کتاب اجاره
احکام اجاره
لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن

لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن

[سؤال 7388]‏ ‏ ‏ 3796‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در حومه ای از توابع زنجان معدن نمکی است که این جانب آن را از صاحبش به‏‎ ‎‏مدت دو سال اجاره نمودم که بعد از انقضای مدّت به صاحبش تحویل بدهم بعد از‏‎ ‎‏ایجاب و قبول مشغول فعالیت شده و مخارج زیادی را صرف کردم تا سنگ ها آماده‏‎ ‎‏فروش شد اما قبل از فروش صاحب معدن آمده بنده را از معدن اخراج کرده آیا‏‎ ‎‏صاحب معدن قبل از انقضای مدّت معین می تواند معدن را از من پس بگیرد یا نه؟ اگر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 301

‏حق پس گرفتنش را دارد مخارجی که این جانب به معدن گذاشته ام می رسد یا نه؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که معدن مالک دارد و از مالکش اجاره کرده اید در بین مدّت بدون خیار فسخ حق ندارد پس بگیرد و در هر صورت مخارج را ضامن نیست و اگر مستأجر «عینی» در معدن دارد خود آن را مالک است.

[سؤال 7389]‏ ‏ ‏ 3797‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم رهبر عالی قدر انقلاب و مرجع تقلید، حضرت امام خمینی، مدّ ظله ‏

‏با نهایت احترام مالکی دکان ساخته و آن را با گرفتن سرقفلی به موجب فتوای‏‎ ‎‏شمارۀ 2852 توضیح المسائل آن امام بزرگوار، به اجارۀ شخصی واگذار می نماید و‏‎ ‎‏متعهد می شود که در تاریخ معینی دکان را تحویل دهد. با وعده غیر قابل اجرا از‏‎ ‎‏تحویل دکان خودداری می نماید. تکلیف شرعی چیست؟‏

بسمه تعالی، با فرض تحقق اجاره و رسیدن تاریخ تحویل که در ضمن عقد مشخص شده، عمل و وفای به عقد اجاره و تحویل آن، واجب است. 

[سؤال 7390]‏ ‏ ‏ 3798‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی دامت برکاته‏

‏به عرض مبارک می رساند این جانب قراردادی برای ساختن بیست کیلومتر راه در‏‎ ‎‏استان کهکیلویه و بویراحمد به مبلغ 27 میلیون تومان منعقد کردم و برای همین‏‎ ‎‏مبلغ  تضمین بانکی نیز داده ام، لکن بعد از مدتی مقداری از کار و مبلغ کسر کرده اند‏‎ ‎‏که  حدود مبلغ 15 میلیون تومان می باشد و تا امروز مبلغ هشت میلیون تومان‏‎ ‎‏خرج  شده است و اگر بخواهم به همین منوال ادامه دهم بیش از هفت میلیون تومان‏‎ ‎‏مغبون خواهم شد و مطلقاً قدرت انجام این عمل را ندارم و مدعی غبن شرعی‏‎ ‎‏می باشم. و کارشناس های خبره شهادت بر مغبونیت این معامله می دهند. بفرمایید‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 302

‏وظیفه شرعی این حقیر چه می باشد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر ثابت شود که در وقت قرارداد مغبون شده اید و جاهل به غبن بوده اید، در صورتی که خیار خود را اسقاط نکرده باشید حق فسخ دارید و در صورت فسخ فقط حق اجرت کاری را که انجام داده اید دارید.

[سؤال 7391]‏ ‏ ‏ 3799‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 12 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، با اظهار صمیمانه ترین سلام و آرزوی عمر طولانی برای حضرت‏‎ ‎‏امام عزیز و رهبر مستضعفین جهان.‏

‏خواهشمند است پاسخ سؤالات زیر را از حضرت امام استدعا نموده و برای‏‎ ‎‏این جانبان ارسال فرمایید.‏

‏اگر شخصی حقیقی یا حقوقی به طور قهری، موجر عده ای اجیر قرار گرفت؛ لیکن‏‎ ‎‏قرارداد بین اجیرها و موجر سابقشان را نتوانست قبول کند؛ آیا می تواند دستمزد یا‏‎ ‎‏حقوق آنان را به میل خود کسر نماید و قرارداد را به طور یک جانبه تغییر دهد؟‏‎ ‎‏تکلیف اجیرها چیست؟ تکلیف موجر قهری چیست؟ ‏

‏اگر اجیر، اجرت (حقوق) جدید را نپذیرد، تکلیف چیست؟ آیا می تواند شرایط‏‎ ‎‏سابق عقد اجاره را مطالبه کند؟‏

بسمه تعالی، در مدت اجاره، اجاره به قوت خود باقی است و اجرت و شرایط همان است که در عقد اجاره مقرر شده است. 

[سؤال 7392]‏ ‏ ‏ 3800‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 10 / 1361‏

‏حضور مبارک رهبر کبیر انقلاب، فقیه عالی قدر، آیت الله‌ العظمی امام خمینی ‏

‏زنی هستم خانه دار، یک قطعه زمین پدرم به من بخشیده است و با مهریه ای که‏‎ ‎‏شوهرم به من داده توانسته ام آن را بسازم و اجاره بدهم و مال الاجاره آن را برای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 303

‏مخارج مسافرت و سایر چنین مخارج به مصرف برسانم. آیا اگر ملک فوق را از‏‎ ‎‏مستأجر بگیرم و به شوهر خود به اجاره بسپارم این حق را دارم که از شوهرم همان‏‎ ‎‏قدر که از مستأجر قبلی اجاره می گرفتم از ایشان نیز همان مقدار حق الاجاره دریافت‏‎ ‎‏کنم؟ والسلام علیکم‏

بسمه تعالی، اختیار ملک شما با خود شما است، ولی در اثنای مدت اجاره نمی توانید از مستأجر بگیرید.

[سؤال 7393]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6717

‏2. مستأجر دکانی را با پرداخت سرقفلی و شرط عدم حق واگذاری به غیر، اجاره‏‎ ‎‏کرده، در صورت تخلف از شرط در مدّت و یا بعد از انقضای مدت اجاره، مالک به‏‎ ‎‏عنوان تخلف از شرط حقّ تخلیه مورد اجاره را دارد یا خیر؟ در صورت محقّ بودن‏‎ ‎‏مالک، سرقفلی پرداختی مستأجر قابل استرداد است یا خیر؟ و به میزان اولیه قابل‏‎ ‎‏پرداخت است یا به قیمت روز؟‏

‏3. مالک، دکانی را با دریافت سرقفلی اجاره داده، پس از انقضای مدت اجاره،‏‎ ‎‏مالک می تواند مستأجر را مجبور به تجدید تنظیم سند اجاره و یا اضافه نمودن اجاره‏‎ ‎‏بنماید یا خیر؟ و در صورت استنکاف مستأجر، مالک حق تخلیه محل را دارد؟ و در‏‎ ‎‏صورت محقّ بودن مالک، سرقفلی پرداختی چه وضعی پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، 2 و 3، با فرض تخلف شرط، مالک حق فسخ اجاره را دارد و در صورت انقضای مدت اجاره، مالک حق تخلیه دارد و بدون رضایت مالک تصرف جایز نیست و حکم سرقفلی در ذیل سؤال اول ذکر شد.

