بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)
فصل اول: شخصیت پیامبر (ص)
منزلت اجتماعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

منزلت اجتماعی

منزلت اجتماعی

‏ ‏

‏     ‏‏تاریخ اسلام واضح است. همه می دانید. شماها، کسانی که اهل مطالعه اند، می دانید که‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام هم از همین توده بود. از همین توده ای که وقتی که ظهور پیدا کرد و دعوت کرد،‏‎ ‎‏همین قریش با او مخالفت کردند؛ که آن وقت گردن کلفتها همینها بودند، قلدرها همینها بودند،‏‎ ‎‏سرمایه دارها همینها بودند. و ایشان نمی توانست در آنجا‏‏[‏‏مکه‏‎ ‎‏]‏‏اظهاری بکند. در کوه، در آن‏‎ ‎‏غار حرا مدتها همان جا بود و نمی توانست بیرون برود؛ محبوس بود کَأَنّه. بعد هم از آنجا که‏‎ ‎‏رفت به مدینه، در مدینه هم همین اشخاصی که طبقۀ سوم بودند جمع شدند دور ایشان.‏‎ ‎‏ایشان وقتی مسجد را درست کرد ـ آن هم نه یک مسجد مجلل، یک مسجد خیلی محقر‏‎ ‎‏درست کرد ـ روی صُفۀ آن مسجد، که یک صفه ای بود که هیچی هم نداشت، آنجا بسیاری از‏‎ ‎‏اصحاب حضرت، از آنهایی که یاران او بودند آنجا می خوابیدند چون منزل نداشتند‏‏.(185)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم از همین جمعیت پایین بود، از همین توی جمعیت پا شد و قیام کرد.‏‎ ‎‏اصحاب او از همین مردم پایین بودند؛ از این طبقۀ سوم بودند. آن طبقۀ بالا بالا مخالفین‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم بودند. از همین توده پیدا شده است و برای همین جمعیت، همین ملت قیام‏‎ ‎‏کرده است و به نفع همین ملت احکام آورده است.(186)‏

14 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏     در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین‏‎ ‎‏زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد.(187)‏

26 / 2 / 58 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 79

‏     پیغمبر اسلام از قریش بوده لکن قریش آن ثروتمندهایشان و آن مستکبرینشان یک‏‎ ‎‏دسته بودند؛ و این طایفه پایینتر، که خود حضرت می فرمایند من هم شبانی کرده ام، یک‏‎ ‎‏موجودی بوده است که از طایفۀ فقیر بوده است که اینها خود حضرت و عموهایش، اینها‏‎ ‎‏فقیر بوده اند. و لهذا در یک وقتی حضرت فرمود که ابوطالب نمی تواند بچه هایش را‏‎ ‎‏حفظ کند، ما برداریم هر کدام قسمت کنیم. این برای این بوده است که مال ‏‏[‏‏نداشتند‏‏]‏‏.‏

‏     و این طایفه پایین را همیشه این طور بوده که پیغمبرها این مردم مستضعف را، این‏‎ ‎‏طایفه ای را که مستکبرین آنها را ضعیف می شمردند و می دیدند که شما چیزی نیستید‏‎ ‎‏در مقابل ماها، از همینها، خداوند یکی را انتخاب می فرمود روی لیاقت ذاتی که داشت،‏‎ ‎‏و او را در مقابل مستکبرین قرار می داد.(188)‏

30 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏ما وقتی تاریخ اسلام را می بینیم، و بعد هم از زمان پیغمبر تا حالا درست اسلام را و کسانی‏‎ ‎‏که اسلام را تبعیت کرده اند مطالعه کنیم، می بینیم که در صدر اسلام پیغمبر از همین طبقۀ پایین‏‎ ‎‏بوده است: و لَقَدْ مَنَّ الله ُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِم‏‎[1]‎‏ این از خود این طایفۀ‏‎ ‎‏پایین؛ نه اینکه انسان بوده. این طایفه پایین، مؤمنین، خدا به اینها چیز داد که از خود اینها یک‏‎ ‎‏کسی را که هم مشرب باشند و بیایند با هم بنشینند و با هم بیاشامند اینها و همان طوری که‏‎ ‎‏پیغمبر در مسجد زندگی می کرد و در همان مسجد با مردم معاشرت می کرد و از همان مسجد‏‎ ‎‏هم تجهیز می کرد جیوش را برای کوبیدن قدرتها، از همین جمعیت پیغمبر را انتخاب فرمود بر‏‎ ‎‏ضد آنهایی که می خواستند چه بکنند.‏‏(189)‏

30 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم در مکۀ مکرمه از همین طبقۀ مردم البته از اشراف ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ به آن معنا که‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 80

‏«سادات» آن وقت بودند؛ نه اشراف به آن معنا که سرمایه دار بودند؛ به آن معنا که سادات‏‎ ‎‏بودند، از آنها بود، لکن فقیر بود. از طبقۀ فقرا بودند اینها. تا آخر هم با همین فقر زندگی‏‎ ‎‏کردند و مع ذلک این کارها را انجام دادند.(190)‏

12 / 6 / 58 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81

  • )) «خدا بر اهل ایمان منت گذاشته که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت» (آل عمران / 164).