بخش سوم: تاریخ پیامبر اکرم (ص)
عوامل پیروزی
امدادهای غیبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1390

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

امدادهای غیبی

‏ ‏

امدادهای غیبی

‏ ‏

‏     ‏‏تحت تعلیمات متن اسلام و آن کسی که متن اسلام را پیاده کرده بود، یک همچو قدرتی به‏‎ ‎‏مسلمین داده بود که همین آدمهایی که دیروز چیزی نبودند و یک عده فقرایی با هم آنجا‏‎ ‎‏می لولیدند، امروز شمشیر را کشیدند و دوتا امپراتوری که تمام دنیا ـ آن وقت از اینجاها خبری‏‎ ‎‏نبوده، آن وقت این دو امپراتوری بوده است که یکی روم بوده و یکی ایران بوده ـ این دو‏‎ ‎‏امپراتوری را، این یک مشت عرب صُعلوک و گدا که شمشیر چندتا در این ـ مثلاً ـ ده هزار،‏‎ ‎‏بیست هزار نفر بوده، اینها همه شمشیر نداشتند، همه زره نداشتند، همه چیز نداشتند، با‏‎ ‎‏همین دست خالی راه افتادند لکن قدرت روحی داشتند ـ مثل ما نبودند که ضعیف النفس یا‏‎ ‎‏ضعیف القلب باشند! قدرت روحی داده بود اسلام به آنها ـ همین عدۀ قلیل با همین قدرت‏‎ ‎‏الهی که به آنها داده شده بود و پشتوانه ای که اسلام دنبالش بود و دعوتی که اسلام می کرد از‏‎ ‎‏اینها، راه افتادند و آن دوتا امپراتوری بزرگ را شکست دادند و فتح کردند. ایران فتح شد در‏‎ ‎‏زمانِ قبل از اینکه سی سال از اسلام بگذرد، ایران فتح شد و روم فتح شد؛ و مملکت اسلام‏‎ ‎‏رفت تا آن طرف افریقا و تا همه جا، تا اسپانیا رفت‏‏.(401)‏

14 / 8 / 57 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 154

‏     آن قوه های معنوی که پشت سر مسلمین بود و ملائکة الله که قدرت معنوی بود‏‎ ‎‏موجب شد که مسلمین در کمتر از نیم قرن بر همۀ معمورۀ دنیا سلطه پیدا کنند.(402)‏

31 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     یک عده از اعرابی که هیچ وسیله نداشتند، هر چندتایشان یک شمشیر، یک شتر‏‎ ‎‏داشت، غلبه کنند بر تقریباً تمام معمورۀ دنیا در آن وقت؛ بر آن قدرتهای بزرگ سلطنتی‏‎ ‎‏ایران و روم. این نبود الاّ قدرت الهی و تأییدات غیبی.(403)‏

31 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     در رژیم اسلامی کار، کار خدایی است و سرباز، سرباز خداست و قوی است.‏‎ ‎‏چنانچه در صدر اسلام با یک عدّۀ کمی آن فتحها و پیروزیها نصیبشان شد، ایران را، روم‏‎ ‎‏را شکست دادند.(404)‏

2 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏در اسلام اینطور بوده است که گاهی پیغمبر اسلام را نصر می داد خدا به اینکه طرف مقابل‏‎ ‎‏می ترسید. شاید در ذهنشان می آمد که این عربها ما را می خورند! این، اینطور بود. اینطور به‏‎ ‎‏نظرشان وحشتناک می آمد. یکوقت می دیدی یک گروه زیادی در مقابل چند نفر که اینطور‏‎ ‎‏اعتقادها نسبت به آنها پیدا کرده بودند فرار می کردند. این نصر به رعب بود.‏‏(405)‏

28 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     خداوند گاهی اسلام را با همین نصرِ به رُعب، نصرت می داده اسلام را در صدر‏‎ ‎‏اسلام به اینکه دشمنها را می ترساندند. از یک گروه کم، دشمنهای دارای همه ساز و‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

‏برگها می ترسیدند. این ترس اسباب این می شد که شکست می خورند.(406)‏

28 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏این جز این بود که رعبی را که خدا در دلهای این سران انداخت، ما را به رعب، به رعبی که‏‎ ‎‏خدا در قلب اینها انداخت پیروز کرد؟ این جز همان است که در صدر اسلام هم یک عده قلیل‏‎ ‎‏را بر عده های کثیر پیروز کرد، و همچو رعبی در قلبها انداخت که نتوانستند مقاومت کنند در‏‎ ‎‏مقابل سی هزار جمعیت عرب، که هر چندتایشان یک شمشیر داشت، و هر چندتایشان یک‏‎ ‎‏شتر داشت، و آنها هفتصد هزار جمعیت بودند که شصت هزارشان طلیعه بود و غلبه کردند‏‎ ‎‏اینها بر آنها، چه بود؟ این جز این بود که یک دست غیبی در کار است؟!‏‏(407)‏

14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     در صدر اسلام هم این قضیۀ رعب و فتح به رعب، نصر به رعب این مطلبی بوده‏‎ ‎‏است که وقتی که یک جمعیت کمی در مقابل آن جمعیتهای زیاد، و با سلاحهایی که در‏‎ ‎‏آن روز ‏‏[‏‏بوده‏‏]‏‏ ـ سلاح مدرن زیاد بوده است ـ مع ذلک، یک خوفی گاهی در قلب آنها‏‎ ‎‏می افتاد که با همان خوف، نصرت برای اسلام حاصل می شد.(408)‏

28 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     جنود غیبیه همان طور که در صدر اسلام پشتیبان لشکر اسلام بود و آن لشکر کوچک‏‎ ‎‏اسلام بر لشکر روم با آن بساط و بر لشکر ایرانِ آن وقت با آن بساط غلبه کرد، به واسطۀ‏‎ ‎‏آن تأییدات غیبی و ملائکۀ الهی بود.(409)‏

11 / 9 / 60 

*  *  *


کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156

‏     در صدر اسلام لشکریان کفر در مقابل مسلمانان چنان می ترسیدند که با همۀ‏‎ ‎‏تجهیزاتشان خودشان را یا تسلیم می کردند و یا فرار می نمودند.(410)‏

20 / 2 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     این یک رعبی است که در صدر اسلام هم خدای تبارک و تعالی پیغمبر اسلام را با‏‎ ‎‏همین رعب که به دل دشمنانش می انداخت پیروز می کرد و الاّ آنها هم در مقابل‏‎ ‎‏دشمنانشان ساز و برگی نداشتند.(411)‏

19 / 11 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبر اکرم با عدد کم لکن با تأیید الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را در تحت‏‎ ‎‏تأثیر خودش قرار داد.(412)‏

30 / 2 / 63 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157