[سؤال 7394]‏ ‏ ‏ 3801‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم دفتر امام خمینی دامت افاضاته‏

‏معروض می دارد پیرمردی 60 ساله هستم. 15 سال قبل یک باب مغازه را با‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 304

‏سرقفلی و با داشتن جواز کسب و به علت نداشتن سند مالکیت رسمی با اجاره نامۀ‏‎ ‎‏غیر رسمی از دو شریک اجاره نمودم. از سال 1357 مزاحمت فراهم نموده اند آیا‏‎ ‎‏اجاره نامه فسخ می شود یا خیر؟ چرا 15 سال پیش به من نگفته فسخ می شود حالا‏‎ ‎‏می گوید؟ آیا باید از کاسبی دست کشید و یک خانواده را محروم کرد یا رضایت‏‎ ‎‏طرفین حاصل شود؟ استدعا دارم ای حامی مستضعفان نظر خود را مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر شرط خیار برای مالک نشده در اثنای مدت اجاره حق فسخ ندارد.

[سؤال 7395]‏ ‏ ‏ 3802‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 2 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏پس از تقدیم سلام و عرض ادب، به استحضار می رساند: فردی از کارمندان دولت‏‎ ‎‏که برای حسن انجام کار اداری خود، از بودجۀ بیت المال دوره های کارآموزی و‏‎ ‎‏تخصصی را گذرانده و یا دارای تجاربی در آن کار می باشد و در این زمینه‏‎ ‎‏فوق العاده های مالی نیز دریافت کرده و یا می کند، اگر بخواهد مسئولیت کاری که دورۀ‏‎ ‎‏آن را دیده، قبول نکند و کار دیگری انجام دهد که در انجام آن تخصص لازم را ندارد،‏‎ ‎‏آیا از نظر شرع مقدس اسلام به حسب فتوای حضرت عالی برای آن فرد جایز است یا‏‎ ‎‏خیر؟ و از نظر سرپرست فرد مزبور، قبول تعویض کار نامبرده جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات نباشد و با او در استخدام قراردادی نشده، اختیار با خود او است. 

[سؤال 7396]‏ ‏ ‏ 3803‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 2 / 1361‏

‏مسئولین محترم دفتر حضرت امام‏

‏خواهشمندم اظهار بفرمایید: اگر چنانچه استخدام کننده ای پس از مدتی، مقداری از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 305

‏حقوق استخدام شونده را مطالبه کند، وظیفۀ شرعی استخدام شونده چیست؟ با توجه‏‎ ‎‏به این که مقدار حقوق، از طرف استخدام کننده تعیین شده باشد.‏

بسمه تعالی، استخدام شونده حقوق تعیین شده را حق دارد و می تواند مطالبه کند، و نمی توانند از او کسر نمایند.

[سؤال 7397]‏ ‏ ‏ 3804‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب، مدّ ظله العالی‏

‏به شرف عرض عالی می رساند: عقد اجاره ای بین مالک و مستأجر با حدود و‏‎ ‎‏شرایط خاص شرعی واقع شده، در حالتی که شهود به عددی که شرعاً معتبر است‏‎ ‎‏نبوده، آیا مالک می تواند طبق اجاره عمل ننماید و به شرایط واقعه در ضمن عقد خارج‏‎ ‎‏لازم عمل نکند؟ متمنی است حکم الله‌ را مرقوم که محل حاجت می باشد. ‏

بسمه تعالی، عمل به مقتضای اجاره واجب است و همچنین شرط واقع در ضمن عقد لازم، واجب الوفا است.

[سؤال 7398]‏ ‏ ‏ 3805‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 11 / 1361‏

‏جماران، دفتر امام خمینی، دامت برکاته‏

‏این جانب با یک شرکت بیمۀ داخلی قرارداد نمایندگی محضری نوشته ام که از‏‎ ‎‏محل حق بیمۀ دریافتی بیمه نامه های معرفی شده از طرف این جانب، مبلغی تحت‏‎ ‎‏عنوان کارمزد در وجه این جانب پرداخت دارند؛ حال می گویند که قسمتی از آن‏‎ ‎‏کارمزد پرداخت نمی شود و طبق گفتۀ آنان قانون عطف به ماسبق می شود؛ آیا شرعاً‏‎ ‎‏این کار صحیح است یا خیر؟ تقاضا دارد کتبی بنده را مطلع فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد، قرارداد مذکور صحیح است و شرعاً تمام کارمزد مقرر را حق دارید؛ مگر شرطی در بین باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 306

[سؤال 7399]‏ ‏ ‏ 3806‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏ریاست محترم دفتر امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً؛ این جانب کارمند یکی از شرکت های دولتی می باشم که از ساعت 12 که‏‎ ‎‏اذان ظهر را می گویند جهت فریضۀ نماز به مسجد نزدیک اداره رفته و نماز را با‏‎ ‎‏جماعت به جا می آورم؛ البته در داخل اداره نمازخانه داریم ولی نماز جماعت برقرار‏‎ ‎‏نیست و نماز را فرادا می خوانیم و رفتن من به مسجد حداکثر 10 دقیقه بیشتر از نیم‏‎ ‎‏ساعت تعیین شده طول می کشد و در داخل اداره با ارباب رجوع هم کاری ندارم.‏‎ ‎‏خواهشمند است تعیین فرمایند آیا 10 دقیقه بیشتر از وقت تعیین شده برای ادای نماز‏‎ ‎‏جماعت از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ و من می توانم برای فیض بیشتر، ظهرها از‏‎ ‎‏نماز جماعت استفاده کنم؟ ‏

بسمه تعالی، اگر بر خلاف قرار استخدامی شما نباشد مانع ندارد.

