مجله نوجوان 54 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 54 صفحه 17

نقاشی +خط=نقاشیخط! نقاشیخط پدیده ای معاصر در حوزه هنرهای تجسمی است که در سلهای اخیر در ایران و برخی کشورهای اسلامی ظهور کرده است .در تعریف نقاشیخط گفته اندک کلیه آثار هنری که تلفیقی از خوشنویسی ، نقاشی و گرافیک باشند و رد آن حروف و کلمات در درجه اول به منزله عناصر بصری به کار گرفته شوند.کلیه آثار نقاشیخط را می توان در سه گروه جای داد : 1- آثاری که خالق ان نقاشان هستند و رد انها حروف و کلمات جایگزین اشکال و پیکره ها شده اند .2-آثاری که خالق انها خوشنویسان هستند و رد اجرای آن از تکنیکهای نقاشی .طراحی یا گرافیک استفاده شده است .3-آثاری که به دست خوشنویسان خلق شده و در اجرای ان فقط از تکنیک خوشنویسی یعنی قلم و مرکب استفاده شده است .مثل سیاه مشقهای میرزا غلامرضا اصفهانی .پدید آورندگان آثار نقاشیخط در جستجوی زبان و بیانی همه فهم هستند تا با استفاده از ویژگی دیداری و تصویری خوشنویسی و بهره گیری از خواص رنگها بتوانند احساست و اندیشه هایشن را قارغ از ممحدودیتهای زبان و خط به مخاطبانشان درسرتاسر جهان انتقال دهند.فرامرط پیل آرام .جلیل رسولی ، اسماعیل و بابک رشوند ، نصر الله افجه ای و محمد احصابی نام چند تن از هنرمندان ایت رشته است . مادری به نام نقّاشی ! امروزه ضرورت وجود خطی که بتوان با ان بین شبکه بزرگ انسانها ارتباط ایجد کرد و پیامها و دانش را از قومی به قوم دیگر و از زمنی به زمان دیگر انتقال داد و به قدری واضح .آشکار و غیر قابل انکار به نظر می رسد که اخترا ع خط را بزرگترین اختراع بشریت می نامند .اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید خط امروزی ما از مادری به نام ناقشی زاده شده است .به اسن ترتیب که انسان ابتدا پیامهایش را به صورت نمادهای تصویری (نظیر خط هیروگلیف مصر باستان ) سپس به صورت علامت و در انتها به صورت الفبا د رآورد و به ین ترتیب خط اختراع شد .داستان اختراع خط ماجرای بسیار جالبی دارد اما افسوس که من مجبورم خیلی خلاثه بنویسم ! در زیر مراحل تبدیل چند کلمه به خط میخی اورده شده است که دقت در ان می توند به خوبی گویای چگونگی این تحول یعنی تبدیل تصویر به خط باشد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 54صفحه 17