بخش دوم: تاریخ انبیاء
حضرت موسی (ع)
قیام موسی (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

قیام موسی (ع)

‏ ‏

قیام موسی(ع)

‏ ‏

‏     ‏‏قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج‏‎ ‎‏آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعْق و‏‎ ‎‏صَحْوکشاند.(153)‏

15 / 2 / 23 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیای سابق هم هر کدامشان که ما از تاریخشان اطلاع داریم یک اشخاصی بودند از‏‎ ‎‏طبقۀ سوم و از این فقرا، و اینها قیام می کردند در مقابل سلاطینشان؛ مثل حضرت موسی‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ در مقابل فرعون. یک مرد شبانی با یک عصایی قیام می کند و مردم را‏‎ ‎‏دعوت می کند، و می رود سراغ فرعون و فرعون را می خواهد دعوت کند برای اینکه او را‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 64

‏آدمش کند؛ این جور نبوده است که از فرعون؛ بَعْث شده باشد موسی برای تخدیر توده!‏‎ ‎‏از توده پیدا شده است؛ یعنی خدا از توده انتخاب کرده این را در مقابل قدرت فرعون؛ و‏‎ ‎‏هکذا سایر انبیا ـ علیهم السلام ـ و آنهایی که ما اطلاع از آنها داریم اینطور بوده اند.(154)‏

8 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت موسی یک شبانی بود. شبانِ حضرتِ شعیب بود مدتها. و تنهایی مأمور شد‏‎ ‎‏که برود و قیام کند. منتها ایشان یک توقعی از خدای تبارک و تعالی کرد که برادرم هم‏‎ ‎‏باشد. آن وقت شد «مَثنیٰ». اول خودش بود قیام کرد، بعد برادرش هم همراهش شد؛‏‎ ‎‏شدند دو نفر. اما در مقابل چه دستگاهی؟ در مقابل دستگاه فراعنه که الآن هم آثارشان‏‎ ‎‏در مصر و آنجاها، در قاهره و مصر و آنجاها هست. آن آثار عجیب و غریبشان. ایستاد در‏‎ ‎‏مقابلشان تنهایی. بعد هم که اضافه شد، یک نفر دیگر اضافه شد و آن عبارت از برادرش‏‎ ‎‏بود. بنی اسرائیل هم کاری از آنها نمی آمد جز شلوغکاری! چنانچه حالا هم همین، جز‏‎ ‎‏شلوغکاری کاری از آنها نمی آید.(155)‏

28 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت موسی با عصای خودش از همین توده بلند شد و با فرعون معارضه کرد؛ نه‏‎ ‎‏فرعون موسی را ایجاد کرد! موسی از این مردم بود. فرعون هم هرچه جدیت کرد ـ لابد‏‎ ‎‏مثنوی را ملاحظه کرده اید؛ آن طولانی است در اینجا بحث دارد ـ  هر چند که خواست‏‎ ‎‏نشود این شد. و حضرت موسی از همین، از همین تودۀ مردم، از همین جمعیت بود و با‏‎ ‎‏یک عصا پا شد و اساس فرعون را به هم زد. نه فرعون موسی را درست کرد که مردم را‏‎ ‎‏خواب کند! موسی مردم را بیدار کرد که فرعون را از بین ببرد.(156)‏

17 / 11 / 57 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 65

‏     این موسی ـ علیه السلام ـ است که تودۀ مردم را، یک آدم شبان با یک عصا راه افتاد‏‎ ‎‏تودۀ مردم را بیدار کرد بر ضد فرعون. نه فرعون موسی را درست کرد برای خواباندن‏‎ ‎‏آنها؛ موسی مردم را تجهیز کرد برای اینکه جلوی قدرتمندها را بگیرند.(157)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     انبیا در تبلیغاتشان ابتدائاً یک بودند. موسی ـ علیه السلام ـ یک نفر بود.(158)‏

