فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
گسترش فعالیت های انقلابی شیخ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

گسترش فعالیت های انقلابی شیخ

‏محمدحسن شریف قنوتی در نیمه اول دهه پنجاه، با توجه به اوضاع ‏‎ ‎‏سیاسی اجتماعی جامعه و تند شدن روند مبارزه علیه رژیم پهلوی، ‏‎ ‎‏فعالیت های ضدرژیمی اش را گسترده تر کرد. آن ایام گرچه ظهور و بروز ‏‎ ‎‏گروه ها و سازمان های چریکی مسلحانه علیه رژیم پهلوی با برخورد ‏‎ ‎‏شدید عوامل امنیتی رژیم سرکوب می شد و راه به جایی نمی برد اما ‏‎ ‎‏فضای کلی جامعه را به سمت و سوی مبارزه جدی با رژیم پهلوی سوق ‏‎ ‎‏می داد. شریف قنوتی که در این دوران همچنان به فعالیت های فرهنگی، ‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی اش در منطقه سپیدان‏‏ ادامه می داد می کوشید با ایجاد ‏‎ ‎‏شبکه های مختلف توزیع اعلامیه و نوارهای سخنرانی های امام مردم را ‏‎ ‎

‏بیشتر از پیش با حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی آشنا سازد. ‏‎ ‎‏فعالیت های سیاسی شیخ به اندازه ای گسترش یافته بود که تمامی منطقه ‏‎ ‎‏سپیدان و نیز عشایر کهکیلویه و بویراحمد را دربر گرفته بود. او با وجود ‏‎ ‎‏کمبود امکاناتی چون دستگاه تکثیر،‏‎ ‎‏سختی های راه مبارزه و... توانسته ‏‎ ‎‏بود بخش وسیعی از منطقه عشایر کهکیلویه و بویراحمد را نیز تحت ‏‎ ‎‏پوشش توزیع اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی امام خمینی‏‏ درآورد. عده ای ‏‎ ‎‏از جوان ها آماده بودند تا به محض رسیدن اعلامیه به دست شیخ، شبانه ‏‎ ‎‏و مخفیانه بارها از آن رونویسی کرده و به دستور شیخ و با کمال احتیاط ‏‎ ‎‏و مراقبت آن ها را در محل های موردنظر توزیع کنند. دادالله هوشمند، از ‏‎ ‎‏اهالی روستای ریگان منطقه سپیدان، درخصوص شیوه توزیع اعلامیه و نوار ‏‎ ‎‏سخنرانی توسط شیخ و یارانش چنین می گوید: «یک روز درخیابان در حال ‏‎ ‎‏حرکت بودم که آقای قنوتی مرا صدا زدند و گفتند: اگر یک امانت محرمانه ‏‎ ‎‏به دستت بدهم می توانی بدون ایجاد زحمت و دردسر آن را بین مردم توزیع ‏‎ ‎‏کنی؟ گفتم بله، وقتی بسته را به من داد اول فکر کردم چیزی برای فقرا ‏‎ ‎‏است. پرسیدم: این چیست؟ فرمود: این از بیانات حضرت امام خمینی‏‏ است ‏‎ ‎‏و اعلامیه هایی است که درخصوص چگونگی ادامه مبارزه علیه رژیم ‏‎ ‎‏ستمشاهی مطالبی دارد. شما آن ها را شبانه جلوی در منازل افرادی بگذار ‏‎ ‎‏که اطلاعات چندانی از نهضت ندارند. ولی برای کسانی که علاقه دارند ‏‎ ‎‏و تا حدودی آشنا هستند با انقلاب، متن اعلامیه ها را توضیح بده. من نیز ‏‎ ‎‏این اقدامات را با احتیاط انجام دادم...»‏‎[1]‎‏ شیخ به شخصه اعلامیه ها و ‏‎ ‎

‏نوارهای سخنرانی امام را برای سران عشایر کهکیلویه و بویراحمد می برد ‏‎ ‎‏تا آنها را در جریان مبارزات انقلابی قرار دهد. آن ها با مشاهده شیخ و ‏‎ ‎‏فعالیت های وی به او پیشنهاد می دادند که برای مبارزه با رژیم پهلوی به هر ‏‎ ‎‏تعداد اسلحه و مهمات نیاز داشته باشد در اختیارش قرار می دهند. اما شیخ ‏‎ ‎‏در جواب آنها می گفت که این اعلامیه ها و رساله هایی که در دستم هست ‏‎ ‎‏از هزار بمب و اسلحه خطرناک و مؤثرتر است. ما امروز زبان مان اسلحه ‏‎ ‎‏است.‏‎[2]‎‏ او در طی سه چهار روز اقامت در پیش سران عشایر مردم آن ‏‎ ‎‏سامان را با آرمان های امام خمینی‏‏ آشنا می کرد‏‎.‎

 

  • . مصاحبه با دادالله هوشمند. وی از دوستان و یاران شیخ شریف بود. به هنگام مصاحبه با  هوشمند در 1376ش وی رئیس شورای روستا بود.
  • . مصاحبه با فاطمه حکمتی ، همان.