[سؤال 7400]‏ ‏ ‏ 3807‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در شرکت نفت و سایر ادارات کارگران و کارمندانی هستند که پس از تمام شدن‏‎ ‎‏کارشان در کارخانه یا دفتر یا هر جای دیگری را که کار می کنند تعطیل کرده به منزل‏‎ ‎‏می روند. البته قبل از این که 8 ساعت وقت آن ها تمام شود، می گویند: ما کارمان را‏‎ ‎‏زودتر تمام می کنیم و زودتر می رویم. این زود رفتن باعث عدم دقت در کار و انجام‏‎ ‎‏کارهای محوله می شود به نظر حضرت عالی اشکالی در حقوق آن ها پیدا نمی شود و‏‎ ‎‏ساعاتی را که زودتر به منزل می روند حقوقشان حلال است یا حرام؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات استخدامی عمل می کنند، نسبت به مقدار تخلف، از حقوق حق ندارند. 

‏2. شرکت نفت مبلغی برای خرید خانه به کارگران وام می دهد؛ آیا وجوهات شرعیه شامل این وام که به‏‎ ‎‏تدریج از حقوقمان کسر می شود می گردد؟ ضمناً بعضی از کارگران که منزل سازمانی از طرف شرکت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 307

‏دارند خانۀ خریداری شده با وام را به دیگران نیز اجاره می دهند؛ حکم آن چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر وام را در مؤونه صرف کنند، خمس ندارد. و در غیر این صورت هر مقدار قسط آن ادا شده خمس دارد.

‏3. شرکت نفت ماهانه مبالغ زیادی در حدود 800 تومان به نام مالیات بر درآمد به نسبت حقوق از تمام‏‎ ‎‏کارکنان اعم از کارگر و کارمند کسر می کند. ضمناً عده ای نیز دارای سال می باشند که خود حقوق شرعیه‏‎ ‎‏را سر سال می پردازند. آیا این مالیات ها را به جای وجوهات می توان حساب کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، محسوب نمی شود.

‏4. بعضی از کارکنان به علتی نادر، مانند گرفتاری یا پیش آمد، در ماه یک یا دو روز را به سر کار نمی آیند؛‏‎ ‎‏آیا مسئول کار شرعاً می تواند و اجازه دارد مزد روزی را که آن کارگر یا کارمند نیامده، بدهد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات استخدامی است. 

‏5. بعضی از روزها در بعضی از کارگاه ها و ادارات کاری نیست که کارکنان انجام دهند؛ آیا کارکنان آن جا‏‎ ‎‏می توانند به نام نبودن کار درکارگاه حاضر نشوند یا پس از یکی دو ساعت حضور در کارخانه به منزل‏‎ ‎‏برگردند؟ اصولاً به هر عنوان، قبل از تمام شدن کار کسی شرعاً اجازه دارد از محل کار خارج شود یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، حکم مسأله قبل را دارد.

‏توفیق روز افزون آن پدر روحانی را از پروردگار بزرگ مسئلت دارم. ‏

[سؤال 7401]‏ ‏ ‏ 3808‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 6 / 1358‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر جهان تشیع و رهبر بزرگ اسلام حضرت آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی نایب الامام، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏پس از ادای سلام، نظر به این که عدم مراعات مقررات راهنمایی و رانندگی هم‏‎ ‎‏رکورد قابل توجهی در امور جاری ایجاد می نماید و هم باعث بروز خسارت مالی و‏‎ ‎‏جانی فراوانی می شود. همچنین تأثیر به سزایی در بدبینی، دلسردی و افسردگی عموم‏‎ ‎‏مردم نسبت به پیشرفت انقلاب اسلامی کشورمان دارد. از طرف دیگر تا کنون ارشاد و‏‎ ‎‏تذکرات عادی به نحو مطلوب نتیجه بخش نبوده است؛ لذا ایجاب می نماید که ایاب و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 308

‏ذهاب وسایط نقلیه، تحت مقررات مشخص و شرایط معینی و با پشتوانۀ اجرایی‏‎ ‎‏صحیحی کنترل گردد.‏

‏ما در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ـ که حدود چهل هزار کارگر و کارمند دارد‏‎ ‎‏و از نقاط مختلف اطراف کارخانه از شعاع صد کیلومتری که استان های اصفهان و‏‎ ‎‏چهارمحال و بختیاری را در بر می گیرد، رفت و آمد می نمایند ـ نزدیک به دو هزار‏‎ ‎‏خودروی سبک، مینی بوس و اتوبوس کرایه ای و دولتی داریم که با برنامه های‏‎ ‎‏پیش بینی شده ای هم امور داخلی کارخانه و هم ایاب و ذهاب به نقاط مسکونی‏‎ ‎‏کارکنان را انجام می دهند. در اثر نبودن جریمه، بی نظمی ها و نابسامانی هایی به وجود‏‎ ‎‏آمده است؛ لذا این جانب برای برقراری انضباط بیشتر و جلوگیری از بی توجهی های‏‎ ‎‏رانندگان و با مراعات کامل حقوق عموم افراد، از آن پیشوای محبوب استفتا می نمایم:‏‎ ‎‏چنانچه با تعیین مبلغ و مشخص نمودن نوع خلاف ـ مانند جرایمی که شهربانی کشور‏‎ ‎‏معین کرده ـ رانندگان متخلف جریمه شوند. آیا اجازه می دهید یا خیر؟ و در صورت‏‎ ‎‏اجازه دادن، وجه دریافتی به چه حسابی منظور شود و در چه موردی مصرف گردد؟‏‎ ‎‏استدعا دارد، نظرتان را مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، با فرض این که وسایل نقلیه، مربوط به ذوب آهن و راننده ها در استخدام ذوب آهن هستند؛ متصدیان مربوط، با مراعات مقررات می توانند در ضمن استخدام رانندگان، شرط رعایت ضوابط رانندگی و جریمه مخصوص در صورت تخلف را بنمایند و می توانند با شرط، مصرف معینی برای وجه جریمه تعیین کنند.

[سؤال 7402]‏ ‏ ‏ 3809‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏سماحة السید، حضرت آیت الله‌ العظمی، رهبر عظیم الشأن، امام خمینی، دام‏‎ ‎‏ظله  العالی، بعد آلاف التحیة والسلام محضر مبارک حضرت عالی، چند مسأله‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 309

‏شرعیه  عرضه می شود:‏

‏1. در یک محکمه، دو نفر مشغول کار هستند که پست ایشان مساوی است، ولیکن‏‎ ‎‏حقوق ایشان مساوی نیست، نفری که حقوق زیاد می گیرد یک علت دارد، مثلاً با مدیر‏‎ ‎‏محکمه، خویش و قبیله می باشد یا یک قومیت دارند، و نفر دیگر از حقوق خویش‏‎ ‎‏کمی محروم می باشد. آیا در شریعت اسلامی، این گونه نظام طبقاتی روا است یا خیر؟‏‎ ‎‏حکم این مدیر اداره که قائل به نظام طبقاتی است چیست؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات محکمه و استخدام اشخاص دارد. 