21 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     در قرآن بیشتر از همۀ انبیا ذکر حضرت موسی شده است، و تاریخ حضرت موسی‏‎ ‎‏در قرآن گفته شده است، یک تعلیمات ارزنده ای است. و ترتیبی که حضرت موسی رفتار‏‎ ‎‏کرده است با فرعون، یک شبان بوده است با یک عالَم قدرت و اراده، و این بر ضد قدرت‏‎ ‎‏بزرگ فرعون قیام کرد، و فرعون را از بین برد. ‏‏[‏‏تکیه بر‏‏]‏‏ قدرت الهی و توجه به مصالح‏‎ ‎‏مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون بود، قیام بر ضد مستکبرین، طریقۀ‏‎ ‎‏حضرت موسی ـ سلام الله علیه ـ بوده.(159)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت موسی یک آدمی بوده، شبان بوده است؛ با عصای شبانی. مدتها هم در‏‎ ‎‏خدمت حضرت شعیب بوده و شبانی او را می کرده است و از همان مردم عادی بوده‏‎ ‎‏است در صورت. و همین حضرت موسی، که از توی همین جمعیت پاشد، همینها را‏‎ ‎‏تجهیز کرد بر ضد فرعون. فرعون موسی را درست نکرد برای اینکه تختش را حفظ کند.‏‎ ‎‏موسی مردم را برداشت رفت تخت فرعون را به هم زد.(160)‏

14 / 4 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 66

‏     موسی مردم را تجهیز کرده، این طبقۀ سه را تجهیز کرده و برده و تاج و تخت فرعون‏‎ ‎‏را به باد فنا داد.(161)‏

14 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     زمان حضرت موسی مؤمنین عبارت از یک دسته ای بودند در مقابل فرعون و‏‎ ‎‏قدرتهای فرعونی.(162)‏

30 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     موسی کلیم،ـ سلام الله علیه ـ با یک دست تورات را داشت و با دست دیگر عصا،‏‎ ‎‏عصایی که فرعونیان را به خاک مذلت نشاند، عصایی که اژدها بود، عصایی که‏‎ ‎‏خیانتکاران را می بلعید.(163)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت موسی هم یک شبان و یک عصا؛ از همین طبقۀ مستضعف. این طبقه را بر‏‎ ‎‏ضد فرعون و بر ضد دستگاه طاغوتی برافراشت؛ اینها را برانگیخت بر ضد آنها؛ نه اینها‏‎ ‎‏را خواب کرد تا آنها بخورند! اینها را بیدار کرد که آنها را بکُشند.(164)‏

12 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     در قرآن کریم می فرماید که ما موسی را فرستادیم به سوی قومش: أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ‏‎ ‎‏مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ الله ِ‏‎[1]‎‏ دو تا مأموریت به حضرت موسی می دهد‏‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 67

‏خدای تبارک و تعالی: یکی اینکه مردم را از ظلمات خارج کن به نور. و یک مأموریت‏‎ ‎‏دیگر اینکه: ذَکِّرْهُمْ بِأَیّامِ الله اینها را متذکر کن به ایام خدا. ... همۀ ایّام مال خداست؛ لکن‏‎ ‎‏بعضی از ایّام یک خصوصیتی دارد که برای آن خصوصیت «یوم الله » می شود.(165)‏

8 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     موسی ـ علیه السلام ـ یک شبان با عصایش راه می افتد می رود سراغ فرعون؛ نمی آید‏‎ ‎‏توی بازار مسئله بگوید. این هم هست البته، اما می رود سراغ فرعون. خدا هم او را‏‎ ‎‏می فرستد دنبال فرعون؛ بروید او را دعوت کنید، دعوتش کنید؛ به قول لیّن هم دعوتش‏‎ ‎‏کنید و امثال ذلک. وقتی که قول لیّن نشد، خوب، آن وقت قیام می خواهد.(166)‏

18 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت موسیٰ در مقابل فرعون قیام کرد و نظرش این بود که حق را مستقر کند و به‏‎ ‎‏هیچ وجه در نظرش نبود تا خودش حکومت کند.(167)‏

29 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏     موسی وضع زندگی اش آن بود که یک شبان بود و یک عصا داشت و وضع‏‎ ‎‏شبانی اش هم آن وضع بود که تاریخ می گوید. آن وقت هم پاشد رفت سراغ‏‎ ‎‏بزرگترین قدرتی که در آن وقت بود و با او معارضه کرد و توجه به دنیا به هیچ وجه‏‎ ‎‏نداشت.(168)‏

1 / 10 / 62 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 68

  • )) «قومت را از ظلمات جهل و گمراهی بیرون آر و به عالم نور برسان و روزهای خدا را به یاد آنها آور.» (ابراهیم / 5).