بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
فصل سوم: حضرت علی (ع)
جنگ نهروان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1434

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

جنگ نهروان

‏ ‏

جنگ نهروان

‏ ‏

‏     ‏‏امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ با آن همه عطوفت، با آن همه رحمت، وقتی که‏‎ ‎‏ملاحظه فرمود خوارج مردمی هستند که فاسد و مُفْسِد هستند، شمشیر کشید و تمام آنها‏‎ ‎‏را، الاّ بعضی که فرار کردند، از دم شمشیر گذارند.(735)‏

8 / 6 /  / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     یوم خوارج، روزی که امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ شمشیر را کشید و این فاسدها را،‏‎ ‎‏این غدّه های سرطانی را درو کرد، این هم «یوم الله » بود. این مقدسهایی که پینه بسته بود‏‎ ‎‏پیشانیشان، لکن خدا را نمی شناختند، همینها بودند که کشتند امیرالمؤمنین را! قیام کردند‏‎ ‎‏در مقابل امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ از لشکر خودش بودند، قیام کردند در مقابل او.‏‎ ‎‏برای خاطر آن قضایایی که در صفین واقع شد و امام ـ علیه السلام ـ دید که اگر اینها باقی‏‎ ‎‏باشند فاسد می کنند ملت را، تمامشان را کشت، الاّ بعضی که فرار کردند؛ این «یوم الله »‏‎ ‎‏بود.(736)‏

17 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     آن روزی هم که بعد از مسائل ایشان با او بیعت کردند، آن روز هم مطلب خودشان را‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280

‏گفتند؛ اول برنامه شان را گفتند و مهمترین برنامه این بود که من حتی آن چیزهایی که‏‎ ‎‏صداق کردید از چپاولگریها برای زنهایتان، آن ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم ازتان می گیرم. از آنجا که ایشان‏‎ ‎‏این ندا را در داد، دیدند نمی شود با این زندگی کرد. این غیر مسئلۀ قبلی است. این‏‎ ‎‏باهاش زندگی نمی شود ‏‏[‏‏کرد.‏‏]‏‏ شروع کردند و سه تا جنگ مهم انجام داد حضرت امیر.‏‎ ‎‏چقدر کشته شد از مسلمانها؟! چقدر کشته شد از آن طرف؟! همه هم مسلمان بودند،‏‎ ‎‏مسلمان. آن مسلمان بازی خورده بود؛ آن طرف مسلمان بازی خورده بودند، این طرف‏‎ ‎‏مسلمانهای هدایت شده بودند. لکن وقتی مسلمانی هم بازی خورد و به جنگ با‏‎ ‎‏مسلمانهای هدایت شده برخاست، او هم جوابش حدید است. اگر بینات و میزان‏‎ ‎‏نتوانست کار خودش را بکند، جوابش حدید است.(737)‏

18 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏     امام شما این طور نبود، امام شما مصالح اسلام را رویهم رفته ملاحظه می کرد، مصالح‏‎ ‎‏شخصی را ملاحظه نمی کرد؛ آن روزی که مصالح عمومی اقتضا می کرد تبعیت می کرد. آن‏‎ ‎‏روزی که مصالح اسلام به این بود که خوارج را درو کند با شمشیر، می کرد.(738)‏

23 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏     امیرالمؤمنین، اگر بنا بود که خیر، هی مسامحه کند شمشیر نمی کشید هفتصد نفر را‏‎ ‎‏یکدفعه بکشد، تا آخر آن اشخاصی که قیام کرده بودند به ضدش، تا آخر، ضد اسلام بود‏‎ ‎‏دیگر، تا آخرشان را کشت و چند نفر دیگر فرار کردند، بعد هم آمدند آن فساد را کردند،‏‎ ‎‏فراری هایشان آن فساد را کردند.(739)‏

14 / 11 / 63 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 281