فهرست تفضیلی مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی مقدمه

فهرست تفصیلی مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ گفتار در «غیب مغیب» و «مجهول مطلق»   11‏

‏ گفتار در «مفاتیح غیب»   12‏

‏ گفتار در مقام غیب الغیوب و مطلقیت ذات حق و اوصاف او در آن مقام     13‏

‏ بیان فرق ذات و مقام «احدیت» و «واحدیت» و بحثی در باب حدیث‏

‏ «کنت کنزاً مخفیاً . . . »   14‏

‏ گفتار در اسماء «مستأثره»   15‏

‏ گفتار در «اراده» و «مشیّت » و فرق آن دو با یکدیگر    17‏

‏ معنای اطلاق ذات   20‏

‏ بیان آنکه اوّلین تعین حقیقتی است جامع (برزخ جامع)، و بیان حقیقت‏

‏ خلافت و نبوت محمدیه، و فرق میان «نبوت تعریفی» و «نبوت تشریعی»   21‏

‏ بیان وحدتی که نخستین تعین ذات است   22‏

‏ نسبت ذات با وحدتی که اصل کلیه قابلیات است   24‏

‏ بیان مقام «حقیقة الحقایق» و مقام «واحدیت» و تعین اوّل و ثانی   25‏

‏ بیان آنکه مقام حضرت ختمی مرتبت باطن «فیض اقدس» است و بحث در ‏


کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 5

‏باب بطون سبعه   27‏

‏ مظهر واحد اسم «الله»   29‏

‏ گفتار در ظهور اسم «احد»   30‏

‏ گفتار در حقیقت «عماء»   31‏

‏ گفتار در ظهور اسم «واحد»   32‏

‏ بیان آنکه «کمال اسمایی» چیست   32‏

‏ گفتار در «اعیان ثابته» و حقیقت آن   36‏

‏ گفتار در «وجود من حیث هو» و اتصاف آن حقیقت به وحدت    41‏

‏ گفتار در «احدیت لا بشرط»   44‏

‏ گفتار در حقیقت وجود و مراتب آن   45‏

‏ گفتار در «بداء» و فرق آن با «نسخ»   46‏

‏ گفتار در تحقق «اسم اعظم» و «حقیقت محمدیه» به وجود واحد    49‏

‏ مراد از «خزائن» در آیه شریفه   50‏

‏ گفتار در «قرب وریدی» و «تولیه»   51‏

‏ گفتار در «قَدَر»   52‏

‏ بحث تفصیلی در باب «بداء»   54‏

‏ گفتار امیرمؤمنان (ع) در مسأله قَدَر    59‏

‏ گفتار در سعادت و شقاوت و اشاره به «طینت» و «عالم ذر»   65‏

‏ گفتار در حقایق امکانی و صور قدری و عالم ذر و اَلست   66‏

‏ بیان آنکه اولیای محمدیین (ع) در عالم قدر اوّل متحقق بوده اند   68‏

‏ بیان آنکه مراد از «طین» و «طینت» و «اَظلّه» و «ظلّه الخضراء» در روایات ‏

‏چیست وشرح چند روایت در این باره   69‏

‏ گفتار در «تقاول» و «انباء» و اشاره به اسم «المتکلم»   72‏

‏ گفتار در اقسام «کلام»   75‏

‏ بیان آنکه حقیقت وحی از انواع کلام الهی است   75‏

‏ بیان مقامات حضرت ختمی مآب و اشاره به تفاوت «قرآن» و «فرقان»    76‏

‏ گفتار در اسم «المتکلم»   78‏

‏ گفتار در «عقل اوّل»   81‏

‏ ‏


کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 6

‏گفتار در جبر و تفویض و «امر بین الامرین»   83‏

‏ گفتاری دیگر در اسم اعظم و «تمام هویت واجب» و معیت حق به هویت غیبی‏

‏ خویش با همه اشیاء   84‏

‏ گفتار در مقام موسی(ع) و خضر و ولایت آن دو بزرگوار   87‏

‏ تفاوت مقام حضرت ختمی مرتبت با موسی(ع) و دیگر انبیا   93‏

‏ گفتار در نحوه ثبوت اعیان و آنکه ظهور مختص حضرت ذات است   95‏

‏ گفتار در کیفیت اسناد افاعیل عباد به باری تعالی و اشاره به اقوال معتزله و‏

‏ اشاعره   97‏

‏ نسبت میان «وجوب» و «امکان» و اشاره به سرّ «قاب قوسین»   100‏

‏ گفتار در تنزیه و تشبیه   101‏

‏ گفتار در سبب اظهار معجزه   104‏

‏ گفتاری دیگر در سعادت و شقاوت   105‏

‏ بحثی دیگر در «طینت»   110‏

‏ نسبت میان اسماء و اعیان   112‏

‏ گفتار در نخستین تعین عارض بر «وجود منبسط» و «مشیّت  فعلیه»   116‏

‏ شرحی در باب حدیث «إن الله کان إذا لا کان . . . » و علم حق تعالی    119‏

‏ گفتار در صادر نخست و چگونگی صدور کثیر از واحد   121‏

‏ گفتار در نحوه سریان «فیض مقدس» و کیفیت تقوم اشیاء به حق   129‏

‏ گفتار در وساطت صادر نخست و عقل اوّل در فیض   139‏

‏ گفتار در جامعیت مقام اسم اعظم   148‏

‏ گفتار در مظهریت عین ثابت انسان کامل جمیع اسماء الهیه را    149‏

‏ گفتار در نبوت حضرت ختمی مقام در عالم شهادت   151‏

‏ گفتار در «عروج» و «معراج»   158‏

‏ گفتار در نحوه ظهور حقیقت محمدیه در عالم کثرت و بیان مقام وارثان ‏

‏حضرت ختمی مقام   160‏

‏ گفتار در اقسام «فتح»   163‏

‏ گفتار در مقام اولیای محمدیین (ع)   164‏

‏ گفتار در «اسفار اربعه»   166‏


کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 7

‎ ‎

کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 8