فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان‏ صفحه‏

‏ ‏

مقدمه ناشر‏··· الف‏

‏پیش گفتار··· ج‏

‏ ‏

فصل اول: ابعاد شخصیت امام‏··· 1‏

‏          ‏ایمان به غیب‏··· 3‏

‏          معنویت و اخلاق··· 15‏

‏          تواضع··· 29‏

‏          ساده زیستی··· 49‏

‏          عمل به تکلیف··· 53‏

‏          عشق به شهادت··· 71‏

‏ ‏

فصل دوم: امام و مردم‏··· ‏79

‏          عشق به مردم··· 81‏

‏          تحول روحی مردم··· 89‏


‏          ‏همدردی با مردم‏··· 93‏

‏          محرومان··· 107‏

‏          رزمندگان، جانبازان··· 115‏

‏          شهدا و خانوادۀ شهدا··· 129‏

‏ ‏

فصل سوم: اصول رهبری‏··· ‏139

‏          اعتقاد به نقش مردم در مبارزه··· 141‏

‏          نفوذناپذیری، ارتباط مستقیم با مردم··· 147‏

‏          تقید به شرع مقدس··· 153‏

‏          اسلام خواهی··· 159‏

‏          حفظ نظام··· 173‏

‏          شناخت افراد، اوضاع و جریانات··· 181‏

‏          قاطعیت، سازش ناپذیری··· 203‏

‏          اعتقاد به سیاست نه شرقی، نه غربی··· 215‏

‏          صراحت لهجه··· 219‏

‏          نظارت بر امور··· 223‏

‏          هدایت و ارشاد مسئولان نظام··· 225‏

‏          رحمت و گذشت··· 231‏

‏          امید به آینده··· 237‏

‏ ‏

فصل چهارم: رنجها و نگرانیها‏··· ‏241

‏ ‏

فصل پنجم: خاطرات‏··· ‏251

‏ ‏

فهرست تفصیلی‏··· ‏297

‎ ‎