فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران
اعضای تیم پزشکی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عارفی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

اعضای تیم پزشکی

 اعضا تیم پزشکی

‏همانگونه که در صفحات دیگر ذکر شده است. قبل از ورود حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی عزیز به ایران اینجانب توسط کمیته استقبال به عنوان طبیب قلب حضرت‏‎ ‎‏امام تعیین شدم. در طول اقامت حضرت امام در مدرسه علوی، مکرراً خدمت‏‎ ‎‏مبارکشان می‌رسیدم.‏

‏تا 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب و تشریف فرمایی ایشان به قم، مراقبت‏‎ ‎‏خاص طبی از حضرتشان نمی‌شد.‏

‏در 26 / 8 / 58 و‏‎ ‎‏28 / 0 1 / 58 برای معاینه پزشکی در قم خدمت مبارکشان‏‎ ‎‏رسیدم که منجر به انتقال ایشان به تهران و بیمارستان قلب شد. در طول مدت‏‎ ‎

‏بستری شدن در بیمارستان قلب (در سی سی یو و بخش انقلاب) که حدود 47 روز‏‎ ‎‏بطول انجامید، برادران پزشک دیگر گاه و بیگاه به ملاقات و مشورت تشریف‏‎ ‎‏می‌آوردند ولی حقیر بدون انقطاع در خدمتشان بودم.‏

‏بعد از مرخص شدن از بیمارستان و سکونت در منزلیکه در ابتدای خیابان‏‎ ‎‏دربند (شمیران) قرار داشت تا چند روزی به تنهایی از ایشان مراقبت می‌کردم. ولی‏‎ ‎‏چون مراقبت‌های پزشکی دقیق، محتاج به نیروی بیشتری بود. از برادران عزیزی‏‎ ‎‏چون:‏

‏ ‏‏دکتر پور مقدس / ‏‏ دکتر معتمدی / ‏‏ دکتر رنجبر نژاد / و در‏‎ ‎‏مراحل بعدی از متخصصین داخلی چون / ‏‏ دکتر سهراب پور و / ‏‏ دکتر‏‎ ‎‏نعیمی و / ‏‏ دکتر اشرفی و در مراحل بعد از / ‏‏ دکتر حیدری و / ‏‏ دکتر‏‎ ‎‏انصاری / ‏‏ ‏‏دکتر نعمتی پور / ‏‏ دکتر طباطبایی / ‏‏ و در مراحل بعدی از /‏‏ ‏‎ ‎‏دکتر نوحی / ‏‏ دکتر صدر عاملی / ‏‏ دکتر محبی و / ‏‏ دکتر صنعتی استفاده‏‎ ‎‏شد. که این برادران عضو ثابت تیم پزشکی بودند.‏

‏در شش سال اول برادران تکنسین اورژانس تهران آقایان چاپی، عزتی، ‏‎ ‎‏شمشادمهر و تقوی با تیم پزشکی همکاری صمیمانه و نزدیک داشتند.‏

‏در شش سال اول در طول 24 ساعت یک نفر پزشک به اتفاق یک تکنسین‏‎ ‎‏اورژانس تهران در نزدیک ترین فاصله محل اقامت امام عزیز کشیک می‌دادند و در‏‎ ‎‏موارد ضرورت در اسرع وقت در خدمتشان حضور میافتند.‏

‏از 6 / 1 / 65 در هر لحظه دو پزشک به همراه چند تن از پرستاران لیسانس و‏‎ ‎‏فوق لیسانس در نزدیکترین فاصله در خدمت حضرت امام بودند.‏

‏اعضا تیم پزشکی دارای تخصص‌های قلب، داخلی، ریه بودند و در موارد‏‎ ‎‏ضرورت از متخصصین حاذق دانشگاهها استفاده می‌شد. اعضاء تیم پزشکی شامل‏‎ ‎‏قسمتهای ذیل بود.‏

‏ا - تیم پزشکی ثابت که موظف به دادن کشیک شبانه روزی بوده و هر لحظه‏‎ ‎

‏در جریان مسائل پزشکی حضرت امام بودند.‏

‏الف) پزشکان مطابق لیست ذیل دارای مدارک علمی در سطح بالا بوده و‏‎ ‎‏اکثراً در دانشگاههای کشور مشغول فعالیتهای علمی بوده‌اند.‏

