بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
فصل سوم: حضرت علی (ع)
الگوی مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1422

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

الگوی مسلمین

الگوی مسلمین

‏ ‏

‏     ‏‏شما که داعیۀ پیروی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) دارید، لااقل در زندگی آن مرد‏‎ ‎‏بزرگ کمی مطالعه کنید، ببینید واقعاً هیچ گونه پیروی و مشایعتی از آن حضرت می کنید؟‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 250

‏آیا از زهد، تقوا، زندگی ساده و بی آلایش آن حضرت چیزی می دانید و به کار می بندید؟‏‎ ‎‏آیا از مبارزات آن بزرگوار با ظلم و بیدادگری و امتیازات طبقاتی، و دفاع و پشتیبانی‏‎ ‎‏بی دریغی که از مظلومین و ستمدیدگان می کرد و دستگیریهایی که از طبقات محروم و‏‎ ‎‏رنجدیدۀ اجتماع می نمود چیزی می فهمید؟(645)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ بود، در عین حالی که نمازش آنطوری بود، در عین‏‎ ‎‏حالی که عبادتش آنطور بود، شمشیرش هم آنطور بود؛ در عین حالی که بسط علم و‏‎ ‎‏توحید می کرد و مثلِ نهج البلاغه را گذاشت برای ما، در عین حال جنگ می کرد، در عین‏‎ ‎‏حال شمشیر می کشید؛ در عین حال که زاهد بود، در عین حال قوی و قدرتمند بود؛‏‎ ‎‏جنگجو بود. اینها با هم باید باشند.(646)‏

11 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     او یک موجودی بوده معجزه ای؛ جمع مابین تضاد، جمع بین همۀ ضدها را کرده بود.‏‎ ‎‏یک آدم در قدرت آنطور که ـ به حَسَب نقل ـ از این طرف می زد دو تا می کرد، از این‏‎ ‎‏طرف در جنگ می زد می کشت تمام کسانی که بر ضد اسلام بودند؛ از آن طرفْ یک آدم‏‎ ‎‏زاهد، یک آدم عابد؛ تا صبح بنشیند نماز بخواند آدم زاهد و عابد اهل جنگ نیست. آدم‏‎ ‎‏جنگجو هم بیشترش اهل زهد و تقوا و امثال ذلک نیست. جمع می کرده او بین همه. ماها‏‎ ‎‏نمی توانیم اما می توانیم که اقتدا کنیم به او تا حدودی؛ می توانیم رسیدگی کنیم به فقرای‏‎ ‎‏مملکتمان، به ضعفایمان.(647)‏

8 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     آن خلیفۀ بحقِّ خدا بود و شماها باید به او اقتدا بکنید، همۀ ما باید اقتدا بکنیم، البته‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 251

‏هیچ کدام طاقت نداریم مثل او باشیم؛ لکن اینقدر باشد که اگر نامۀ ما را بردند آنجا،‏‎ ‎‏بگویند اینها هم شیعه هستند؛ اینها هم تابعند.(648)‏

26 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     اسلام و پیغمبر اسلام و اولیای اسلام با تمام قداست این مسائل را داشتند، تمام‏‎ ‎‏قداست و الوهیت محفوظ بوده است، مع ذلک می رفتند و اشخاصی که برخلاف مسیر‏‎ ‎‏انسانیت هستند آنها را دفع می کردند و سیاست مملکت را حفظ می کردند و منافات با‏‎ ‎‏قداست هم نداشتند؛ یعنی ما روحانیون، قداستشان از حضرت امیر زیادتر باشد؟ اینها‏‎ ‎‏ادعا دارند یا او را قداست برایش قائل نیستند؟! این منطق این است که شما قداستتان را‏‎ ‎‏حفظ کنید و کار نداشته باشید دیگر به حکومت و به جریان سیاست مملکت. خوب،‏‎ ‎‏اینها می خواهند بگویند پیغمبر اسلام و حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ قداست خودشان‏‎ ‎‏را حفظ نکرده بودند؟ برای اینکه آنها کار داشتند، نمی توانند بگویند آنها کار نداشتند.‏‎ ‎‏حضرت امیر، والی می فرستاد، خود پیغمبر هم اینطور والی می فرستاد آن طرف و آن‏‎ ‎‏طرف، جنگ می کردند؛ با کذا و سیاست مملکت دست خود آنها بود. این آدمی که‏‎ ‎‏می گوید که بگذارید روحانیت قداست خودش را حفظ کند منطقش این است که‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین هم قداست نداشت! برای اینکه این داخل شد در امور مملکتی و اینها،‏‎ ‎‏خود پیغمبر هم که نداشت!(649)‏

29 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما باید پیرو یک چنین انسان کاملی باشیم که در همۀ ابعاد متخصصین برای ایشان‏‎ ‎‏تواضع می کنند. در هر بُعدی اگر کسی بخواهد مَثَل بزند، به ایشان مَثَل می زند. در بُعد‏‎ ‎‏زهد و علم، و در بُعد رحمت به مستضعفین و مستمندان. و در بُعد جنگ و شجاعت، و‏‎ ‎‏خلاصه در همۀ ابعاد به ایشان مَثَل زده می شود. و در حقیقت یک موجود هزار بُعدی‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 252

‏است و ما باید تابع یک همچو فردی باشیم. هرچند که کسی نمی تواند حتی یک هزارم‏‎ ‎‏هم شبیه ایشان باشد لکن به آن اندازه ای که می توانیم باید از ایشان تبعیت کنیم؛ از‏‎ ‎‏تعهدی که به اسلام داشت و از اینکه همه چیزش را برای اسلام داد.(650)‏

6 / 2 / 62 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 253