بخش دوم: تاریخ انبیاء
فصل دوم: دعوت انبیا
عدالت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

عدالت

‏ ‏

عدالت

‏ ‏

‏     ‏‏گفته نشود که اینها دعوت به آن طرف می کنند و این جا نه! انبیا در عین حالی که همۀ‏‎ ‎‏دعوتهایشان برای آن جا بود، این جا عدالت را رواج می دادند.(69)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبرها تاریخشان معلوم است، اینها آمده اند که بسیج کنند این مستمندان را که‏‎ ‎‏بروند و این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند، و عدالت اجتماعی درست‏‎ ‎‏کنند.(70)‏

5 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     کوششهایی که انبیا می کردند و جنگهایی که با مخالفین راه حق می کردند، و خصوصاً‏‎ ‎‏جنگهایی که در صدر اسلام واقع شد، مقصد جنگ نبوده است، و مقصد کشورگشایی‏‎ ‎‏هم نبود. مقصد این بوده است که یک نظامی عادلانه که در آن نظام عادلانه، احکام خدا‏‎ ‎‏جاری بشود‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏.(71)‏

17 / 4 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 32

‏     هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود که‏‎ ‎‏اجرای عدالت را در همۀ عالم بکنند لکن موفق نشدند.(72)‏

7 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند.(73)‏

18 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     تمام انبیا از صدر بشر و بشریت، از آن وقتی که آدم ـ علیه السلام ـ آمده تا خاتم انبیا ـ‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله و سلم ـ تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند؛‏‎ ‎‏فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم. ما فردی بالاتر از ائمه‏‎ ‎‏نداریم ـ علیهم السلام ـ این فردها خودشان را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها‏‎ ‎‏دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم لِیَقوُمَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ؛ غایت این است که‏‎ ‎‏مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود،‏‎ ‎‏ستمگریها از بین برود، ضعفا به آنها رسیدگی بشود، قیام به قسط بشود. دنبالش هم‏‎ ‎‏می فرماید: وَ اَنْزَلْنَا الْحَدید. تناسبِ این چیست؟ تناسب این است که با حدید باید‏‎ ‎‏اینها انجام بگیرد؛ با بینات، با میزان و با حدید. فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ؛ یعنی، اگر شخصی‏‎ ‎‏یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یک حکومتی را که حکومت عدل است، تباه‏‎ ‎‏کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد. نشنیدند، با موازین، موازین عقلی صحبت کرد.‏‎ ‎‏نشنیدند با حدید. ‏

‏     اینهایی که دلسوزی می کنند برای این افراد فاسد، مفسد، مشغول به انفجار و ترور‏‎ ‎‏و امثال ذلک، اینها لغت «انبیا» را نمی دانند چیست. آنها خیال می کنند که انبیا‏‎ ‎‏آمده اند مسئله بگویند، تمام. شما کدام یک از انبیا را سراغ دارید که در امور اجتماعی، به‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 33

‏آنطور حادش شرکت نکرده و سردمدار نبوده است؟ (74)‏

18 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا اینکه دنبال این بودند که یک حکومت عدلی دردنیا متحقق کنند.(75)‏

14 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیای عظام ـ سلام الله علیهم ـ از آدم تا خاتم که تشریف آورده اند و انبیای بزرگ‏‎ ‎‏اولی العزم که در بین مردم تشریف داشته اند، همۀ آنها برای این ‏‏[‏‏بودند‏‏]‏‏ که پرچم توحید‏‎ ‎‏را و عدالت را در بین ملتها برپا کنند.(76)‏

27 / 8 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     اساساً انبیاء خدا ـ صلواة الله و سلامه علیهم ـ مبعوث شدند برای خدمت به بندگان‏‎ ‎‏خدا، خدمت های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور، و خدمت به‏‎ ‎‏مظلومان و ستمدیدگان و اقامۀ عدل، عدل فردی و اجتماعی.(77)‏

22 / 4 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما می دانیم انبیا بودند، اولیای خدا بودند که این جور بودند، برای او بوده هر چه کار‏‎ ‎‏کردند، نه این است که برای حکومت بوده است یا برای چی بوده. می رفتند دنبال‏‎ ‎‏حکومت برای اینکه از دست جائرین بگیرند، فشار می آوردند که از دست جائرین‏‎ ‎‏بگیرند، لکن نه از دست جائرین بگیرند که خودشان حاکم باشند، از دست جائرین‏‎ ‎‏می برند که عدالت الهی را اجرا بکنند. این کار، کار انبیا بوده، عدالت الهی را می خواستند‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 34

‏ایجاد کنند لله تعالی.(78)‏

19 / 9 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏     موسی بن عمران اهل سلوک بود، ولی مع ذلک، رفت سراغ فرعون و آن کارها را کرد،‏‎ ‎‏ابراهیم هم همین طور، رسول خدا هم که همه می دانیم. رسول خدایی که سالهای‏‎ ‎‏طولانی در سلوک بوده است، وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسی ایجاد کرد‏‎ ‎‏برای اینکه، عدالت ایجاد بشود.(79)‏

2 / 6 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما گله ای نداریم که چون قیام کردیم برای اقامۀ عدل، برای حکومت عدل، برای‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، سیلی بخوریم. ما باید زیادتر سیلی بخوریم. آن وقت یک نحو بوده،‏‎ ‎‏حالا نحو دیگری بوده. اما در اینکه تاوان را باید پس بدهیم، مثل هم است. ابراهیم خلیل‏‎ ‎‏الله تاوان را پس داد، موسای کلیم الله داد و رسول خدا داد و امیرالمؤمنین آن همه شدت‏‎ ‎‏کشید و ائمۀ ما آن قدر سختی کشیدند؛ برای اینکه آن ها همه در نظر داشتند که حکومت‏‎ ‎‏عدل ایجاد کنند. اگر فقط حضرت ابراهیم می آمد و دعا می کرد و ذکر می کرد، این دیگر‏‎ ‎‏تو آتشش نمی انداختند. اگر حضرت رسول ـ سلام الله علیه ـ فقط آن وقت که در مکه‏‎ ‎‏بود، فقط دعا می خواند، بیش از این نبود. اما او با آن چیزهایی که پیش آنها شریف بود،‏‎ ‎‏پیش آنها عظمت داشت، مبارزه می کرد. از این جهت، باهاش مخالفت می کردند.(80)‏

23 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏     وقتی که مفاد آیات شریفه را می خوانیم یا سیرۀ انبیا را ملاحظه می کنیم، می بینیم که‏‎ ‎‏آنها تمامشان یکی از کارهای که البته مقصد نبوده لکن مقدمه بوده، این بوده است که‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 35

‏عدالت را در دنیا ایجاد کنند.(81)‏

19 / 8 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 36