فصل دوم: هجده سال فعالیت و تبلیغ در اردکان فارس
تأسیس انجمن ضدبهائیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کامور بخشایش، جواد (گردآورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

تأسیس انجمن ضدبهائیت

تأسیس انجمن ضدبهائیت[1]

‏شیخ شریف با آگاهی از طرح ها و برنامه های بهائیت در سطح کشور، به ‏‎ ‎

‏ویژه اردکان‏‏ و فارس‏‏، به آموزش عده ای از نیروهای انقلابی در جهت ‏‎ ‎‏شناسایی بهایی ها اقدام کرد و با تأسیس انجمنی با نام انجمن ضدبهائیت‏‏ ‏‎ ‎‏به مقابله با آنان پرداخت. شریف قنوتی در رابطه با بهائیت کوچکترین ‏‎ ‎‏مسامحه و سستی نمی کرد و به شدت برخورد می نمود. او در این زمینه ‏‎ ‎‏با آیات شیخ بهاءالدین محلاتی‏‏ و کرامت الله ملک حسینی‏‏ و نیز ‏‎ ‎‏مجدالدین محلاتی‏‏ ارتباط داشت و رابط او در این امور حاج جان علی ‏‎ ‎‏گودرزی بود. یکی از نمونه های برخورد او با بهائیت اخراج کارمند یکی ‏‎ ‎‏از ادارات اردکان از شهر بود. گویا به شیخ خبر داده بودند که در یکی از ‏‎ ‎‏ادارات شهر یک نفر بهائی استخدام شده و به شدت به تبلیغات سوء ‏‎ ‎‏علیه مسلمان ها می پردازد. شیخ شریف ابتدا تحقیق کرد و پس از اطمینان ‏‎ ‎‏از این موضوع ابتدا با وی به بحث نشست و در جلسات متعدد به ارشاد‏‎ ‎‎ ‎‏او پرداخت اما او قابل ارشاد نبود و پس از جلسه شیخ دوباره به تبلیغ ‏‎ ‎‏سوء خود ادامه می داد همین موضوع سبب شد که شیخ به اخراج او از ‏‎ ‎‏شهر تصمیم گرفت و این کار با یاری گروهی از جوان های مسلمان و ‏‎ ‎‏معتقد اردکان انجام گرفت. انجمن ضدبهائیت تا زمان حضور شیخ در ‏‎ ‎‏اردکان همچنان به فعالیت خود ادامه داد و در پاک سازی شهر از وجود ‏‎ ‎‏بهائیان و در جلوگیری از تبلیغات سوء آنان در اردکان و مناطق اطراف ‏‎ ‎‏نقش زیادی ایفا کرد‏‎.‎

 

  • . انجمن مزبور ارتباطی با انجمن حجتیه نداشت.