مجله نوجوان 13 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 13 صفحه 13

اعضا و اجزای بدن هم در باور مردم قدیم، معانی متفاوتی داشته است. تا آنجا که حتی به محض به دنیا آمدن کودکی اطرافیان، به سرعت خصوصیات و آینده نوزاد را پیش­بینی میکردند. البته علم شخصیتشناسی هم به موارد بسیاری در زمینه ارتباط میان اعضا و اجزای بدن یک فرد و برخی ویژگی­های اخلاقی و رفتاری اشاره کرده ولی همانطور که دانشمندان هم اعتراف کردهاند، به هیچ عنوان نمیتوان با دیدن ظاهر یک فرد، به خصوصیات وی بهطور مطلق پی برد. به هر حال این هفته قصد داریم تا شما را با قسمتی از باورهای قدیم، پیرامون اعضای بدن، آشنا کنیم: سر بزرگ، نشان عقل و کیاست است. پیشانی بلند نشان دولت و سربلندی است. پیشانی کوتاه علامت تنگ دستی و زبونی است. (در اخلاق محسنی اینگونه نقل شده است: «حکما گفتهاند که پیشانی بلند که بر روی آن چین و شکن نباشد، نشانه خصومت و لاف و گزاف بوده و پیشانی نحیف و باریک، نشانه خساست و پیشانی متوسط، نشانه فهم و علم و هشیاری و تدبیر است.») قد کوتاه، نشان زیرکی و دانایی و زرنگی است. (در اخلاق محسنی حکایتی چنین آمده: «در تواریخ مذکور است کته مردی کوتاه قامت، در پیش انوشیروان دادخواهی کرد و گفت کسی بر من ستم کرده است. انوشیروان گفت: کسی بر مردم کوتاه قد، ستم نتواند کرد، بلکه مردم کوتاه قد بر دیگران ستم کنند و تو کوتاهقدی! مرد گفت: ای شاه! آنکس که بر من ستم کرده از من کوتاهتر است! انوشیروان از این سخن تبسم کرد و داد او بداد.») کف دست را که نیشگون بگیرید علامت وعده دادن است. چشم که به جایی خیره شود و راه باز کند، مهمان میآید. کسی که سقش سیاه باشد، نفرینش میگیرد. در همین مورد در برهان قاطع آمده: «زاغ زبان، کنایه از مردم سیاه زبان است. یعنی کسانی که نفرینشان اثر دارد و میگیرد.» در فرسنامه اسدالله خوانساری هم آمده: «آسمان دهان از بالا (منظور همان سقف دهان است) اگر از پشت دندانها به قدر نیم گره سیاه باشد، آن فرد سق سیاه بوده و بسیار بد است، خصوصاً برای صاحبش هر چند در سقف دهان رگ سفید داشته باشد.» اعضای بدن فرهنگ عامه

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 13صفحه 13