فصل سوم: قوای نفس انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: قوای نفس انسان

فصل سوم:

 

 

قوای نفس انسان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

      حدود و روابط قوای نفس

      اختلاف قوای نفسانیه و هویت وحدانی انسان

      چگونگی بازگشت عقل نظری به عملی

      تأثیر شدت و ضعف نفس بر قوا و بدن

      قوای مهم نفس و ویژگیهای آن

      وحدت نفس و قوا

      تربیت و تعدیل قوا

      تجدید قوا در شرع

      مربیان قوا


کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119


کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120

قوا، جنود نفس

‏قوای ظاهره و باطنه که جنود ملکیّه و ملکوتیّۀ نفس است که محل آنها‏‎ ‎‏ارض طبیعت انسان است که این بنیه و کالبد باشد.(72)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

مظاهر نفس در بدن

‏نفس در عین بساطت، اظلّۀ او بعضی مظهر علم او و بعضی مظهر‏‎ ‎‏رؤیت و بعضی مظهر قدرت اوست. مثلاً مغز انسانی، مظهر علم‏‎ ‎‏است، و چشم مظهر رؤیت، و بازوها مظهر قدرت، و قوۀ خیال مظهر‏‎ ‎‏خیال، و دیگر قوا، مظهر صفات دیگر اوست. و در عین حال که این‏‎ ‎‏قوا از هم جدا هستند ولیکن همۀ کمالات آنها در مرتبۀ نفس، جمع‏‎ ‎‏است.(73)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

قوا و اعضا، امانتهای الهی

‏باید دانست که حق تبارک و تعالی تمام قوا و اعضای ظاهریه و باطنیه‏‎ ‎‏را به ما مرحمت فرموده و بسط نعمت و رحمت در مملکت ظاهر و‏‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121

‏باطن ما فرموده و در تحت قدرت ما تمام آنها را مسخر فرموده؛ و اینها‏‎ ‎‏را به ما به رسم امانت مرحمت فرموده، در صورتی که تمام آنها پاک و‏‎ ‎‏پاکیزه و طاهر از قذارات صوریه و معنویه بودند، و آنچه از عالم غیب‏‎ ‎‏برای ما نازل فرموده تمام آنها مطهّر از آلایش بوده اند؛ پس اگر ما در‏‎ ‎‏وقت ملاقات آن ذات مقدس آن امانات را بدون آلایش به عالم‏‎ ‎‏طبیعت و قذارات مُلک و دنیا به او ردّ کردیم، امین در امانت بودیم؛‏‎ ‎‏و الاّ خیانتکار بودیم؛ از اسلام حقیقی خارج و از ملّت رسول اکرم،‏‎ ‎‏صلّی الله علیه و آله، بیرون هستیم.(74)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

منافع قوای نفس

‏بدان که خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت و حکمتش در عالَم غیب‏‎ ‎‏و باطن نفس قوایی خلق فرموده دارای منافع بیشمار و آنچه مورد‏‎ ‎‏بحث ما است در این مورد سه قوّه است و آن «واهمه» و «غضبیه» و‏‎ ‎‏«شهویه» است. و هر یک از این قوا منافع کثیره دارند از برای حفظ‏‎ ‎‏نوع و شخص و تعمیر دنیا و آخرت، که علما ذکر کرده اند... این سه‏‎ ‎‏قوّه سرچشمۀ تمام ملکات حسنه و سیّئه و منشأ تمام صور غیبیۀ‏‎ ‎‏ملکوتیه است.(75)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

قوای ظاهره در حاکمیت وهم و عقل

‏بدان که مقام اوّل نفس و منزل اسفل آن، منزل «مُلک» و ظاهر و دنیای‏‎ ‎‏آن است، که اشعه و انوار غیبیۀ آن در این بدنِ محسوس و بنیۀ ظاهره‏‎ ‎‏تابیده و او را زندگانی عَرَضی بخشیده و تجییش جیوش در این بدن‏‎ ‎‏کرده؛ و میدان جنگ آن همین بدن است؛ و قوای ظاهرۀ آن، لشکر آن‏‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122

‏است که در اقالیم سبعۀ ملکیه، یعنی گوش و چشم و زبان و شکم و‏‎ ‎‏فرج و دست و پا، بسط پیدا کرده. و تمام این قوای منتشرۀ در این‏‎ ‎‏ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام «وهم»، زیرا که وهم‏‎ ‎‏سلطانِ قوای ظاهره و باطنۀ نفس است. پس اگر وهم حکومت نمود‏‎ ‎‏در آنها به تصرف خود یا شیطان، این قوا جنودِ شیطان گردند و‏‎ ‎‏مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود، و لشکر رحمان و جُنود‏‎ ‎‏عقل مضمحل گردند و شکست خورده رخت از نشئۀ ملک و دنیای‏‎ ‎‏انسان درکشند و هجرت نمایند، و مملکتْ خاص به شیطان گردد. و‏‎ ‎‏اگر وهم در تحت تصرف عقل و شرع در آنها تصرّف نماید و حرکات‏‎ ‎‏و سکنات آنها در تحت نظام عقل و شرع باشد، مملکتْ رحمانی و‏‎ ‎‏عقلانی شود و شیطان و جنودش از آن رخت بربندند و دامن‏‎ ‎‏درکشند.(76)‏

‏ ‏

*  *  *

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123