بخش اول: تاریخ و سنتهای آن
اهداف عالی در تاریخ
پاسداری از دین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

پاسداری از دین

‏ ‏

پاسداری از دین

‏ ‏

‏     ‏‏از اول ظهور اسلام، مسلمین حافظ دین مبین اسلام بوده اند؛ حتی برای حفظ دین از‏‎ ‎‏حق خود می گذشتند.(13)‏

11 / 9 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏     بزرگان اسلام ما، در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند،‏‎ ‎‏فداکاریها کردند تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند.(14)‏

2 / 1 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏ماها باید خودمان را بسازیم یعنی توجه کنیم به اینکه بزرگهای ما ـ پیشواهای ما ـ چه‏‎ ‎‏کرده اند، برای اسلام چه کرده اند، برای مسلمین چه کرده اند، چه می خواستند بکنند.(15)‏

11 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا و اولیا و همه خونشان را دادند برای حفظ این. و همه برای حفظ مکتبشان‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 9

‏خونهایشان را دادند ـ چه انبیای سابق و چه نبی اکرم ـ که همه تاریخش را می دانید، همه‏‎ ‎‏چیزشان را دادند برای اینکه حفظ بشود این مکتب و یک وقت اعوجاجی در آن پیدا‏‎ ‎‏نشود.(16)‏

17 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     در صدر اسلام در رکاب رسول الله و امیرالمؤمنین، ـ سلام الله علیه ـ عدۀ کثیری از‏‎ ‎‏فرزندان اسلام از دست رفتند، لکن اسلام را حفظ کردند.(17)‏

11 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     برای اسلام باید جنگ بکنیم، برای اسلام باید فداکاری بکنیم. ما باز هم در این‏‎ ‎‏مواردی که کشته دادیم به قدری که در صدر اسلام کشته دادند ما باز کشته ندادیم.(18)‏

8 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     شهدایی که در صدر اسلام و از صدر، اسلام تا کنون داده است عالیتر و بالاتر از تمام‏‎ ‎‏افرادی هستند که در این قرن موجودند. مثل علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ و حسن‏‎ ‎‏بن علی ـ سلام الله علیه ـ و حسین بن علی و اصحاب او ـ سلام الله علیهم ـ و سایر ائمۀ ما ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ آنها همۀ عمر خودشان را صرف کردند تا اسلام را حفظ کنند.(19)‏

9 / 6 / ‏60‏

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏ما در عین حالی که جوانهای بسیار لایق خودمان را، مردان کاردان خودمان را از دست‏‎ ‎‏دادیم، لکن آن چیزی که به دست آوردیم ارزش اش بیشتر از این معانی است. آنی است که‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 10

‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ زن و فرزند خودش را فدای او کرده، آنی است که رسول الله ‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ زندگانی خودش را در راه او صرف کرد، و ائمه معصومین ما در راه‏‎ ‎‏او آن همه رنج دیدند.‏‏(20)‏

1 / 8 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏     حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، که انبیای عظام از آدم ـ علیه السلام ـ تا‏‎ ‎‏خاتم النبیین ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در راه آن کوشش و فداکاری جانفرسا نموده اند‏‎ ‎‏و هیچ مانعی آنان را از این فریضۀ بزرگ بازنداشته؛ و همچنین پس از آنان اصحاب متعهد‏‎ ‎‏و ائمۀ اسلام ـ علیهم صلوات الله ـ با کوششهای توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ‏‎ ‎‏آن کوشیده اند.(21)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11