[سؤال 7403]

‏2. در مثل قضیۀ مذکوره آیا بین مسلم و غیر مسلم نظام طبقاتی روا می باشد یا نه؟‏‎ ‎‏در شرع مقدس اسلامی چه حکم دارد و چه فرق دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم همان است که در سؤال قبل ذکر شد. 

[سؤال 7404]‏ ‏ ‏ 3810‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏اگر شخص مستأجری شرط و تعهد نماید که عین مستأجره ای را در فلان وقت‏‎ ‎‏تخلیه و به مالک تحویل نماید و در صورت عدم ایفای تعهد و شرط مقرر، فلان مبلغ‏‎ ‎‏را به عنوان وجه التزام به مالک پرداخت نماید، ذیلاً مرقوم فرمایید: اولاً؛ یک چنین‏‎ ‎‏شرط و تعهد وجاهت شرعی دارد یا خیر؟ ‏

‏ثانیاً؛ چنانچه مستأجر در زمان معینه، عین مستأجره را تخلیه ننماید، شرعاً ملزم به‏‎ ‎‏پرداخت وجه التزام مقطوعه مقرره خواهد بود یا نه؟ ‏

‏از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزیز را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، شرط مذکور مانع ندارد و چنانچه در ضمن عقد باشد، عمل به آن واجب است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 310

[سؤال 7405]‏ ‏ ‏ 3811‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 6 / 1361‏

‏حضور محترم حجت الاسلام والمسلمین، آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله‏‎ ‎‏العالی علی رؤوس المسلمین‏

‏به شرف عرض عالی می رسانم که مغازه ای را مستأجری در حدود 22 سال در‏‎ ‎‏اجاره دارد و هر چهار سال یک بار، اجاره نامۀ آن تمدید می شده است. در اجاره نامۀ‏‎ ‎‏آخری ـ که خدمتتان داده می شود ـ موجر به مستأجر حق داد که بعد از انقضای مدت‏‎ ‎‏اجاره، با اختیار خود یا تخلیه کند و مغازه را با شرایطی مسترد دارد و یا بماند و‏‎ ‎‏اجاره نامه تجدید شود و مبلغ اجاره بر حسب دید کارشناس و عرف محل و یا تراضی‏‎ ‎‏طرفین تعیین گردد. حالیه مستأجر که از نظر شغل کسبی ناگزیر است اجارۀ مغازه را‏‎ ‎‏تمدید نماید، آیا موجر می تواند بدون رضایت مستأجر، مغازه را از او بگیرد و اجاره را‏‎ ‎‏تمدید نکند یا خیر؟ متمنی است اجاره نامه را که به حضورتان تقدیم می شود، مطالعه‏‎ ‎‏فرموده و حکم الله‌ را مرقوم دارید، که محل حاجت است. ‏

بسمه تعالی، اجاره نامه به تنهایی میزان نیست، اگر در ضمن عقد اجاره، شرط شده که در پایان مدت دوباره برای مستأجر تجدید اجاره نماید، لازم است بر طبق شرط عمل نماید؛ در غیر این صورت، اختیار ملک با مالک است. 

[سؤال 7406]‏ ‏ ‏ 3812‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ هفتم صفر 1402 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ آقای روح الله‌ خمینی، دام بقائه ‏

‏محترماً؛ معروض می دارد: شخصی، جوانی را برای این که فقط روزها در کارهایش‏‎ ‎‏به او کمک نماید با حقوقی که راضی می شود به کار می گیرد. این جوان بعد از مدتی‏‎ ‎‏کار، تقاضای اضافه حقوق می کند و آن شخص حقوق او را اضافه و او را راضی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 311

‏می کند. این عمل سال ها تا مدت به قریب ده سال تکرار می شود و حقوق، از ماهی‏‎ ‎‏سیصد تومان به پنج هزار تومان می رسد و آن شخص در این مدت، غیر از حقوق‏‎ ‎‏مقرره از هرگونه کمکی به آن جوان دریغ ننموده و اضافه بر آن هر سال برابر یک ماه‏‎ ‎‏حقوق هم به او عیدی می دهد. اکنون آن شخص در اثر کهولت سن و ضعف مزاج‏‎ ‎‏خود را بازنشسته می کند و چون طبعاً دیگر به آن جوان هم احتیاجی ندارد، او را با‏‎ ‎‏این که در عرض این مدت مبلغ هفتاد هزار تومان هم اضافه از مبالغ یاد شده گرفته و‏‎ ‎‏بدهکار است و مقداری هم پس انداز دارد، جواب می کند. آیا این جوان شرعاً هم‏‎ ‎‏می تواند ادعای دریافت پولی بنماید یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، چنانچه در عقد قرارداد، شرط دریافت چیزی بعد از پایان قرارداد و عمل نشده، حقی ندارد. 

[سؤال 7407]‏ ‏ ‏ 3813‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 12 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام، دامت برکاته‏

‏محترماً به عرض می رساند: وزارت آموزش و پرورش در برخی از شهرستان ها و‏‎ ‎‏مناطق کشور منازلی برای سکونت کارمندان غیر بومی احداث نموده و طبق ضوابط‏‎ ‎‏مصوب شورای انقلاب به کارمندان فاقد خانه واگذار می نماید تا در مدت خدمت در‏‎ ‎‏آن محل از آن ها استفاده نمایند.‏

‏شمار کارمندان غیر بومی نسبت به تعداد خانه های مورد بحث پیوسته بیشتر بوده و‏‎ ‎‏لذا از بین واجدین شرایط سکونت در این منازل، همیشه عده ای بدون منزل سازمانی‏‎ ‎‏می مانند و ناگزیر به دنبال اجارۀ منزل از اشخاص می گردند که تفاوت اجاره بهای منزل‏‎ ‎‏سازمانی و اجاری قابل توجه است. برای جبران این تفاوت در آیین نامۀ واگذاری‏‎ ‎‏منازل سازمانی در نظر گرفته شده که استفاده کنندگان از این خانه ها 5 % (پنج درصد) از‏‎ ‎‏حقوق گروه و پایۀ خود را به ادارۀ مربوط پرداخت نمایند تا به نفع دستۀ دوم از آن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 312

‏استفاده و به صورت کمک اجاره به آنان داده شود. وصول 5 % یاد شده مورد ایراد‏‎ ‎‏برخی از استفاده کنندگان منزل سازمانی است.‏

‏مستدعی است اعلام فرمایید آیا رضایت مستأجران منازل سازمانی در خصوص‏‎ ‎‏کسر 5 % که در آیین نامۀ مصوب شورای انقلاب مندرج است، ضروری است؟ و یا‏‎ ‎‏قبول سکونت در خانۀ سازمانی مُشعر و مُثبِت قبول کسر 5 % نیز می شود؟‏

‏ ‏ ‏ اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش‏

بسمه تعالی، اگر اجازۀ سکونت در خانه ها با شرط مذکور باشد، بدون عمل به شرط نمی توانند سکونت نمایند.

