بخش دوم: تاریخ انبیاء
فصل دوم: دعوت انبیا
هدایت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

هدایت

‏ ‏

هدایت

‏     ‏‏تمام انبیا معلّمها هستند و تمام بشر دانشجو. انبیا مکتبی دارند که در آن مکتب‏‎ ‎‏می خواهند این موجود دوپایی که بدترین موجودات است و اگر رها بشود خطرناکترین‏‎ ‎‏موجودات عالَم است، این را به راه مستقیم، به صراط مستقیم هدایت کنند و اجرای این‏‎ ‎‏امر را هم خودشان متکفّلند.(82)‏

8 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     همۀ زحمتهای انبیا و همۀ کتب آسمانی و همۀ دعوتهای اولیا و انبیا، برای این بوده‏‎ ‎‏است که این موجودی که اگر به خودش واگذاشته بشود، از تمام حیوانات بدتر است، و‏‎ ‎‏از تمام شیاطین شیطانتر است، این را هدایت کنند و به صراط مستقیم دعوت کنند و الهی‏‎ ‎‏کنند. انسانی الهی کنند. البته توفیق نبوده است که همه را انسان کنند. سرکشها زیاد بودند.‏‎ ‎‏کسانی که از فطرت انسانی خارج بودند زیاد بودند و زیاد هستند. لکن آنها کوشش‏‎ ‎‏خودشان را کردند. و آن مقدار از برکاتی که در دنیا هست، همه از برکات انبیای بزرگ‏‎ ‎‏الهی است و اولیا.(83)‏

6 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر‏‎ ‎‏بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به طرف آن‏‎ ‎‏چیزی که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و این مختص به‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 36

‏انبیاست. دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیاست و به‏‎ ‎‏تبع آنها به علمای بیدار اسلام. و هر ملتی علمای بیدارش در زمانی که آن ملت نبیشان‏‎ ‎‏بوده است. اینکه می گویند شما دخالت در سیاست نکنید و بگذارید برای ما، شماها‏‎ ‎‏سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانی است. آنهایی که فاسدند،‏‎ ‎‏سیاستشان سیاست شیطانی است. آنهایی که صحیح راه می برند باز سیاستی است که‏‎ ‎‏راجع به مرتبۀ حیوانیت انسان، راجع به رفاه این عالم، راجع به حیثیاتی که در این عالم‏‎ ‎‏هست راه می برند. لکن انبیا، هم این عالم را و هم آن عالم را ـ و اینجا راه است برای آنجا‏‎ ‎‏ـ اینها هدایت می کنند. مردم را به این راه و آنچه که صلاح ملت است، صلاح جامعه‏‎ ‎‏است. اینها آنها را به آن صلاح دعوت می کنند. و صلاح مادی و معنوی از مرتبۀ اوّل تا‏‎ ‎‏آخری که انسان مراتب کمال دارد. سیاستمداران اسلامی، سیاستمداران روحانی، انبیا ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ شغلشان سیاست است. دیانت؛ همان سیاستی است که مردم را از اینجا‏‎ ‎‏حرکت می دهد و تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است. آنها را از‏‎ ‎‏آن راه می برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است.(84)‏

3 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     این صراط مستقیمی را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و‏‎ ‎‏اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مستقیم کردند و‏‎ ‎‏هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از همۀ انحای کفر و الحاد و خروج از همۀ ظلمات‏‎ ‎‏به نور مطلق، باید شما جوانها همان راه را ادامه دهید.(85)‏

2 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     کوشش انبیا و ایدۀ بعثت در تمام قرنها؛ تربیت این موجود است. این موجودی که‏‎ ‎‏عصارۀ همه مخلوقات است و با اصلاح او اصلاح می شود عالم و با فساد او به فساد‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 37

‏کشیده می شود. کوشش انبیا از اول تا آخر این بوده است که این موجود را به صراط‏‎ ‎‏مستقیم دعوت کنند و راه ببرند. نه همان هدایت و گفتن تنها، بلکه راهنمایی و الگو بودن‏‎ ‎‏خودشان در اعمال و در افعال و در اقوال، برای اینکه این موجود را به آن کمالی که لایق‏‎ ‎‏است برساند.(86)‏

4 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     آن راهی که انبیا داشتند همین بود که تربیت و تهذیب. انبیا برای انسان آمدند، برای‏‎ ‎‏انسان سازی آمدند، هیچ کار دیگری نداشتند؛ آمدند این انسانها را که در صورت انسانند‏‎ ‎‏و دارند برخلاف راه می روند، اینها را به راه راست، به راه مستقیم هدایت کنند.(87)‏

23 / 10 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 38