‏ب) از 1359 تا ابتدای 1365 چند تن از تکنسین‌های اورژانس تهران بعلت‏‎ ‎‏شرائط زمانی با تیم پزشکی همکاری صمیمانه داشته‌اند.‏

‏ج) از 1364 تا 1368 پرستاران و پرسنل آزمایشگاهی رادیولوژی، اطاق عمل‏‎ ‎‏و خدماتی بیمارستان بقیة الله اعظم شماره 2 همکاری نزدیک و گرم و صمیمانه‏‎ ‎‏داشته‌اند.‏

‏2 - افراد غیر ثابت؛‏

‏در موارد ضرورت از پزشکان و رشته‌های وابسته تقاضا می‌شد برای بررسی و‏‎ ‎‏حتی درمان مسائل پزشکی حضرت امام تیم پزشکی را یاری دهند.‏

‏در ذیل لیست هر یک از قسمتهای مختلف فوق جداگانه خواهد آمد.‏

‏اسامی اعضا تیم پزشکی ثابت بحروف الفبا‏

‏فامیل...اسم...دانشگاه‏

‏1ـ انصاری...سبط الشیخ...دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏2ـ پورمقدس...مسعود...دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‏

‏3ـ حیدری...محمدیوسف...دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏4ـ رنجبرنژاد...حسن...دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

‏5ـ سهراب پور...حمید...دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏6 - صدرعاملی...سید محمدعلی...دانشگاه علوم پزشکی ایران‏

‏7 - صنعتی...ارشمیدس...دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

‏8 - طباطبایی...عبدالحسین...دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

‏9 - عارفی...سید حسن...دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

‏10 - محبی...احمد...دانشگاه علوم پزشکی ایران‏

‏11 - معتمدی...محمدرضا...دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏12 - نعمتی پور...ابراهیم...دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

‏13 - نعیمی...محمدحسین...دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‏

‏14 - نوحی...فریدون...دانشگاه علوم پزشکی ایران‏


‏اسامی اعضا تیم پزشکی غیر ثابت بحروف الفبا که به عنوان مشاوره و حتی درمان چندین بار، مکرراً و به‏‎ ‎‏مدتهای طولانی خدمت حضرت امام تشریف آوردند.‏

‏فامیل...اسم‏

‏1 - پرفسورمعصومی...رشید‏

‏2 - اشرفی‏

‏3 - اعلمی هرندی...بهادر‏

‏4 - خوشخونژاد...علی اکبر‏

‏5 - عزیزی...فریدون‏

‏6 - فاضل...ایرج‏

‏7 - نجفیان...یزدانبخش‏

‏8 - محسن زاده...محسن‏

‏9 - زا لی...محمدرضا‏

‏10 - زرگر...موسی‏

‏11 - اسدزاده...اسمعیل‏

‏اسامی اعضا تیم پزشکی غیر ثابت بحروت الف با که بعنوان مشاوره در چند مورد به مدتهای کوتاه خدمت‏‎ ‎‏حضرت امام تشریف آورده‌اند.‏

‏1 - الیاسی ‏   ‏10 - شمسا‏

‏2 - پورمند ‏  ‏11 - کلانتر معتمدی‏

‏3 - تابئی‏   ‏12 - ماندگار‏

‏4 - جهرمی ‏  ‏13 - منادی زاده‏

‏5 - دوائی ‏   ‏14 - میرباقری‏

‏6 - رأفت‏   ‏15 - یلدا‏

‏7 - سیم فروش ‏  ‏16 - فاضل دندانپزشک‏

‏8 - شادچهـر ‏  ‏17 - عزیزی‏

‏9 - شیوا‏

‏افرادی که در چندین مرتبه مورد مشاوره قرار گرفته‌اند.‏

‏1 - ریو‏   ‏5 - سجادی‏

‏2 - صادقی ‏  ‏6 - قوام زاده‏

‏3 - علیپور ‏  ‏7 - فاطمی‏

‏4 - شفیع زاده‏  ‏8 - غفرانی‏


‏ اسامی پرسنل بیمارستان بقیه الله الاعظم شماره 2 که در زمان حیات حضرت امام‏‎ ‎‏عزیز با تمام وجود صمیمانه و خالصانه با تیم پزشکی همکاری نزدیک داشته‌اند.‏

‏ ‏

‏ردیف‏

‏نام و نام خانوادگی‏

‏عنوان‏

‏میزان تحصیلات‏

‏ملاحظات‏

‏1‏

‏2‏

‏3‏

‏4‏

‏5‏

‏6‏

‏7‏

‏8‏

‏9‏

‏10‏

‏11‏

‏12‏

‏13‏

‏14‏

‏15‏

‏16‏

‏17‏

‏18‏

‏19‏

‏20‏

‏21‏

‏22‏

‏23‏

‏24‏

‏25‏

‏26‏

‏27‏

‏28‏

‏29‏

‏30‏

‏31‏

‏32‏

‏33‏

‏34‏

‏35‏

‏36‏

‏37‏

‏دکتر احمدعلی نوربالا‏

‏علی زحمتی ‏

‏رضا مهر قاسمی ‏

‏محمدعلی آجیلی ‏

‏سیدمحمدسیادتی ‏

‏حمید رضا ساسانی ‏

‏مسعود سلطانی ‏

‏مصطفی صالحی‏

‏احمد غمخوار ‏

‏علی اکبر سهرابی‏

‏ناصر معدنی‏

‏محمد علی ذاکری‏

‏قاسم آبخضر‏

‏غلامعلی قربانی‏

‏جواد عبادی‏

‏حسین یزدانی‏

‏غلامرضا باطنی‏

‏محمدرضا باطنی‏

‏محمدرضا کرهرودی‏

‏قباد ترکمان‏

‏شکرالله رضایی‏

‏ابراهیم حیدری‏

‏ابراهیم عسگری‌ منفرد‏

‏عیسی میرابی‏

‏ناصر حیدری‌پور‏

‏مسعود سیرتی ‏

‏محمدعلی خوشنویس‏

‏مجید جوادی نسب‏

‏فضل الله احمدی‏

‏سید کاظم میر طالبی‌پور‏

‏سعید رفعتی‏

‏احمدرضا رفعتی‏

‏محمدرضا شریفی صابر‏

‏حشمت الله رنجبر‏

‏محمد علی معتمد پور‏

‏مهدی نورمحمدی‏

‏علی صادقی‏

‏مدیر مرکز درمانی ‏

‏مدیر داخلی‏

‏اپراتور (فیلمبردار)‏

‏کارشناس آزمایشگاه‏

‏کارشناس آزمایشگاه‏

‏کارشناس آزمایشگاه‏

‏رادیولوژیست‏

‏تکنسین رادیولوژی‏

‏تکنسین رادیولوژی‏

‏تکنسین اطاق عمل‏

‏تکنسین اطاق عمل‏

‏تکنسین اطاق عمل‏

‏تکنسین اطاق عمل‏

‏تکنسین بیهوشی‏

‏تکنسین بیهوشی‏

‏تکنسین بیهوشی‏

‏تکنسین بیهوشی‏

‏تکنسین بیهوشی‏

‏تاسیساتی‏

‏تاسیساتی‏

‏خدماتی‏

‏خدماتی‏

‏خدماتی‏

‏راننده‏

‏راننده‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏پرستار‏

‏بهیار‏

‏بهیار‏

‏بهیار‏

‏پرستار‏

‏متخصص روان شناسی‏

‏دیپلم‏

‏دیپلم‏

‏لیسانس‏

‏فوق لیسانس‏

‏فوق لیسانس‏

‏لیسانس‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏دیپلم‏

‏سوم متوسطه‏

‏ابتدائی‏

‏ابتدائی‏

‏ابتدائی‏

‏سوم متوسطه‏

‏سوم متوسطه‏

‏دانشجوی فوق‌لیسانس‌پرستاری‏

‏دانشجوی فوق‌لیسانس‌پرستاری‏

‏دانشجوی فوق‌لیسانس‌پرستاری‏

‏دانشجوی فوق‌لیسانس‌پرستاری‏

‏لیسانس‏

‏لیسانس‏

‏دانشجوی پرستاری‏

‏فوق دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏دیپلم‏

‏دیپلم‏

‏دیپلم‏

‏فوق دیپلم‏

‏ ‏

‏ ‏