[سؤال 7408]‏ ‏ ‏ 3814‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 1 / 1361‏

‏دفتر استفتای رهبر عالی قدر جهان اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، روحی فداه .‏

‏قطعه زمینی برای ایجاد محل سکونت خود و عایلۀ 12 نفری بچه هایم، از ادارۀ‏‎ ‎‏اوقاف شیراز ـ با رعایت جمیع مقررات شرعی و قانونی ـ اجاره کرده و متصرف‏‎ ‎‏شده ام و سند اجارۀ رسمی به مدت 3 سال تنظیم و متعاملین امضا کرده اند. آیا موجر‏‎ ‎‏می تواند بدون هیچ گونه دلیل و عذری، در حالی که در زمین، ایجاد هزینه کرده و‏‎ ‎‏متصرف هستم، یک جانبه دستور فسخ اجاره زمین را قبل از انقضای مدت قانونی به‏‎ ‎‏دفترخانه بدهد؟ و آیا کسی که در تمام ایران یک آلونک هم برای زیستن و سکونت‏‎ ‎‏ندارد حق داشتن یک خانۀ مسکونی را دارد یا خیر؟ و آیا باید تا آخر عمر مستأجر و‏‎ ‎‏بدبخت باشد؟ ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، حکم مسأله معلوم است و در مورد نزاع باید به محاکم شرعیه مراجعه شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 313

[سؤال 7409]‏ ‏ ‏ 3815‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با درود به رهبر کبیر انقلاب میهن عزیز اسلامی و مرجع تقلید شیعیان جهان و با‏‎ ‎‏آرزوی موفقیت سریع برای نیروهای سلحشور جبهۀ گسترده حق علیه باطل.‏

‏از محضر حضرت امام استدعا دارد: استفتای زیر را از نظر موازین شرعی پاسخ‏‎ ‎‏فرمایند. ‏

‏اگر شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) به عنوان پیمانکار، با یکی از سازمان های‏‎ ‎‏دولتی به عنوان کارفرما، قراردادی جهت احداث ساختمان منعقد نماید و یکی از‏‎ ‎‏شرایط قرارداد، پرداخت رقمی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار باشد؛ ولی پس از‏‎ ‎‏انجام قسمتی از کار، کارفرما اعلام نماید که قانوناً نمی تواند ـ فرضاً ـ بیش از نصف‏‎ ‎‏رقم مذکور را پرداخت نماید؛ با وجود آن که اولاً در قرارداد شرط شده که تمامی رقم‏‎ ‎‏باید پرداخت گردد. و ثانیاً دستورالعمل قانونی هم که سازمان دولتی را مکلف به عدم‏‎ ‎‏پرداخت تمامی مبلغ می نماید، قبل از انعقاد قرارداد، آن هم فقط به عنوان سازمان های‏‎ ‎‏دولتی صادر شده و در حقیقت سازمان مزبور از وجود چنین دستورالعملی بی اطلاع‏‎ ‎‏بوده و در نتیجه قراردادی منعقد نموده که خلاف دستورالعمل لازم الاجرا بوده است؛‏‎ ‎‏در چنین شرایطی آیا:‏

‏1. پیمانکار می تواند شرعاً به عنوان خیار تخلف شرط یا خیار غبن و یا سایر‏‎ ‎‏موازین شرعی، تقاضای تغییر سایر شروط قرارداد ـ که مستقیم یا غیر مستقیم به شرط‏‎ ‎‏انجام نشده مربوط می گردد ـ را بنماید و یا معامله را به هم بزند؟‏

‏2. در صورتی که شرعاً اثبات شود که در اثر عدم اجرای شرط فوق الذکر توسط‏‎ ‎‏کارفرما، زیان قابل ملاحظه ای به پیمانکار وارد شده، آیا پیمانکار مجاز خواهد بود‏‎ ‎‏تقاضای جبران خسارت وارده را بنماید؟‏

بسمه تعالی، اگر شرط شده که مبلغ معینی به پیمانکار داده شود، باید همۀ مبلغ داده شود و با تخلف، خیار تخلف شرط ثابت می شود و در صورت

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 314

فسخ، پیمانکار نسبت به کاری که انجام داده، استحقاق اجرت المثل دارد؛ ولی چنانچه در اثر فسخ معامله زیانی بر او وارد شود، حق مطالبۀ آن را ندارد.

[سؤال 7410]‏ ‏ ‏ 3816‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 31 / 3 / 1361‏

‏حضور محترم حضرت امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران، محترماً؛ مستدعی است به مسأله شرعی زیر پاسخ لطف فرمایید. جزاک الله‌ خیراً‏

‏اگر کسی محل کسبی را از کسی کتباً اجاره کرده باشد و در آن جا مشغول به کسب‏‎ ‎‏مشروع باشد؛ آیا قبل از انقضای مدت اجاره، مالک و یا کس دیگری می تواند مزاحم‏‎ ‎‏او شده و محل کسب را از او بگیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در اثنای مدت اجاره، مالک بدون حق فسخ نمی تواند از مستأجر درخواست تخلیۀ محل کند. 

[سؤال 7411]‏ ‏ ‏ 3817‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی جناب آقای امام خمینی، دامت برکاته‏

‏شرکتی برای مدت دو سال، شش دانگ منزل که متعلق به این جانب و دیگری بوده‏‎ ‎‏از قرار ماهی، بیست هزار ریال اجاره نموده و در اجاره خط تنظیمی چنان تعهد نموده‏‎ ‎‏«چون موجرین نسبت به مال الاجاره تخفیف کلّی نسبت به مستأجر قائل شده اند،‏‎ ‎‏مستأجر متعهد گردید چنانچه در انقضای مدت، مورد اجاره را به تصرّف موجرین‏‎ ‎‏نداد تا زمان تخلیه و ختم عملیات اجرایی به قرار ماهی سی هزار ریال اجاره محل را‏‎ ‎‏از قرار مدت دو سال باید بپردازد و هیچ عذری مسموع نخواهد بود» معذلک در پایان‏‎ ‎‏مدت، منزل مورد اجاره را تخلیه ننموده و نیز تعهد خود را (پرداخت ماهی سی هزار‏‎ ‎‏ریال) را انجام نداده و همان اجارۀ قبل ماهی بیست هزار ریال را تودیع نموده،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 315

‏مستدعی است حکم الله‌ را بیان فرمایند که آیا با چنین تعهدی مدیون و ملزم به‏‎ ‎‏پرداخت ماهی سی هزار ریال می باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، شرط مذکور در ضمن عقد اجاره، نافذ و عمل به آن لازم است.

[سؤال 7412]‏ ‏ ‏ 3818‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مرجع عالی قدر شیعه و رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، مدّ ظله‏

‏احتراماً؛ استدعا دارد نسبت به دو مسألۀ زیر حکم الله‌ را بیان فرمایید:‏

‏1. ملک موقوفه ای برای مدت 9 سال از طرف موجر یا متولی به شخصی به اجاره‏‎ ‎‏داده شده و در ضمن سند اجاره قید شده: «پس از مدت 9 سال اخیر با همین شروط،‏‎ ‎‏مستأجر حق دارد 9 سال دیگر، ضمن تجدید نظر در مبلغ اجاره طبق نظر کارشناسان‏‎ ‎‏اوقاف و دادگستری، برای 9 سال اجاره را تمدید نماید». پس از انقضای مدت 9 سال‏‎ ‎‏اول هر گاه کارشناسان نظریه ای دادند آیا موجر یا متولی وقت می تواند از نظر آن‏‎ ‎‏کارشناسان عدول نموده و از جهت رعایت غبطۀ وقف، از طریق مزایده آن را با قیمت‏‎ ‎‏بیشتری به همین افراد یا اشخاص دیگر اجاره دهد یا خیر؟ و هر گاه شخص ثالثی‏‎ ‎‏داوطلب اجاره به مبلغ بیشتری از نظریۀ کارشناسان بشود آیا در این مورد عدول از‏‎ ‎‏نظریۀ کارشناسان جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده که برای مستأجر پس از پایان مدت، تجدید اجاره شود، در صورتی که در پایان مدت، مستأجر خواهان تجدید اجاره به قیمت عادله باشد متولی وقف مکلف است بر طبق شرط، به همان مستأجر اجاره دهد.

[سؤال 7413]

‏2. ملک موقوفه ای از طرف موجر یا متولی برای مدت 9 سال به شخصی به اجاره‏‎ ‎‏واگذار شده؛ در خلال مدت، اشخاص ثالث و بعضی از کارگران کشاورزی همان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 316

‏ملک، داوطلب اجارۀ آن می شوند؛ آیا شرعاً موجر سند اجاره می تواند نسبت به بقیۀ‏‎ ‎‏مدت، اجاره را فسخ و به ازای عین، قرارداد اجاره تنظیم نمایند یا بایستی مدت اجاره‏‎ ‎‏سپری گردد؟‏

‏از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزیز را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، عقد اجاره عقد لازم است و بدون حق فسخ، قابل فسخ نیست؛ مگر از راه اقاله که منوط به توافق طرفین است.

[سؤال 7414]‏ ‏ ‏ 3819‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 8 / 1362‏

‏دفتر استفتا امام خمینی، دامت برکاته‏

‏آب موقوفه ای را با اراضی تابعۀ وقف، ادارۀ اوقاف به فردی اجاره می دهد. آیا‏‎ ‎‏جایز است برای مستأجر زمین موقوفه را بیندازد و آب وقف را در زمین ملکی‏‎ ‎‏خودش شرب نماید و زمین موقوفه را به صورت بایر درآورد؟‏

بسمه تعالی، اگر آب موقوفه در اختیار مستأجر قرار داده شده که در زمین وقف مصرف شود، باید در همان زمین مصرف کند و صرف در غیر آن جایز نیست.

[سؤال 7415]‏ ‏ ‏ 3820‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏حضور محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین آیت الله‌ العظمی الامام‏‎ ‎‏الخمینی، ادام الله‌ عمره الشریف تقدیم می دارد:‏

‏1. اگر بنّایی ساختن خانه ای را از شخصی مقاطعه کرد و در حین قرارداد، با‏‎ ‎‏صاحب خانه شرط کردند که اگر اختلافی راجع به ساختمان و بنّایی آن به وجود آمد به‏‎ ‎‏فلان معمار مشخص مراجعه نمایند تا ایشان حل اختلاف کنند، آیا می شود در مورد‏‎ ‎‏اختلاف، از نظریۀ معماری که مورد شرط است خودداری کنند؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 317

بسمه تعالی، باید بر طبق شرط، بر حکمیت معماری که تعیین نمودند راضی شوند.

[سؤال 7416]

‏2. اگر صاحب خانه به مقاطعه کار گفت: هر کجای ساختمان که امکان دارد، در‏‎ ‎‏مصرف آهن صرفه جویی شود؛ آهن مصرف مکن. و بنّا به گفتۀ صاحب خانه اعتنا نکند‏‎ ‎‏آیا ضامن آهن های بیجا مصرف شده هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر بنّا خلاف شرط عمل نموده صاحب ساختمان حق دارد قرارداد را فسخ کند و در این صورت مقاطعه کار بابت مصالح و کار انجام شده، استحقاق قیمت المثل و اجرت المثل دارد.

[سؤال 7417]

‏3. اگر مقاطعه کار حیاط منزل را طبق نظر صاحب خانه نساخت، مالک اجرت‏‎ ‎‏هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر شرطی در ضمن قرارداد نمودند و از آن تخلف شده، صاحب شرط، حق فسخ دارد و در این صورت برای کار انجام شده اجرت المثل تعیین می شود.

[سؤال 7418]

‏4. آیا صاحب کار می تواند در مورد اجناسی که مقاطعه کار خریده، خواهان مدارک‏‎ ‎‏معموله مانند فاکتور و غیره شود یا باید حرف ها و نوشته های او را بدون مدارک‏‎ ‎‏معموله بپذیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر مقاطعه کار، وکیل در خرید بوده قول او معتبر است؛ مگر آن که اَماراتی دال بر خلاف گویی او در بین باشد.

[سؤال 7419]

‏5. اگر مقاطعه کار تکمیل ساختمان را از مدت معمول به تأخیر انداخت آیا منافع‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 318

‏خانه را در صورتی که از اول اختلاف، حاضر به عمل طبق موازین شرعیه نباشد ضامن‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ضامن نیست. 

[سؤال 7420]‏ ‏ ‏ 3821‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏1. این جانب کارگری هستم که در یک آهن فروشی کار می کرده ام (البته مدت 8‏‎ ‎‏سال  ) و بعد از 8 سال به علت اختلافی که با صاحب آهن فروشی پیدا کردم از آن جا‏‎ ‎‏بیرون آمدم و شکایت به ادارۀ کار کردم؛ آیا مبلغی که ادارۀ کار به عنوان عیدی و‏‎ ‎‏مرخصی و سابقۀ کار معلوم می کند، گرفتن آن وجه برای من حلال است یا خیر؟ البته‏‎ ‎‏عیدی و مدت مرخصی این جانب را نداده است.‏

بسمه تعالی، اگر صاحب مال راضی است و یا استخدام شما از اول مبنی بر این بوده که عیدی و مرخصی و غیر آن به شما داده شود حلال است.

‏2. باغی است که زمین آن به ارث به ما رسیده و آن زمین مال مادرم بوده و پدرم برداشته آن را به‏‎ ‎‏صورت باغی احداث کرده و ما به او می گوییم که خمس درخت های آن را داده ای یا نه، می گوید: من‏‎ ‎‏سر سال که می شد مقدار 000 / 2 تومان هم بدهکار می شدم؛ چیزی برایم نمی ماند. آیا این درخت ها و‏‎ ‎‏دیوار باغ که آن را ساخته به چه صورت باید خمس آن را رد کنیم، یا خمس ندارد؟ ‏

بسمه تعالی، خمس دارد و چنانچه  قیمت آن را بدهید کفایت می کند.

[سؤال 7421]‏ ‏ ‏ 3822‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 9 / 1361‏

‏به وسیلۀ دفتر پربرکت حضرت نایب الامام، امید مستضعفین ایران و جهان، امام‏‎ ‎‏خمینی، ادام الله‌ المسلمین بطول عمره و بقائه الشریف‏

‏محترماً، ضمن ادای کمال ادب و احترام، از محضر پربرکت و ساحت مقدس امام‏‎ ‎‏امت استفتا و استعلام می نماید: هر گاه شخصی طبق موازین شرعی و قانونی، به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 319

‏دیگری وکالت تام دهد که در زمین ملکی او ایجاد ساختمان نموده و کلیۀ مخارج‏‎ ‎‏ساختمان را از مال خود پرداخت و مادام که دین او از این بابت از طرف موکل‏‎ ‎‏پرداخت نشده، بر حسب توافق طرفین، وکیل تا زمان بازپرداخت مخارج انجام شده‏‎ ‎‏که از مال او پرداخت گردیده، به طور تبرّعی و مجانی در تمام یا قسمتی از ساختمان‏‎ ‎‏سکونت نماید و این که موضوع تبرّعی و مجانی بودن را شهودی عادل که از ماوقع‏‎ ‎‏مطلع هستند گواهی می نمایند و نیز عدم مطالبۀ اجور زمان تصرف در طی حدود شش‏‎ ‎‏سال، قرینۀ اثبات تبرعی بودن تصرفات است. بنا به «قاعدۀ عدم» که عدم پرداخت‏‎ ‎‏اجور طبق تراضی طرفین تا هنگام پرداخت مخارج ساختمان بوده، آیا مادام که مخارج‏‎ ‎‏مصروفه از طرف موکل به وکیل پرداخت نشده موکل (مالک زمین ساختمان شده)‏‎ ‎‏حق مطالبۀ مال الاجاره یا اجرت المثل و یا اجور تحت هر عنوان دیگر را، از وکیل دارد‏‎ ‎‏یا خیر؟ جواب استفتا راهنما و باعث افتخار و رعایت و عمل مسلمین عموماً و‏‎ ‎‏پرسش کننده خصوصاً خواهد بود. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، با فرض این که به ازای تأخیر ادای دین، شرط سکونت مجانی شده، شرط باطل است و اجرة المثل خانه را نسبت به مدتی که در آن سکونت کرده اید یا بعداً ساکن می شوید باید بپردازید.

[سؤال 7422]‏ ‏ ‏ 3823‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏بعد التحیة والسلام، استدعا می شود حکم شرعی مسائل ذیل را تفصیلاً بیان‏‎ ‎‏فرمایند:‏

‏1. اگر واقف مقرّر کرده باشد که موقوفه برای مدت بیش از (مثلاً) بیست سال‏‎ ‎‏اجاره داده نشود و متولّی بر خلاف ترتیب مقرر از سوی واقف، موقوفه را برای مدت‏‎ ‎‏بیشتر (مثلاً سی سال) اجاره بدهد؛ آیا در فرض مذکور عقد اجاره از اصل و نسبت به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 320

‏تمام مدت باطل است یا این که نسبت به بیست سال که واقف اجازه داده صحیح است‏‎ ‎‏و نسبت به بقیه باطل یا فضولی است یا حکم دیگری دارد؟‏

بسمه تعالی، اجاره نسبت به بیست سال صحیح است.

‏2. نهرهای عمومی که از وسط املاک و خانه های اشخاص در داخل شهرها عبور می کند آیا حریم دارد؟‏‎ ‎‏اگر حریم دارد چقدر است؟‏

بسمه تعالی، اگر نهر از اول در وسط املاک احداث شده حریم ندارد.

‏3. در صورت متروکه شدن نهرهای مذکور و اعراض همۀ صاحبان، اصل مجری (بستر نهرها) و حریم‏‎ ‎‏آن ها (اگر حریم دارد) ملک چه کسی است؟‏

بسمه تعالی، در صورت ثبوت اعراض صاحبان نهر، اگر بستر نهر از مرافق و حریم محله نباشد دیگران می توانند آن را حیازت نمایند.

[سؤال 7423]‏ ‏ ‏ 3824‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، محترماً؛ به عرض عالی‏‎ ‎‏می رساند: ‏

‏1. این جانب در اواخر تابستان 1358 دو قطعه باغ در محمودآباد ساوه ـ با در نظر‏‎ ‎‏گرفتن وضع قیمی آن ـ به مبلغ 123 هزار تومان اجاره کردم. چهل هزار تومان نقد و دو‏‎ ‎‏قطعه چک هر کدام به مبلغ چهل هزار تومان در تاریخ 30 / 7 / 1358 و 30 / 9 / 1358‏‎ ‎‏دادم. بنا به اظهار صاحب باغ که 250 خروار انار دارد، ولی بعد از چیدن معلوم شد‏‎ ‎‏حدود 100 خروار زیاد تخمین زده شده است و انار در حدود 150 خروار می باشد.‏‎ ‎‏در نتیجه، این اجاره نسبت به فروش 150 خروار، حدود سی هزار تومان از اصل ضرر‏‎ ‎‏می کند. آیا برای مستأجر مغبون، حق فسخ این اجاره هست یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر معامله مبنی بر موجود بودن مقدار معینی انار در باغ بوده که آن مقدار موجود نبوده، خیار ثابت است. اگر چه اصطلاحاً غبن نیست؛ بلی اگر بنای معامله بر اسقاط خیار باشد، حق فسخ ساقط است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 321

