فصل اول آشنایی پیوند با عشق و عاطفه
انتخاب اولین دوره ریاست جمهوری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

انتخاب اولین دوره ریاست جمهوری

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری

‏در تاریخ 6 / 11 / 58 حضرت امام خمینی با وجوی که حالشان کاملاً‏‎ ‎‏خوب نبود و در‏‎ ‎‏حال استراحت در اتاق ‏‎ CCU‎‏ بودند بعلت اهمیت انتخابات ریاست‏‎ ‎‏جمهوری تصمیم به مصاحبه تلویزیونی گرفتند و چند دقیقه با مردم صحبت کردند.‏‎ ‎‏در این مصاحبه چند تذکر به ما اطبا و چند تذکر به مردم در ارتباط با انتخابات‏‎ ‎‏دادند.‏

‏در شب 6 / 11 / 58 ناگهان اطلاع دادند که در اتاقی که‏‎ ‎‏در زیر تخت‏‎ ‎‏حضرت امام است بمب گذاری شده و باید جای تخت امام به محل دیگری منتقل‏‎ ‎

‏شود. جالب بود وقتی من به اتفاق حاج احمد آقا خدمت حضرت امام رسیدیم و‏‎ ‎‏موضوع شایعه بیان شد، حضرت امام با لبخند فرمودند شایعه است و حقیقت ندارد.‏‎ ‎‏در آن شب حاج احمد آقا مطلبی را باین صورت بیان داشتند. روزی مرحوم شهید‏‎ ‎‏مصطفی خمینی وارد اطاق امام در نجف می‌شوند و مشاهده می‌کنند که حضرت‏‎ ‎‏امام دراز کشیده و دست خود را زیر سر گذاشته‌اند. شهید مصطفی خمینی‏‎ ‎‏بحضرت امام عرض می‌کنند آقا به چه فکر می‌کنی؟ حضرت امام می‌فرمایند، آنچه‏‎ ‎‏مسلم است بد فکر نمی‌کنم. بعد از بررسی توسط نیروهای امنیتی معلوم شد که‏‎ ‎‏بمب گذاری حقیقت نداشته است و ما مجدداً حضور امام رسیدیم و جریان را بیان‏‎ ‎‏کردیم که ایشان بار دیگر لبخند زدند.‏

‏ ‏

140-p82

‏ ‏

‏تغییرات امواج ‏‎T‎‏ در روزهای 6 / 11 / 58 و‏

‏7 / 11 / 58 خون رسانی به عضله بهتر از پیش است.‏


140-p83

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ امواج ‏‎T‎‏ در لیدهای جلوی قلبی ‏

‏منفی ولی از عمق آنها کاسته شده. ‏

‏که نشان دهنده خون رسانی بهتر به ‏

‏عضله قلب است‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

140-p84

‏ ‏

‏ ‏

‏مجددا در تاریخ 9 / 12 / 58 امواج ‏‎T‎‏ در‏   ‏در 8 / 12 / 58‏   

‏لیدهای ‏‎v4-v6‎‏ پائین رو و منفی است.‏  ‏امواج ‏‎T‎‏ در لیدهای جلدی قلبی کاملا بالا ‏ 

‏خون رسانی در جلوی قلب مجددا مختل ‏  ‏رو و طبیعی است که نشانه رسید خون کافی‏

‏شده.‏       ‏در حال استراحت به عضله است.‏     

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏روزهای اخیر (بهمن 1358) تقریباً مجرای خروجی ادرار مسدود شد. تا‏‎ ‎‏آنجا که مجبور به گذاشتن سند ادراری شدیم. از متخصصین ادراری جناب آقای‏‎ ‎‏دکتر جهرمی و دکتر پورمند تقاضا شد به بالین امام بیایند معاینه پزشکی و‏‎ ‎‏رادیوگرافی‌های کلیه و مثانه و مجرای خروجی ادرار فقط بزرگی مختصری پروستات‏‎ ‎‏لوب میانی و کیست کوچکی در کلیه را نشان می‌داد و موضوع سرطان پروستات رد‏‎ ‎‏شد.‏


‏رادیوگرافیها و آزمایشهای انجام شده در بهمن 1358 بقرار زیر  است:‏

‏ ‏

‏ ‏

140-p85

‏ ‏

140-p86

‏ ‏

140-p87

140-p88

‏ ‏

140-p89

‏ ‏

140-p90

‏ ‏

140-p91

‏ ‏

140-p92

‏ ‏

‏ ‏

140-p93

‏رادیوگرافی‌های کلیه، اورتر، مثانه با تزریق ماده حاجب بقرار و ترتیب ذیل‏‎ ‎‏است:‏

‏در کلیشه ساده سنگ اوپاک دیده نمی‌شود.‏

‏حدود کلیه‌ها و نسوج نرم طبیعی است.‏

‏در کلیشه‌های بعد از تزریق هر دو کلیه دارای سیستم پیلو کالیسر و حالب‏‎ ‎‏عادی است.‏

‏در طرف چپ مختصر کشیدگی کالیس همراه با اثر فشار خارجی بر روی‏‎ ‎‏اینفاندیبولوم فوقانی دیده می‌شود که ناشی از ضایعه فضاگیر باحتمال قوی از نوع‏‎ ‎‏خوش خیم همانند کیست ساده کلیوی می‌باشد. این تغییرات در مقاطع توموگرافی‏‎ ‎‏بنحو واضحی جلب نظر می‌کند.‏

‏مثانه دارای جدار ضخیم و اثر فشار خارجی بر کف آن دیده می‌شود که‏‎ ‎‏ثانوی به عظم پروستات می‌باشد.‏

140-p94

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

140-p95

‏ ‏

‏ ‏

140-p96

‏ ‏

‏ ‏

140-p97

‏ ‏

‏ ‏

140-p98

‏ ‏

‏ ‏

140-p99


عفونت ادرار

‏بعد از چند روز سند ادراری سبب عفونت مجاری ادراری شد که با صلاحدید‏‎ ‎‏متخصص ادراری سند ادراری خارج و بحمدا... ادرار بدون سند ادراری خارج‏‎ ‎‏میشد و عفونت ادراری بعد از کشت ادرار و انتی بیوگرام با انتی بیوتیکهای وریدی‏‎ ‎‏درمان شد.‏

‏با وجود سند ادراری اسید اوریک و کراتین و اوره خون کاهش پیدا کرد ولی‏‎ ‎‏مطابق آزمایش ادرار ذیل عفونت ادراری توسط سند ادراری ایجاد شده است:‏

‏چون سوزش و تب بالا حضرت امام عزیز را بشدت ناراحت کرده بود تصمیم‏‎ ‎‏گرفته شد قبل از دریافت نتیجه کشت واقعی انتی بیوگرام از امپی سیلین وریدی‏‎ ‎‏استفاده شود.‏

‎ ‎

‎ ‎