اخلاق (ج. ۱): انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اخلاق (ج. ۱): انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)

 

اخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب اخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س) دفتر چهل و سوم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این تبیان در برگیرنده، حقیقت و ماهیت انسان، انسان در نظام هستی، قوای نفس انسان، روح و قلب، شناخت انسان، آفرینش انسان، مقام و جایگاه انسان، انسان و تربیت است.

 در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید