باشد ‏‎[6]‎‏یا از دزد ففففف2eeeeeو درنده بترسد،یا جست‌وجوی ‏‎ ‎‏آب به قدری سخت باشد که نتواند تحمل کند،جست‌وجو لازم نیست.‏

‏         مسأله 664- اگر در جست‌وجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده، ‏‎ ‎‏ولی نمازش با تیمم صحیح است.‏

‏         مسأله 665- کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند،چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم ‏‎ ‎‏نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جست‌وجو می‌کرد آب پیدا می‌شد نمازش ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 666- اگر بعد از جست‌وجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز ‏‎ ‎‏بفهمد،در جایی که جست‌وجو کرده آب بوده نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 667- کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است،اگر بدون جست‌وجو با تیمم ‏‎ ‎‏نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که برای جست‌وجو وقت داشته،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که دوباره نمازش را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید ‏‎[7]‎

‏         مسأله 668- اگر بعد از داخل شدن وقت نماز،وضو داشته باشد و بداند ‏‎[8]‎‏که اگر ‏‎ ‎‏وضوی خود را باطل کند تهیۀ آب برای او ممکن نیست،یا نمی‌تواند وضو بگیرد ‏‎ ‎‏چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد،نباید آن را باطل نماید. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 140

‏         مسأله 669- اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند ‏‎[9]‎‏که اگر وضوی خود را ‏‎ ‎‏باطل کند،تهیۀ آب برای او ممکن نیست چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که آن را باطل نکند.‏

‏         مسأله 670- کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و می‌داند ‏‎[10]‎‏که ‏‎ ‎‏اگر آن را بریزد آب پیدا نمی‌کند،چنانچه وقت نماز داخل شده باشد،ریختن آن حرام ‏‎ ‎‏است،و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.‏

‏         مسأله 671- کسی که می‌داند ‏‎[11]‎‏آب پیدا نمی‌کند،اگر بعد از داخل شدن وقت نماز ‏‎ ‎‏وضوی خود را باطل کند یا آبی که دارد بریزد معصیت کرده ولی نمازش با تیمم ‏‎ ‎‏صحیح است،اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 141

 • -یا به واسطه مانع از قبیل نیزار بودن و درخت عبور مشکل باشد.
 • -مگر این که رفتن مشقّت داشته باشد یا مانع دیگری باشد.
 • -یعنی اطمینان داشته باشد.
 • -اگر احتمال ندهد که آب تازه پیدا شده جست‌وجو لازم نیست گرچه احتمال بدهد که درجست‌وجوی پیش غفلت کرده و آب را ندیده بلکه وجوب این احتیاط در هر صورت معلوم نیست.
 • -حکم این مسأله مثل مسأله پیش است.
 • -تنگی وقت به اندازه‌ای باشد که هیچ نشود جست‌وجو کرد و الّا به مقداری که می‌تواندباید جست‌وجو کند.
 • -در مسأله چند صورت است که در حاشیه عروة الوثقی ذکر شده به آن‌جا مراجعه شود.
 • -یا دو شاهد عادل خبر دهد که تهیه آب ممکن نیست بلکه اگر احتمال صحیح عقلایی‌بدهد احتیاط واجب آن است که وضو را باطل نکند.
 • -یا دو شاهد خبر دهد بلکه اگر احتمال عقلایی دهد به احتیاط عمل کند.
 • -بلکه اگر دو شاهد خبر دهد،ریختن آب جایز نیست و با احتمال عقلایی احتیاط واجب‌آن است که نریزد و این احتیاط قبل از دخول وقت هم باید مراعات شود.
 • -یا دو شاهد خبر دهد.