مجله نوجوان 24 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 24 صفحه 3

سرمقاله از شور و حال رأی اولیها انتخاب، همیشه شیرین است و آدمی همیشه انتخاب کردن را دوست دارد. لباسی را که میپوشد، انتخاب میکند، منزلی را که درآن سکونت میکند و انتخاب می کند و حتی غذایی را که میخورد، از بین نعمتهای فراوان خدا انتخاب میکند. آدمی در طول سالیان یاد گرفته است که برترینها را برگزیند و انسان هیچگاه، کوچکترین چیزی را بدون انتخاب از بین چند گزینه دیگر نخواهد پذیرفت و به همین سبب است که کسی حاضر نیست که دیگری درباره رنگ لباس، نوع غذا و شیوه زندگی او تصمیم بگیرد. این انتخاب وقتی شیرینتر میشود که آدمی برای سرنوشت یک کشور و یک ملت که متعلق به آن است تصمیم بگیرد. شما رأی اولیها هفته گذشته برای اولین بار، برای سرنوشت کشورتان تصمیم گرفتید، یعنی خواستید در سرنوشت کشورتان سهمیم باشید. خواستید بگویید که دارای فکر و نظر هستید و از لحاظ فکری به حدی رسیدهاید که جامعه نیز باید به نظر شما احترام بگذارد. به خاطر همین بود که به پای صندوق رأی رفتید و آن حماسه را آفریدید. شما در برابر انتخابات بیتفاوت نبودید و به همین خاطر است که رئیسجمهور محبوب کشور نیز در برابر شما مسئولیت دارد و باید در مورد کارهایی ک برای شما انجام میدهد یا نمیدهد پاسخگو باشد چرا که با رأی شما انتخاب شده است. پس... رأیهایتان روشن، گامهایتان استوار، و فرداهایتان بهتر از امروز باد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 24صفحه 3