فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

                              فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏عنوان ‏ ‏............................................................صفحه‏

‏    نگاهی به زندگی و زمانه شیخ شریف‏ ..................... ‏ ‌ز‏

فصل اول: از تولد تا تبلیغ در سرنجلک ................ ‏1  ‏

‏خاندان شریف قنوتی‏ ............................................. ‏3‏

‏تولد‏ ................................................................ ‏5‏

‏دوران رشد و نمو‏ ................................................. ‏6‏

‏ورود به حوزه علمیه آبادان‏ ...................................... ‏8‏

‏تحصیل در حوزه علمیه بروجرد‏ ............................... ‏10‏

‏ارتباط با نواب صفوی‏ ............................................ ‏14‏

‏ورود به حوزه علمیه قم‏ ....................................... ‏15‏

‏تبلیغ در سرنجلک‏ ............................................... ‏16‏

‏ازدواج‏ ............................................................ ‏20‏

فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس‏  23‏

‏عزیمت به اردکان‏ ................................................ ‏25‏


‏ ‏

‏تشکیل گروه انصارالزهرا‏ ...................................... ‏29‏

‏نمایندگی آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی‏ ............... ‏34‏

‏نمایندگی امام خمینی‏ .......................................... ‏37‏

‏تبعید امام و فعالیت های شیخ‏ ................................ ‏42‏

‏ارتباط با امام در دوران تبعید ایشان‏ ......................... ‏43‏

‏فعالیت های اجتماعی در اردکان‏ ............................... ‏46‏

‏نامگذاری مساجد‏ .............................................. ‏50‏

‏تأسیس مهدیه‏ ................................................. ‏51‏

‏دعوت از مبلّغان دینی‏ ........................................... ‏54‏

‏تأمین هزینه های اسکان مبلّغان‏ ............................... ‏56‏

‏سخنرانی های انقلابی، توزیع رساله و اعلامیه های امام‏ ‏57‏

‏برگزاری جلسات قرآن و دعا‏ .................................. ‏61‏

‏ترویج روضه خوانی در منازل‏ .................................... ‏62‏

‏برگزاری کلاس های اعتقادی، راه اندازی کارگاه های قالیباقی‏ ‏62‏

‏تلاش در جهت ارشاد‏ .......................................... ‏63‏

‏برگزاری مراسم جشن ها و عزاداری های ائمه‏ ............ ‏65‏

‏حل و فصل اختلاف های موجود در بین مردم‏ .............. ‏66‏

‏یاری به فقرا‏ ..................................................... ‏69‏

‏حلّ مشکلات معیشتی مردم منطقه‏ ....................... ‏70‏

‏تأسیس انجمن ضدبهائیت‏ ...................................... ‏72‏

‏افشای روحانی نماها‏ ........................................... ‏73‏

‏دستگیری به دلیل سخنرانی انقلابی‏ ........................ ‏74‏

‏گسترش فعالیت های انقلابی شیخ‏ .......................... ‏76‏

‏سخنرانی و افشاگری‏ .......................................... ‏78‏


‏ ‏

‏مخالفت با برگزاری جشن های شاهنشاهی‏ ............. ‏79‏

‏طرح انهدام دکل فرستنده تلویزیونی‏ .......................... ‏81‏

‏دستگیری و زندان و شکنجه‏ ................................. ‏82‏

‏عزیمت به مسجد سلیمان‏ .................................... ‏89‏

‏دستگیری و زندان‏ ............................................... ‏90‏

‏آزادی و عزیمت به بروجرد‏ ..................................... ‏93‏

فصل سوم: با انقلاب اسلامی‏ ‏ ........................... ‏ 95‏

‏همکاری با نهادهای انقلابی‏ .................................... ‏97‏

‏ورودِ دوباره به اردکان فارس‏ .................................... ‏98‏

‏فعالیت های اجتماعی و عمرانی‏ .............................. ‏99‏

‏عضویت در شورای شهر‏ .................................... ‏103‏

‏عزیمت به بروجرد‏ ............................................. ‏104‏

فصل چهارم: دوران جنگ و حضور در خرمشهر‏ ‏ . ‏ 105‏

‏تشکیل ستادهای کمک به جنگ و جنگزده ها‏ ........... ‏107‏

‏اسکان جنگزده ها در بروجرد‏ ................................. ‏108‏

‏عزیمت به جبهه با کاروان کمک های مردمی‏ ............. ‏109‏

‏مصاحبه در خرمشهر‏ ......................................... ‏110‏

‏تشکیل گروه الله اکبر‏ .......................................... ‏112‏

‏مقابله با جنگ روانی دشمن‏ ................................ ‏115‏

‏انجام عملیات چریکی‏ .......................................... ‏121‏

‏شجاعت شریف قنوتی‏ ........................................ ‏123‏

‏بازگشت به بروجرد و آخرین دیدار با همسر‏ .............. ‏124‏

‏دیدار آخر با خواهر‏ ............................................ ‏126‏

‏شناسایی و دفن شهدا‏ ..................................... ‏127‏


‏ ‏

فصل پنجم: روزهای آخر و شهادت‏ ‏ ................... ‏ 131‏

‏نامه ای به خانواده‏ ........................................... ‏133‏

‏سقوط گمرک‏ .................................................. ‏134‏

‏مجادله با بنی صدر‏ ............................................ ‏136‏

‏ورود دشمن به مداخل ورودی خرمشهر‏ ................... ‏137‏

‏مقاومت و تلاش شیخ و یاران او‏ ............................ ‏140‏

‏نبردهای تن به تن‏ ............................................. ‏141‏

‏آخرین تلاش ها‏ ................................................ ‏142‏

‏اسارت‏ ........................................................... ‏144‏

‏شکنجه و شهادت‏ ............................................. ‏146‏

‏شکنجه راننده شیخ‏ ......................................... ‏150‏

‏دسترسی رزمنده ها به جنازه شیخ‏ ........................ ‏150‏

‏به خاک سپاری پیکر شهید شریف قنوتی‏ ................. ‏153‏

فصل ششم: ویژگی های فردی شیخ‏ ‏ .............. ‏ 157‏

‏شریف قنوتی و اعتقادات درونی او‏ ........................ ‏159‏

‏شیخ و شعر‏ .................................................. ‏163‏

‏توحیدیه1‏ ....................................................... ‏163‏

‏توحیدیه2‏ ....................................................... ‏165‏

‏مناجات‏ .......................................................... ‏170‏

‏مناجات‏ .......................................................... ‏174‏

‏مدیحه، توحیدیه، نبویه، امامیه‏ ............................. ‏178‏

‏ترجمه ها علیٌ بشرٌ کیف بشر‏ ............................. ‏182‏

‏ندای پیامبر راه جویان را به راه آورد‏ ....................... ‏183‏

‏اشعار انقلابی شیخ‏ ......................................... ‏187‏

‎ ‎