[سؤال 7424]

‏2. صاحب باغ در قبال ادعای غبن مستأجر، ادعا می کند: انار باغ 250 خروار بود،‏‎ ‎‏ولی شما صد خروار بیش از مقداری که ادعا می کنید فروخته اید، برداشت کرده اید.‏‎ ‎‏ولی مستأجر می گوید: اگر صاحب باغ با بیّنۀ شرعی این مدعا را اثبات کند، مورد قبول‏‎ ‎‏است؛ و الاّ مستأجر در مقام انکار این مدعا، حاضر است قسم شرعی یاد کند که بیش‏‎ ‎‏از مقدار فروخته شده و موجود که جمعاً حدود 150 خروار می شود، برداشت نکرده.‏‎ ‎‏حکم در مورد سؤال چیست؟‏

بسمه تعالی، با فرض وقوع معامله مبنی بر موجود بودن مقدار معین انار در باغ و وجود نزاع در موجود بودن این مقدار، در صورت مراجعه طرفین به حاکم شرع و نبودن بیّنۀ شرعیه برای فروشنده و قسم خوردن خریدار بر نبودن میوه به مقدار مذکور؛ خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 

[سؤال 7425]

‏3. در صورتی که مستأجر در مورد مسأله اول، حق فسخ اجاره را داشته باشد و در‏‎ ‎‏مورد مسأله دوم، با نبود بیّنه، صاحب باغ حق قسم را داشته باشد، آیا اجرت کارگری‏‎ ‎‏مستأجر در جمع آوری انار و چیدن آن ها بر ذمۀ صاحب باغ می باشد؟ آیا او مدیون‏‎ ‎‏اجرت المثل این زحمات هست یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، صاحب باغ ضامن نیست.

[سؤال 7426]‏ ‏ ‏ 3825‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر رهبر عالم اسلام، الامام الخمینی، دام ظله علی رؤوس المسلمین‏

‏این جانب قبل از چهار سال مبلغ بیست و چهار هزار دینار کویتی از دولت خود،‏‎ ‎‏برای ساختن منزل، به عنوان قرض گرفتم. شخص مقاطعه کار با شریک مهندسش بنا‏‎ ‎‏شد این خانه را در حدود مبلغ قرض برای بنده بسازند «به حسب متداول در بازار» و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 322

‏آن ها هم قبول کردند؛ ولی به علت کمبود وسایل و ناشی گری مهندس، منزلی که باید‏‎ ‎‏در حدود یک سال تمام شود، به دو سال کشید.‏

‏پس از اتمام منزل، آقای مقاطعه کار مبلغ 000 / 52 دینار از من طلب کرد و‏‎ ‎‏این جانب به سبب گرانی مواد، تا حدود 000 / 45 به آن ها رد کردم؛ ولی چند نفر اهل‏‎ ‎‏فن را به خانه برده، جمله متفق شدند که این خانه بیش از چهل هزار نمی ارزد. مراجعه‏‎ ‎‏کردم به مقاطعه کار و از آن ها خواستم که رسیدهای موجود را به این جانب نشان‏‎ ‎‏دهند. اول قبول کرد؛ ولی بعد عذر آورد و به جای نشان دادن اسناد، خشمگین شد و‏‎ ‎‏گفت: تمام این مشکلات نتیجۀ اشتباهات مهندس شریک است و در نتیجه خرج منزل‏‎ ‎‏دو برابر شده است. در جواب گفتم: این انصاف است که اشتباه شریک شما را من‏‎ ‎‏متحمل شوم؟! ایشان باز به بنده پرخاش نموده و گفت: برو؛ من چیزی از شما‏‎ ‎‏نمی خواهم و در یکی از نامه هایی که برای این جانب نوشته، ذکر کرده: خرج خانه ات‏‎ ‎‏بسیار بیش از آنچه قرار گذاشته بودیم، شده و اگر هم نخواستی مبلغ اضافه را بدهی‏‎ ‎‏مختاری. ولی بعد از مدتی، تلفنی با من تماس گرفت و حقش را مطالبه کرد. به او گفتم:‏‎ ‎‏اهل فن می گویند این خانه کمتر می ارزد و باید حساب شود؛ اگر حقی نزد من داری به‏‎ ‎‏تو می دهم و اگر زیاد گرفتی، ارجاع دهی. دیگر به سراغ من نیامد.‏

‏حال این جانب در مقابل این شخص شرعاً مسئولیتی دارم یا خیر؟ و آیا نماز‏‎ ‎‏این جانب در این خانه اشکال دارد یا خیر؟ و دیگر آن که بر این جانب لازم است طرف‏‎ ‎‏را هر طور شده پیدا کنم یا خیر؟ و در صورتی که اهل فن گفتند ارزش خانه کمتر از‏‎ ‎‏مبلغی است که به او داده ام، آیا این حجت است که زیادی را از او مطالبه کنم یا خیر؟ با‏‎ ‎‏ملاحظه آن که اتفاق شفاهی بر این بود که تکلیف ساختمان 000 / 24 باشد و برای‏‎ ‎‏طرفین این مسأله روشن بود.‏

بسمه تعالی، اگر قرارداد مشخصی بین شما و مقاطعه کار منعقد شده، تنها همان مبلغی که در قرارداد ملتزم شدید بدهکار هستید؛ در غیر این صورت قیمت مصالحی که به درخواست شما در ساختمان به کار رفته و اجرت

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 323

المثل کارهایی که به درخواست شما انجام شده، ضامن هستید و با پرداخت آن، تصرف در خانه و ساختمان برای شما بی اشکال است.

[سؤال 7427]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3491

‏3. اگر شخص کارگری که در کارخانه کار می کند، ده روز بدون علت و بدون این که‏‎ ‎‏مریض باشد از کارخانه غیبت کرد و سر کار نیامد و خواستند که پارتی بازی کنند و‏‎ ‎‏حقوق آن ده روزی را که غیبت کرده است به او پرداخت کنند؛ آیا این پول حلال‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات استخدام کارگر است و چنانچه در ضمن قرارداد کار، شرط مزد برای ایام غیبت نشده باشد، استحقاق مزد ندارد.

[سؤال 7428]‏ ‏ ‏ 3826‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏کارگری در کارخانه، دستش لای دستگاه رفته و قطع شده. آیا کارفرما بدهکار‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ضامن نیست، مگر در صورتی که کارخانه برای استخدام مقرراتی در این باره داشته باشد که اگر استخدام مطابق مقررات بوده، باید بر طبق آن عمل شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 324